งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นางสรัลพัชร ประ โมทะกะ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุชาติ กิมาคม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายกุลเกียรติ เทพมงคล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นางสรัลพัชร ประ โมทะกะ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุชาติ กิมาคม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายกุลเกียรติ เทพมงคล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นางสรัลพัชร ประ โมทะกะ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุชาติ กิมาคม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายกุลเกียรติ เทพมงคล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางอรพรรณ ญาณสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

2 2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 131212 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 66 รวม 2524 อัตราว่าง 1 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 22 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 32 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไปแผน 50010001500200025003000350040004500500055006000 1.1 งานสารบรรณผล 7591532 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 266550 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 122223 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 183375 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 183375 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 59 1.2 การเงิน & บัญชี 1036 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 832 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 22 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) - 1.3 พัสดุ 213 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) -4 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 29 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) -

4 4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 370114177 119 151173206234274316350370 133254 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 1226 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 2135 6.3 สำรวจ ( งาน ) 822 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 1739 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 619 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) -- 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 3457 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 2239 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 1317 7 งานบริการด้านผังเมือง 120102030405060708090100110120 1141 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 38 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 37 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ( เรื่อง ) 526

5 5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 714 21 28354249566370 อาคาร -- 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ------------ -- 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ -- -- 13 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงตามสภาพฯ ---- -- ไม่มีโรงมหรสพ ในจังหวัด นครนายก

6 6 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน นวัตกรรม ( การทำงานเชิง รุก ) 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ------------ -- 3 ตรวจสอบสถานบริการ ------------- 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 36 ครั้ง 369121518212427303336 9 ครั้ง 54 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 10 ครั้ง --12345678910 2 ครั้ง 12-

7 7 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 1.0969 ล้านบาท 0.0212440.130273 1.9411.87 1.1 งบดำเนินงาน 1.0969 ล้านบาท 26121925314045526080100 1.9411.87 1.2 งบลงทุน 0 ล้านบาท ---- -


ดาวน์โหลด ppt 1 นางสรัลพัชร ประ โมทะกะ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุชาติ กิมาคม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายกุลเกียรติ เทพมงคล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google