งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( นางพิมลพร เพียรเสถียร กุล ) โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายพันธุ์ศักดิ์ ชื่นใจ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพัชรนันท์ เรือน อินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( นางพิมลพร เพียรเสถียร กุล ) โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายพันธุ์ศักดิ์ ชื่นใจ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพัชรนันท์ เรือน อินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( นางพิมลพร เพียรเสถียร กุล ) โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายพันธุ์ศักดิ์ ชื่นใจ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพัชรนันท์ เรือน อินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ว่าง นายฉลองรัฐ ณ ลำปาง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 1312 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประ จำ 99 รวม 2827 อัตราว่างนักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 33 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการผัง เมือง ข้าราชการ 32 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 55 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 1,4 09 2,6 56 3,94 0 4,99 8 6,06 4 7,55 2 9,22 7 11,1 65 13,1 00 15,0 54 16,8 90 18,9 54 1,4 59 1.1 งานสารบรรณ 1,4 28 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 243 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 99 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 530 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 510 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 2 (6) การตรวจสอบ หนังสือราชการผ่านทาง ระบบอิเล็กทรอนิค 44 1.2 การเงิน & บัญชี 24 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 17 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 6 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 1 1.3 พัสดุ 7 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) - (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 3 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 1 (4) จัดทำใบสั่งซื้อผ่าน ระบบ GFMIS 3

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับ ท้องถิ่น ) 2 ผัง ตามแผนปี 56 ข. 18 2.1 ผังเมืองรวมชุมชนแม่ใจข.18 ตามแผนปี 56 ข.18 2.2 ผังเมืองรวมชุมชนดง เจน ข.18 3 ผังชุมชนเทศบาลตำบล 2 ผัง ตามแผนที่ 56 ข.1-5 ผังเมืองชุมชน เทศบาลตำบลบ้าน เหล่า ข.1 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบล รวมใจพัฒนา ข.1ข.1

5 ที่ ๑ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ ให้บริการ 570 4.1 กรรมการ ( คณะ ) 5013 4.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 1207 4.3 สำรวจ ( งาน ) 303 4.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 203 4.5 ประมาณราคา ( งาน ) 303 4.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 22053 4.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 4012 4.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 452 4.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 150 5 งานบริการด้านผัง เมือง 25 5.1 กรรมการ ( คณะ ) 10 5.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 10 5.3 ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) 3

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนาประชุมเจ้าของที่ดิน - ครั้ง 7 การตรวจสอบอาคาร ราชการ ( อาคาร ) 50 อาคา ร - --81625334150 68- - 8 ตรวจและออก ใบอนุญาตโรงมหรสพ แห่ง - ----------- - 9 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 2 ครั้ง - ----1----22 -

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยหลัก ๓ โครงการ งบประมาณรวม ๒, ๖๑๕. ๐๐๐ บาท ( เงินงบประมาณจังหวัด พะเยา เงินงบประมาณปี ๒๕๕๕ ) 1.1 โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ที่ ๑๔ ต. ออย อ. ปง ( งบประมาณ ๓๑๑, ๐๐๐ บาท ) ( จัดจ้าง ๓๑๐, ๐๐๐ บาท ) ( ทำสัญญาจ้างแล้ว ) ๑ โครง การ ๑๐๐ % 1.2 โครงการพัฒนา และบริหารจัดการด้าน การท่องเที่ยวส่งเสริม “ มหัศจรรย์ไทยแลนด์ ” ( งบประมาณ ๘๐๔, ๐๐๐ บาท ) ( จัดจ้าง ๘๐๒, ๐๐๐ บาท ) ( รอทำสัญญาจ้าง ) ๑ โครง การ ๑๐๐ % - 1.3 โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรม อนุสาวรีย์ พ่อขุนงำเมือง ( งบประมาณ ๑, ๕๐๐, ๐๐๐ บาท ( อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดจ้าง ) ๑ โครง การ ๑๐๐ % - 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ จำนวนเงิน - บาท

8 ที่กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1.1 งานสานเสวนา เพื่อ สร้างองค์ความรู้ 3 ครั้ง ทางด้านผังเมือง ในหัวข้อ “ พะเยากับการ การเปลี่ยนแปลงอย่าง ยั่งยืน ” / ปี 1.2 โครงการความร่วมมือ ด้านงานวิจัย “ อาคารไม้ และอาคารเก่า ในพื้นที่ เมืองเก่าพะเยา ” 1 ชิ้นงา น / ปี 1.3 โครงการบูรณาการด้าน การพัฒนา เมือง “ ถนนสายวัฒนธรรม ” 1 ชิ้นงา น / ปี 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 แห่ง ---1234----- 3 ตรวจสอบสถานบริการ 7 แห่ง --7--------- - 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ครั้ง 1 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” ครั้ง 1 Agenda

9 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 1.6856 ลบ. 5%5%10%15%25%35%45%55%65%75%85%100 % 3.65 % 1.2 งบดำเนินงาน 1.6856 ลบ. 3.65 % 1.2 งบลงทุน ลบ. 1.3 งบรายจ่ายอื่น - ลบ. - - - - - - - - - - - --- -

10 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯขั้นตอนที่ 20 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา 26 ธ. ค.55 1. ผังเมืองรวมชุมชนงิม 2. ผังเมืองรวมชุมชนปง 3. ผังเมืองรวมชุมชนเชียง ม่วน 4. ผังเมืองรวมชุมชนห้วย ข้าวก่ำ 5. ผังเมืองรวมชุมชนเชียง คำ - สบบง - บ้านทราย 6. ผังเมืองรวมชุมชนบริเวณ โดยรอบ มหาวิทยาลัยพะเยา 7. ผังเมืองรวมชุมชนดอก คำใต้ 8. ผังเมืองรวมชุมชนบ้านถ้ำ 53 50 51- 53 51 52 53 - 54 50 51 52-54 55 52 51-52 56 53 54 53 54 50 51 51- 53 50 51 52 53-54 53 55 54 55 54 56 54 55

11 ผังเมือง วัน หมดอ ายุ ป 123456789101112131415161718 1. ผังเมืองรวมชุมชน แม่ปืม 55


ดาวน์โหลด ppt ( นางพิมลพร เพียรเสถียร กุล ) โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายพันธุ์ศักดิ์ ชื่นใจ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพัชรนันท์ เรือน อินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google