งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชิดชัย อังคะ ไวมงคล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายอนันต์ ประเสริฐผล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ร. อ. ปกรณ์เดช โลหิตหาญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชิดชัย อังคะ ไวมงคล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายอนันต์ ประเสริฐผล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ร. อ. ปกรณ์เดช โลหิตหาญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชิดชัย อังคะ ไวมงคล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายอนันต์ ประเสริฐผล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ร. อ. ปกรณ์เดช โลหิตหาญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางปราณี จิระ โสภณรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายวิวัฒน์ มหา ผลศิริกุลโยธาธิ การและผังเมือง จังหวัด

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประ จำ 99 รวม 32 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ไปช่วย ราชการ - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 22 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 77 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 11, ,87 5 2,77 3 4,00 9 5,01 8 5,09 7 5,88 5 6,96 2 7,91 0 9, , ,1 43 1,19 1 3,20 7 4,41 1 5,40 1 6, งานสารบรรณ 10,5 80 1,14 9 2,17 7 3,06 0 4,20 6 5,14 3 6,20 2 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 4, ,28 7 1,60 8 2,08 8 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 2, ,01 0 1,21 4 1,43 2 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1, ,03 1 1,18 1 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 2, ,16 3 1,35 8 (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง )

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข เทศบาล ต. โป่ง เทศบาล ต. เขตรอุดมศักดิ์ หมายเหตุ ข้อ 4.2 ท้องถิ่นกำลังดำเนินการขออนุมัติวางผังเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวม

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 งานด้านช่างที่ ให้บริการ 680 รายก าร ,09 2 1,29 7 1, กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) , ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผัง เมือง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง )

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 7 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 7.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) - 8 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 75 แห่ง ตรวจและออก ใบอนุญาตโรงมหรสพ 20 แห่ง ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 6 ครั้ง

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.1 เขื่อนป้องกันตลิ่งใน พื้นที่ จ. ชลบุรี 4 โครงกา ร 11.1 เทศบาลเมืองศรีราชา ( จุดที่ 1) อ. ศรี ราชา ความยาว 180 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. งบประมาณปี 56 จำนวน ลบ. งบประมาณปี 57 จำนวน ลบ. 20 % %15%20% ลบ %80% เทศบาลเมืองศรีราชา ( จุดที่ 2) อ. ศรีราชา ความยาว 150 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. งบประมาณปี 56 จำนวน ลบ. งบประมาณ ปี 57 จำนวน ลบ. 20 % %15%20% ลบ %80% ริมคลองหลวง ม.1 ต. บ่อ ทอง อ. บ่อทอง ความยาว 200 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. งบประมาณปี 56 จำนวน ลบ. งบประมาณปี 57 จำนวน ลบ. 20 % %15%20% ลบ %80% ริมห้วยสุครีพ ช่วงที่ 1 ต. บางพระ อ. ศรีราชา ความยาว 200 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. งบประมาณปี 56 จำนวน ลบ. งบประมาณปี 57 จำนวน ลบ. 20 % %15%20% ลบ %80%

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 12 ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมทะเล คลองนาจอมเทียน ต. นาจอม เทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี 100 % %20%30%50% ลบ %30%40% ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานโยธา - ธิการและผัง เมืองจังหวัดชลบุรี ตำบลแสน สุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 100 % %70%100 % ลบ %

9 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ งบประมาณรวม 900,000 บาท ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามคลองดอนสะแก ต. วัดหลวง อ. พนัส นิคม จ. ชลบุรี ขนาด 7.00x9.00 ม. 100 % %50%75%90%100 % ลบ %50%75%100 %

10 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ผังชุมชน ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ตรวจสอบสถานบริการ การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ”

11 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) ลบ % 0.51 % 0.97 % 1.55 % 1.65 % 2.97 % 3.47 % 3.84 % 5.82 % % % % 0.45 % 0.78 % 1.41 % 2.09 % 3.06 % 3.44 % 1.1 งบดำเนินงาน ลบ % 7.12 % % % % % % % % % % 100 % 4.00 % % % 29%42.9 7% % 1.2 งบลงทุน ลบ % 9.29 % % % งบรายจ่ายอื่น -

12 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป ผังเมืองรวมจังหวัด ชลบุรี ผังเมืองรวมเมือง พัทยา 21 พ. ค. 53 ผังเมืองรวมเมือง พนัสนิคม 23 มี. ค. 54 ผังเมืองรวมเมือง บ้านบึง 10 ต. ค. 46 ผังเมืองรวมเมือง ชลบุรี 6 พ. ค. 58 บริเวณอุตสาหกรรม และชุมชนแหลม ฉบัง 29 พ. ย. 60 ผังเมืองรวมชุมชน หัวกุญแจ - หนอง ไผ่แก้ว ผังเมืองรวมชุมชน พานทอง - หนอง ตำลึง 2 ธ. ค – 54 – 55 (18)


ดาวน์โหลด ppt นายชิดชัย อังคะ ไวมงคล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายอนันต์ ประเสริฐผล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ร. อ. ปกรณ์เดช โลหิตหาญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google