งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองบูรณะและบำรุงรักษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองบูรณะและบำรุงรักษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองบูรณะและบำรุงรักษา
ผอ.พงษ์นรา เย็นยิ่ง กองบูรณะและบำรุงรักษา

2 ผอ. กองบูรณะและบำรุงรักษา(1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ - 1 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ กลุ่มปฏิบัติการ ข้าราชการ - 6 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 16 กลุ่มงานวิชาการ ข้าราชการ - 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ กลุ่มพัฒนาเครื่องจักรกล ข้าราชการ - 1 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ศูนย์บริการและซ่อมบำรุง ข้าราชการ - 1 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ - 12 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้าง 18 รวม 32 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ 2 อัตรา ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 1.1 งานสารบรรณ 622 701 (1) รับหนังสือ เรื่อง/เล่ม 193 230 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 112 103 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง 80 90 (4) จัดเก็บ เรื่อง 202 250 (5) ส่ง เรื่อง 5 3 (6) ร่างหนังสือ เรื่อง 30 25 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - 1.2 การเงิน & บัญชี 19 (1) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน.....เรื่อง 14 (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง 2 (3) รายงาน Online ครั้ง 1.3 พัสดุ 28 (1) จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้ง (2) ประสานการใช้รถยนต์.....ครั้ง 22 26 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง

4 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
กค. สค. กย. 1 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง (โอนให้จังหวัด) 70 แห่ง 1.1 บำรุงปกติ 62 4 17 24 39 45 54 59 60 แห่ง - 1.2 บำรุงตามสภาพความเสียหาย 8 แห่ง (1) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก 20% 40% 100% ช่วงที่3 หมู่4 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา (2) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก 30% ช่วงที่2 หน้าวัดเรือแข่ง ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (3) ซ่อมแซมและปรับเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 15% 25% 35% 45% คลองนาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (4) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณ 50% 80% วัดช่องลม ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (5) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ต.คลองกระจง อ.สวรรค์โลก จ.สุโขทัย (6) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง 70% บ้านแซว หมู่ที่1 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (7) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอัมพวัน (ตอนที่2) อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (8) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านแจมป๋อง หมู่ที่5 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

5 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
กค. สค. กย. 2 กำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ 480,000 4% 13% 22% 31% 39% 48% 56% 65% 74% 83% 92% 100% ตัน 6.36% 17.56% 3 ก่อสร้างอาคารเก็บและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ (งบผูกพัน 56-57) 1 แห่ง 15% 20% 63 ลบ. -

6 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. 1.948% 6.097% 10.220% 14.343% 18.043% 22.167% 25.867% 29.989% 74.568% 78.692% 96.300% 100% ลบ. 5.122% 11.801% 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 4.038% 13.076% 22.057% 31.038% 39.057% 48.038% 56.057% 65.038% 74.019% 83.000% 91.981% 11.310% 26.156% 1.2 งบลงทุน … ลบ. 0.260% 0.520% 0.780% 1.042% 1.304% 1.567% 1.829% 2.091% 74.731% 75.123% 99.598% 0.519%


ดาวน์โหลด ppt กองบูรณะและบำรุงรักษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google