งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักสถาปัตยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักสถาปัตยกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักสถาปัตยกรรม

2 ผอ. สำนักสถาปัตยกรรม (1/2)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 6 พนักงานราชการ 7 ลูกจ้างประจำ 8 กลุ่มงานสถาปัตยกรรม ข้าราชการ 14 12 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานงานตรวจสอบงานสถาปัตยกรรมและงานกำหนดมาตรฐาน ข้าราชการ 13 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานมัณฑนศิลป์ ข้าราชการ 4 3 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานมัณฑนศิลป์ ข้าราชการ 8 พนักงานราชการ 5 ลูกจ้างประจำ 1 กลุ่มงานประมาณราคา ข้าราชการ 13 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - ฝ่ายเขียนแบบ ข้าราชการ 14 13 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 73 69 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้าง 9 รวม 104 100 อัตราว่าง ช่วยราชการ 4 - ถูกยืมตัว ลาเรียน -

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56
มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 11,400 950 1,995 2,850 3,800 4,750 5,700 6,650 7,600 8,550 9,500 10,450 1,049 2,274 3,214 1.1 งานสารบรรณ 1,022 2,219 3,132 (1) รับหนังสือ เรื่อง/เล่ม 342 779 1,071 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 154 322 462 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง 164 492 (4) จัดเก็บ เรื่อง 198 434 615 (5) ส่ง เรื่อง - (6) ร่างหนังสือ เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี 24 48 69 (1) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน.....เรื่อง 10 18 22 (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง 23 36 (3) รายงาน Online ครั้ง 4 7 11 1.3 พัสดุ 3 13 (1) จัดซื้อ ครั้ง 5 (2) จัดจ้าง ครั้ง (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง (4)

4 Function Agenda ที่ กิจกรรม 1
เป้าหมาย ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 1 สำรวจออกแบบคำนวณโครงสร้างควบคุมการก่อสร้างแก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และกิจการในพระองค์(วัง) 145แห่ง 10 20 30 42 54 66 79 92 105 118 131 145 25 35 2. ให้คำปรึกษาด้านช่าง..... รายการ 2.1 กรรมการตรวจการจ้าง, ตรวจสอบและกำหนดราคา ฯลฯ 2.2 ให้คำปรึกษา..... Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. นวัตกรรมหน่วยงาน 1) 2)

5 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 1 งบประมาณทั้งสิ้น6,051,000 1.1 งบดำเนินงาน 5,867,900 2.00% 10.00% 20.00% 27.00% 35.00% 44.00% 51.00% 59.00% 68.00% 82.00% 96.00% 100% 2.63% 10.56% 21.30% 1.2 งบลงทุน 183,100 - 1.3 งบรายจ่ายอื่น


ดาวน์โหลด ppt สำนักสถาปัตยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google