งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พะเยา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (นางพิมลพร เพียรเสถียรกุล)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พะเยา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (นางพิมลพร เพียรเสถียรกุล)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พะเยา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (นางพิมลพร เพียรเสถียรกุล)
นายพันธุ์ศักดิ์ ชื่นใจ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ว่าง (นางพิมลพร เพียรเสถียรกุล) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา นายฉลองรัฐ ณ ลำปาง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางพัชรนันท์ เรือนอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) กลุ่มงานวิชาการผังเมือง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 3 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 5 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 12 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 9 รวม 28 27 อัตราว่าง นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 1,409 2,656 3,940 4,998 6,064 7,552 9,227 11,165 13,100 15,054 16,890 18,954 1,459 1.1 งานสารบรรณ 1,428 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 243 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 99 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 530 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 510 (5) ส่ง (เรื่อง) 2 (6) การตรวจสอบหนังสือราชการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิค 44 1.2 การเงิน & บัญชี 24 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 17 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 6 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 1.3 พัสดุ 7 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) - (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 3 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) (4) จัดทำใบสั่งซื้อผ่านระบบGFMIS

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) 2 ผัง ตามแผนปี 56 ข. 18 2.1 ผังเมืองรวมชุมชนแม่ใจ ข.18 ตามแผนปี 56 ข.18 2.2 ผังเมืองรวมชุมชนดงเจน 3 ผังชุมชนเทศบาลตำบล 2 ผัง ตามแผนที่ 56 ข.1-5 ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ข.1 ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา ข.1

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่๑ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ 570 4.1 กรรมการ (คณะ) 50 13 4.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 120 7 4.3 สำรวจ (งาน) 30 3 4.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 20 4.5 ประมาณราคา (งาน) 4.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 220 53 4.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 40 12 4.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 45 2 4.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 15 5 งานบริการด้านผังเมือง 25 5.1 กรรมการ (คณะ) 10 5.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 5.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนาประชุมเจ้าของที่ดิน ครั้ง 7 การตรวจสอบอาคารราชการ(อาคาร) 50 อาคาร - 8 16 25 33 41 68 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ แห่ง 9 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 2 ครั้ง 1 2

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง.เป็นหน่วยหลัก ๓ โครงการ งบประมาณรวม ๒,๖๑๕.๐๐๐ บาท (เงินงบประมาณจังหวัดพะเยา เงินงบประมาณปี ๒๕๕๕) 1.1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๑๔ ต.ออย อ.ปง (งบประมาณ ๓๑๑,๐๐๐ บาท) (จัดจ้าง ๓๑๐,๐๐๐ บาท) (ทำสัญญาจ้างแล้ว) ๑ โครงการ ๑๐๐% 1.2 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวส่งเสริม “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (งบประมาณ ๘๐๔,๐๐๐ บาท) (จัดจ้าง ๘๐๒,๐๐๐ บาท) (รอทำสัญญาจ้าง) - 1.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรม อนุสาวรีย์ พ่อขุนงำเมือง (งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง) 2 สนง.เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ จำนวนเงิน บาท

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1.1 งานสานเสวนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ 3 ครั้ง ทางด้านผังเมือง ในหัวข้อ “พะเยากับการ การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน” /ปี 1.2 โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย “อาคารไม้ และอาคารเก่าในพื้นที่ เมืองเก่าพะเยา” 1 ชิ้นงาน 1.3 โครงการบูรณาการด้านการพัฒนา เมือง “ถนนสายวัฒนธรรม” 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 แห่ง - 3 4 ตรวจสอบสถานบริการ 7 แห่ง 7 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ครั้ง 5 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 8

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) ลบ. 5% 10% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 100% 3.65% 1.2 งบดำเนินงาน 1.2 งบลงทุน ลบ. 1.3 งบรายจ่ายอื่น - ลบ. -

10 อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯขั้นตอนที่ 20
สถานภาพผังเมืองในพื้นที่ ผังเมือง วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯขั้นตอนที่ 20 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา 26 ธ.ค.55 53 55 54 1.ผังเมืองรวมชุมชนงิม 2. ผังเมืองรวมชุมชนปง 3. ผังเมืองรวมชุมชนเชียงม่วน 4.ผังเมืองรวมชุมชนห้วยข้าวก่ำ 5.ผังเมืองรวมชุมชนเชียงคำ-สบบง- บ้านทราย 6.ผังเมืองรวมชุมชนบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยพะเยา 7.ผังเมืองรวมชุมชนดอกคำใต้ 8.ผังเมืองรวมชุมชนบ้านถ้ำ 55 50 51- 53 54 55 53-54 51 52 50 55 51 52-54 54 56 52 51-52 53-54 55 54 53 54 53 55 50 51 51-53 54 50 51 52 53 54 56 55

11 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. ผังเมืองรวมชุมชนแม่ปืม 55


ดาวน์โหลด ppt พะเยา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (นางพิมลพร เพียรเสถียรกุล)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google