งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สตูล นายสมบูรณ์ นวล เจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอรพิน เอี้ยว เหล็ก หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สตูล นายสมบูรณ์ นวล เจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอรพิน เอี้ยว เหล็ก หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สตูล นายสมบูรณ์ นวล เจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอรพิน เอี้ยว เหล็ก หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นางปิยวรรณ ชู นวล หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายอนุชิต มาก นวล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ111 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 99 รวม 26 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 55 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 9, ,5002,100 2,700 3,5004,3005,0006,0006,8007,9008,8009, ,7532,4793,4764,2455,3186,2887,0127,7468, งานสารบรรณ 9, ,6822,3713,3064,0085,0025,8996,5627,2677,905 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2, ,1511,4291,6481,9072,1412,388 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 1, ,0991,2131,303 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1, ,0681,3031,5531,6631,8351,927 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 2, ,1931,4631,6221,7821,966 (5) ส่ง ( เรื่อง ) 2, การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง )

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 1 ผังข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ข ผังเมืองรวมชุมชนฉลุง ข.1 ข.2

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 3 งานด้านช่างที่ให้บริการ 500 ครั้ง ,1711,6171,9782,0762, กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ,1491,4691,4841, ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ( เรื่อง )

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 5.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดิน เพื่อ พัฒนาพื้นที่ 1 โครงการ 5%5%10%15%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 5%5%5%25%30%35%40%60%65% 70% 6 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ แห่ง ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ - ครั้ง บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ 1 แห่ง --50% 100% %100%

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเ ป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน จำนวน 29 โครงการ ลบ. --0% 10% 20%20%40%40%60%60%80%100% --0% 5%5%74%100% 11 โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการ บริเวณท่าเรือแพหลวงและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวท่าเรือตำมะลัง ( ระยะที่ 1) งบประมาณ ลบ. ผูกพันงบประมาณ งบประมาณปี ลบ. งบประมาณปี ลบ. งบประมาณปี ลบ ลบ. --0% 10%20%40%50%60%70%80%100% --0% 3.20% 5.00%17.00%22.00% 12 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล งบประมาณ ลบ. ผูกพันงบประมาณ งบประมาณปี ลบ. งบประมาณปี ลบ. งบประมาณปี ลบ ลบ %10%30%50%60%70%80%100% ---0% 1.5%2%20%45%64%

8 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเ ป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 13 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ( ระยะที่ 2) งบประมาณ ลบ. ผูกพันงบประมาณ ดังนี้ งบประมาณปี ลบ. งบประมาณปี ลบ ลบ. ---0%10%20%30%40%50%75%90%100% --- 0% 3% 14 โครงการตามผังพื้นที่เฉพาะชุมชน ชายแดนตำมะลัง จังหวัดสตูล ( ระยะที่ 2) ลบ. ---0%10%20%30%40%50%75%90%100% ---0% 5%

9 ผังเมือง วัน หมดอายุ ข ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ผังเมืองรวมเมืองสตูล 1 ก. ค. 54 ผังเมืองรวมชุมชนกำแพง ผังเมืองรวมชุมชนฉลุง 18 (1)

10 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม 38,982,500.- บาท 1 โครงการก่อสร้างถนนเข้า โรงพยาบาลอำเภอมะนัง ลบ. 10%20%30%40%50%70%80%90%100% 10%13% 15%44.18%55%95%100% 2 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะ ตลิ่งบ้านปากปิง หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ลบ. 0%10%30%30%50%60%70%80%90%100% %15%30%45%54% 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง - หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ลบ. 0%10%30%30%50%60%70%80%90%100% -- -3%5%15%20%35%40%45%

11 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 10 อาคาร ตรวจสอบสถานบริการ 35 แห่ง การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 10 ครั้ง หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 7 ครั้ง Agenda

12 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) ลบ. 0%0%0.10%0.20%15%20%30%40%50%60%70%80%100% 0.04%0.07%0.11%0.45%0.48%22.36%38.83%53.04%57.50% 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 5%10%15%20%25%35%45%55%65%75%85%100% 3.12%7.97%11.55%25.22% % 35.23%43.25%50.42%68.80% 1.2 งบลงทุน ลบ. 0%0%0% 15%20%30%40%50%60%70%80%100% 0% 0.089%0.088%22.16%38.77%53.08%57.32% 1.3 งบรายจ่ายอื่น -


ดาวน์โหลด ppt นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สตูล นายสมบูรณ์ นวล เจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอรพิน เอี้ยว เหล็ก หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google