งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมุทรปราการ นายวิญญู หมั่นการ นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมุทรปราการ นายวิญญู หมั่นการ นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมุทรปราการ นายวิญญู หมั่นการ นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก
นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางสาวดารณี คงกลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายวิญญู หมั่นการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรปราการ นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ “ว่าง” หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 2 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 2 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 16 13 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ รวม 28 24 อัตราว่าง นักจัดการงานทั่วไป = 1 นายช่างโยธาชำนาญงาน = 1 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน = 1 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 738 1,636 2,498 3,241 4,360 5,416 6,109 7,073 8,094 9,214 10,277 11,561 921 1,887 1.1 งานสารบรรณ 907 1,845 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 269 547 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 104 207 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 160 335 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 373 754 (5) ส่ง (เรื่อง) 1.2 การเงิน & บัญชี 14 20 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 9 16 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 5 4 (3) งบประมาณ (ครั้ง) - 1.3 พัสดุ 22 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) (2) จัดจ้าง (ครั้ง) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล - ผัง 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 500 รายการ 42 84 126 168 210 252 294 336 378 420 462 500 92 235 6.1 กรรมการ (คณะ) 80 16 34 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 90 12 25 6.3 สำรวจ (งาน) 3 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 1 6.5 ประมาณราคา (งาน) 2 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 230 55 164 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 10 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 5 - 7 งานบริการด้านผังเมือง 268 7.1 กรรมการ (คณะ) 4 7.2ให้คำปรึกษา/บริการข้อมูล/แผนที่ (ครั้ง) 246 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ(เรื่อง) 18

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร - 10 20 40 45 50 55 60 65 75 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 25 โรง 15 25 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้ง 1 2 3 4 5 6

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณรายจ่ายปี สนง.เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 โครงการปรับปรุงสถานศึกษา และศาสนสนสถาน 1.1.1 ก่อสร้างอาคารศาลาบำเพ็ญ บุญและก่อสร้างอาคาร ศาลาโดมวัดบางด้วนใน (สุขกร) ม.5 ต.บางด้วน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 100 % 9.000 ลบ. 1.1.2 โครงการปรับปรุงอาคาร เรียน โรงเรียนวัดคลองเก้า หมู่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง ฯ จ.สมุทรปราการ 100% 3.000 1.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เขื่อนหินทิ้งป้องกันน้ำท่วม ชายฝั่งทะเลบางปู หมู่ 2 ต.บางปู อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ ลบ.

8 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณรายจ่ายปี สนง.เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1โครงการปรับปรุงและพัฒนา ประสิทธิภาพศูนย์กลางการ เรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองฯ ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 100 % 3.000 ลบ. 1.2โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เขื่อนหินทิ้งชายฝั่งทะเลบางปู ต.บางปู อ.เมืองฯ 100% 20.000 1.3โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับภูมิ ทัศน์ตลอดแนวชายฝั่ง วัดบางโปรง ต.บางโปรง อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ ความยาว 200 เมตร 4.000 ลบ.

9 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1.1 การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยฐานข้อมูล GIS ของเทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ 3 5 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ตรวจสอบสถานบริการ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการผังเมือง ในโรงเรียน -

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.0888 6% 12% 21% 27% 36% 43% 50% 60% 67% 77% 89% 100% 7.64% 18% 1.1 งบดำเนินงาน 1.0488 ลบ. 18.84% 1.2 งบลงทุน 0.0400 - 9.31% 1.3 งบรายจ่ายอื่น

11 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ 21 มิ.ย.51 51 52-53 50 54 55 56


ดาวน์โหลด ppt สมุทรปราการ นายวิญญู หมั่นการ นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google