งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 26 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 42 มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา อุบล ต. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ( ยืมตัว จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 26 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 42 มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา อุบล ต. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ( ยืมตัว จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 26 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 42 มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา อุบล ต. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ( ยืมตัว จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ) ถูกยืมตัว 1. นางนารี พินศรี ต. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ( ช่วยราชการหน้าห้องรองฯ เชตวันฯ ) 2. นายอุทัย อุพันทา ต. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ( ช่วยราชการหน้าห้องรองฯ วรวิทย์ฯ ) 3. น. ส. รัชนีกร รู้ธรรม ต. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ( ช่วยราชการหน้าห้องรองฯ เกียรติศักดิ์ฯ ) ผอ. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ พัฒนาเมือง (1/1) กลุ่มงานฝึกอบรม ที่ 1 ข้าราชการ 7 7 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 1 1 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 55 กลุ่มงานวางแผนและ ประสานงาน ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานฝึกอบรม ที่ 2 ข้าราชการ 66 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 1 1 กลุ่มงานติดตามและ ประเมินผล ข้าราชการ 3 3 พนักงาน ราชการ - 1 ลูกจ้างประจำ --

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10,4007201,2201,8202,5203,2203,7205,0206,0207,2208,5209,72010,400 7202,2693,4294,8235,9197,1587,9939,18510,61811,62712,455 1.1 งานสารบรรณ / งานธุรการ 8,9205721,9592,9544,1315,0756,1056,7737,7609,0089,84110,513 (1) รับหนังสือ.............( เรื่อง / เล่ม ) 2,000218 679 9531,2711,5511,8242,0322,3022,7002,9673,198 (2) ส่งหนังสือ..............( เรื่อง ) 1,500116 271 411 555 708 902 9891,1611,3431,4581,531 (3) พิมพ์หนังสือ..........( เรื่อง ) 300 10 87 131 193 231 285 323 373 415 448 480 (4) จัดเก็บ....................( เรื่อง ) 3,500218 679 9531,2681,5481,813 2,0212,2912,6892,9573,188 (5) ส่ง E-mail..............( เรื่อง ) 1,500 0 155 295 440 593 787 8741,0461,2281,3431,416 (6) ร่างหนังสือ............( เรื่อง ) 100 10 87 208 399 437 482 520 570 612 645 677 (7) ถ่ายเอกสาร โรเนียว เข้ารูปเล่ม......( เรื่อง ) 20 0 1 3 5 7 12 14 17 21 23 1.2 การเงิน & บัญชี 1,18059161 277 431539 686 8079471,0631,1821,294 (1) จัดทำใบสำคัญเบิกเงิน...................( เรื่อง ) 33019 50 82 128 158 202 236 278 314 347 379 (2) ตรวจสอบใบสำคัญการเงิน...........( เรื่อง ) 4002052 92 144 181 231 275 325 363 404 442 (3) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ..............( ครั้ง ) 10 0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 (4) ลงบัญชีคุมการใช้จ่ายงบประมาณ..( ครั้ง ) 4002052 92 144 181 231 272 316 354 395 433 (5) รายงาน Online...............................( ครั้ง ) 40 0 5 9 13 16 19 21 25 29 33 37

4 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.3 พัสดุ 30089149198261305367413478547604648 (1) ขออนุมัติจัดซื้อ..............( ครั้ง ) 30 48 13 23 27 29 30 34 35 38 42 (2) ขออนุมัติจัดจ้าง.............( ครั้ง ) 501517 24 30 33 41 43 47 52 58 60 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ........( ครั้ง ) 40 3 3 6 10 13 17 21 24 27 30 33 (4) เบิก – จ่ายพัสดุ..............( ครั้ง ) 15063113143183213258294346402447482 (5) ดูแลซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และ 30 48 12 15 19 22 25 27 31 ตรวจสอบอาคารสถานที่ ประตูน้ำพระอินทร์.......( ครั้ง )

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 1 แผน ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 3 สรุปผลกิจกรรมห้องแห่งการ เรียนรู้ 1 เล่มรวบรวมข้อมูลการจัดทำกิจกรรมตลอดทั้งปี 4 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 4,560 คน 0 0450 6501,2501,5302,4502,8403,1504,0204,1204,560 0 99497 8641,246 1,9462,1612,2453,0613,1953,401 หมายเหตุ : ข.1 คือ สอบถามความต้องการในการฝึกอบรบ / สัมมนา จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรม ข.2 คือ กำหนดโครงการ / กิจกรรม ในการพัฒนา บุคลากร ข.3 คือ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจาณาโครงการ / กิจกรรม ในการพัฒนาบุคลากร ข.4 คือ จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ข.5 คือ เสนอขออนุมัติแผนการพัฒนาบุคลากร

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 งานติดตามและประเมินผล 5.1 ประเมินผลการฝึกอบรม 38 ครั้ง 036111419222631353638 ( ทันทีที่เสร็จสิ้นโครงการ ) 0361014192226313638 5.2 รายงานผลการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 2 ครั้ง 000001111112 การฝึกอบรม 00000111111 5.3 ประเมินประสิทธิผลและ ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 1 ครั้ง 000000000011 บุคลากร ( ติดตามผลการปฏิบัติงาน หลังการฝึกอบรม ) 00000000001 5.4 สำรวจความพึงพอใจของ 1 ครั้ง 000000000011 บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 00000000001

7 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน ) 49,400,7 00.35%1%1%2 %4 %9 %11 %30 %37 %41 %64 %69 %100 % 0.64 % 1.80 % 3.12%9.59%12.78 % 15.76 % 22.32 % 26.98 % 34.11 % 35.96 % 37.08 % 1.1 งบดำเนินงาน 17,447,500 1 %3 %5 %13 %25 %32 %43 %50 %60 %75 %90 %100 % 1.81 %5.10 %8.84%26.73%35.76%44.19%62.78%75.97%84.27%89.50%92.68% 1.2 งบลงทุน 31,953,200 00000 023 %30 % 58 % 100 % 0000.23% 6.72% 1.3 งบรายจ่ายอื่น 0


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 26 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 42 มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา อุบล ต. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ( ยืมตัว จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google