งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชัยนาท นายพิทักษ์ บุญชูกุศล นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย นายจิรายุ เขาแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชัยนาท นายพิทักษ์ บุญชูกุศล นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย นายจิรายุ เขาแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชัยนาท นายพิทักษ์ บุญชูกุศล นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย นายจิรายุ เขาแก้ว
นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายจิรายุ เขาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายพิทักษ์ บุญชูกุศล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท นายมนตรี ฤกษ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางดารณี ชุนพงศ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 อัตราว่าง 9 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน ฝ่ายปฏิบัติการ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ( 1 ) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 12 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ รวม 24 อัตราว่าง 9 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 12496 930 2020 3028 4169 4936 6191 7194 8163 9571 10391 11422 12498 1306 2749 1.1 งานสารบรรณ 1273 2658 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 264 563 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 171 388 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 400 750 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 435 951 (5) ส่ง (เรื่อง) 3 6 1.2 การเงิน & บัญชี 23 62 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 21 55 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) (3) งบประมาณ (ครั้ง) 1.3 พัสดุ 10 29 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 4 14 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 5 13 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 2

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง 2.1 ผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์- ท่าซุง 3 ผังเมืองรวมชุมชน ขั้นตอน 3 ผัง ที่ 1 - 4 3.1 สามง่าม - ท่าโบสถ์ แผน ข1 ข2 ข3 ข4 ผล 3.2 เจ้าพระยา 3.3 สรรพยา 5

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 7 แห่ง 4.1 ทต.คุ้งสำเภา แผน ข1 ข2 ข3 ข4 ข5 ผล 4.2 ทต.ศิลาดาน 4.3 ทต.หนองขุ่น 4.4 ทต.หนองน้อย 4.5 ทต.บางหลวง 4.6 ทต.ตลุก 4.7 ทต.นางลือ

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 700 รายการ 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 650 700 47 138 6.1 กรรมการ (คณะ) 250 14 31 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 70 2 6.3 สำรวจ (งาน) 30 1 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 50 5 6.5 ประมาณราคา (งาน) 3 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 170 46 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 45 11 21 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 12 24 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 10 4 7 งานบริการด้านผังเมือง รายการ 8 16 20 28 32 36 40 7.1 กรรมการ (คณะ) 7.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง) 15

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 100 % 1 แห่ง แผน 20% 60% 100% ผล 10% ข3 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 20 50 10 ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ - 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 2 ครั้ง 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ .04 ลบ. 40%

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 12 แห่ง 3 5 8 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 8 ครั้ง 1 6 7 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” - ครั้ง

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากร และงบกลาง เงินอุดหนุน) 2.465 ลบ. 0% 5% 10.% 15% 25% 35% 45% 55.% 65.% 75% 95% 100% 2.8% 8.35% 1.1 งบดำเนินงาน 2.425 8.49% 1.2 งบลงทุน 1.2.1 ค่า 0.04 1.2.2 0. ลบ 1.2.3 0.0 1.3 งบกลาง 0. 0

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท 14 ก.ย.58 เมืองวัดสิงห์-เมืองท่าซุง 28 ส.ค.50 ผังเมืองรวมชุมชน ทต สามง่าม - ท่าโบสถ์ ผังเมืองรวมชุมชน ทต.เจ้าพระยา ผังเมืองรวมชุมชน ทต. สรรพยา ผังเมืองชุมชน ทต.คุ้งสำเภา ผังเมืองชุมชน ทต. ศิลาดาน ผังเมืองชุมชน ทต. หนองขุ่น ผังเมืองชุมชน ทต. หนองน้อย ผังเมืองชุมชน ทต. บางหลวง ผังเมืองชุมชน ทต. นางลือ 18 2553 2550 2551 2552 2553 2550 2551 2552 56 56 56 56 56 56 56 56 56


ดาวน์โหลด ppt ชัยนาท นายพิทักษ์ บุญชูกุศล นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย นายจิรายุ เขาแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google