งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิญญู หมั่นการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิญญู หมั่นการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวิญญู หมั่นการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์ เนย เมืองปัก หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ “ ว่าง ” หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 161613 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 66 รวม 2824 อัตราว่าง นักจัดการงานทั่วไป = 1 นายช่างโยธาชำนาญงาน = 1 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน = 1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 42 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 22 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 43 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 7381,6362,498 3,241 4,3605,4166,1097,0738,0949,21410,27711,561 9211,887 1.1 งานสารบรรณ 9071,845 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 269547 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 104207 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 160335 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 373754 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 11 1.2 การเงิน & บัญชี 1420 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 916 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 54 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) - 1.3 พัสดุ -22 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) -1 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) -1 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) -20

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล - ผัง 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 500 รายการ 4284126 168 210252294336378420462500 92235 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 801634 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 901225 6.3 สำรวจ ( งาน ) 2533 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 2511 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 2512 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 23055164 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 1022 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 1022 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 5-2 7 งานบริการด้านผังเมือง 5004284126168210252294336378420462500 90268 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 24 7.2 ให้คำปรึกษา / บริการข้อมูล / แผนที่ ( ครั้ง ) 84246 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ ( เรื่อง ) 418

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 9 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 75 อาคาร ---102040455055606575 -- 1010 ตรวจและออก ใบอนุญาตโรงมหรสพ 25 โรง -----152025 -- 1 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ ครั้ง 123456 --

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณรายจ่ายปี 2555 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม 22.000 ล้านบาท 1.1 โครงการปรับปรุงสถานศึกษา และศาสนสนสถาน 1.1.1 ก่อสร้างอาคารศาลาบำเพ็ญ บุญและก่อสร้างอาคาร ศาลาโดมวัดบางด้วนใน ( สุขกร ) ม.5 ต. บางด้วน อ. เมืองฯ จ. สมุทรปราการ 100 % 9.000 ลบ. 1.1.2 โครงการปรับปรุงอาคาร เรียน โรงเรียนวัดคลองเก้า หมู่ 2 ต. แพรกษาใหม่ อ. เมือง ฯ จ. สมุทรปราการ 100% 3.000 ลบ. 1.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เขื่อนหินทิ้งป้องกันน้ำท่วม ชายฝั่งทะเลบางปู หมู่ 2 ต. บางปู อ. เมืองฯ จ. สมุทรปราการ 100% 10.000 ลบ.

8 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณรายจ่ายปี 2556 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม 27.000 ล้านบาท 1.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา ประสิทธิภาพศูนย์กลางการ เรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ อ. เมืองฯ ต. ปากน้ำ อ. เมืองฯ จ. สมุทรปราการ 100 % 3.000 ลบ. 1.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เขื่อนหินทิ้งชายฝั่งทะเลบางปู ต. บางปู อ. เมืองฯ จ. สมุทรปราการ 100% 20.000 ลบ. 1.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับภูมิ ทัศน์ตลอดแนวชายฝั่ง วัดบางโปรง ต. บางโปรง อ. เมืองฯ จ. สมุทรปราการ ความยาว 200 เมตร 100% 4.000 ลบ.

9 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2424681012141618202224 1.1 การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดินโดยฐานข้อมูล GIS ของ เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ 358 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 6 โครงการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการผังเมือง ในโรงเรียน 4 --------124 --

10 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน ) 1.0888 6%12%21%27%36%43%50%60%67%77%89%100% 7.64%18% 1.1 งบดำเนินงาน 1.0488 ลบ. 6%12%21%27%36%43%50%60%67%77%89%100% 7.64%18.84% 1.2 งบลงทุน 0.0400 ลบ. -9.31%100% -- 1.3 งบรายจ่ายอื่น

11 ผังเมืองวันหมดอายุป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ 21 มิ. ย.51 51 52- 53 50 545 5656


ดาวน์โหลด ppt นายวิญญู หมั่นการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google