งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายพิทักษ์ บุญชูกุศล โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุวิทย์ เถื่อน น้อย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางดารณี ชุน พงศ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายพิทักษ์ บุญชูกุศล โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุวิทย์ เถื่อน น้อย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางดารณี ชุน พงศ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายพิทักษ์ บุญชูกุศล โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุวิทย์ เถื่อน น้อย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางดารณี ชุน พงศ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายจิรายุ เขา แก้ว หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายมนตรี ฤกษ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 66 รวม 24 อัตราว่าง 9 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ( 1 )

3 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี 2362 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 2155 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 16 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ 1029 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 414 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 513 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 12

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 2.1 ผังเมืองรวมเมืองวัด สิงห์ - ท่าซุง 3 ผังเมืองรวมชุมชน ขั้นตอน 3 ผัง ที่ สามง่าม - ท่าโบสถ์แผนข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ผลข1ข1 3.2 เจ้าพระยาแผนข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ผล ข1 ข1 3.3 สรรพยาแผนข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ผล ข1 ข1 5

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 7 แห่ง 4.1 ทต. คุ้งสำเภาแผนข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 ผลข1ข1 4.2 ทต. ศิลาดานแผนข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 ผลข1ข1 4.3 ทต. หนองขุ่นแผนข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 ผล ข1 ข1 4.4 ทต. หนองน้อยแผนข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 ผลข1ข1 4.5 ทต. บางหลวงแผนข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 ผลข1ข1 4.6 ทต. ตลุกแผนข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 ผลข1ข1 4.7 ทต. นางลือแผนข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 ผลข1ข1

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 700 รายการ กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง 50 รายการ กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 515

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 100 % 1 แห่ง แผน 20%60%100% ผล 10% ข3ข3 9 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 70 อาคาร ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 2 ครั้ง 12 บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ.04 ลบ. 40%100%

8 ที่กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 12 แห่ง ตรวจสอบสถานบริการ 4 แห่ง การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 8 ครั้ง หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” - ครั้ง Age nda

9 ที่งบประมาณ เป้า หมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบกลาง เงิน อุดหนุน ) ลบ. 0% 5%10.%15%25%35%45%55.%65.%75%95%100% 2.8%8.35 % 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 0% 5%10.%15%25%35%45%55.%65.%75%95%100% 2.8%8.49 % 1.2 งบลงทุน ค่า 0.04 ลบ ลบ งบกลาง 0. 0 ลบ

10 ผังเมืองวันหมดอายุป ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท 14 ก. ย.58 เมืองวัดสิงห์ - เมืองท่าซุง 28 ส. ค.50 ผังเมืองรวมชุมชน ทต สามง่าม - ท่า โบสถ์ ผังเมืองรวมชุมชน ทต. เจ้าพระยา ผังเมืองรวมชุมชน ทต. สรรพยา ผังเมืองชุมชน ทต. คุ้งสำเภา ผังเมืองชุมชน ทต. ศิลาดาน ผังเมืองชุมชน ทต. หนองขุ่น ผังเมืองชุมชน ทต. หนองน้อย ผังเมืองชุมชน ทต. บางหลวง ผังเมืองชุมชน ทต. นางลือ


ดาวน์โหลด ppt นายพิทักษ์ บุญชูกุศล โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุวิทย์ เถื่อน น้อย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางดารณี ชุน พงศ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google