งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปฏิบัติงาน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.3.5 แม่จัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปฏิบัติงาน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.3.5 แม่จัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปฏิบัติงาน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.3.5 แม่จัน

2 อัตรากำลัง ข้าราชการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน

3 แผนที่เขตรับผิดชอบ

4 อำเภอแม่จัน 11 ตำบล 138 หมู่บ้าน ประชากร 108,857 คน อำเภอดอยหลวง 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน ประชากร 22,464 คน รวม 131,321 คน

5 สรุปผลการปฏิบัติงานควบคุมไข้มาลาเรีย ประจำปีงบประมาณ 2552

6 จำนวนประชากรในเขตปฏิบัติงาน 131,321 คน จำนวนประชากรในเขตปฏิบัติงานควบคุม ไข้มาลาเรีย (A2) 7,991 คน จำนวนประชากรในเขตเสี่ยงสูง (B1) 7,880 คน จำนวนประชากรในเขตเสี่ยงต่ำ (B2) 115,450 คน

7 จำนวนฟิล์มโลหิตที่ได้รับการตรวจหาเชื้อ มาลาเรีย 2,064 คน จำนวนผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าเป็นไข้มาลาเรีย (รว.2) 2 คน - แยกเป็นชนิดเชื้อ P.falciparum 0 คน - แยกเป็นชนิดเชื้อ P.vivax 2 คน - จำนวนผู้ป่วยได้รับการรักษาหายขาด 2 คน

8 จำนวนผู้ป่วยแยกลักษณะการติดเชื้อ (รว.6) 1 คน Indigenous 0 คน กระท่อม 0 คน ป่า 0 คน By,Bz,Bo 1 คน Bf 0 คน

9 อัตราการเกิดโรคมาลาเรียต่อประชากร 1,000 คน ใน 1 ปี (API) รว.2 = 0.01 รว.6 = 0.02 อัตราการตรวจโลหิตจากการค้นหาผู้ป่วยต่อ ประชากร 100 คน (ABER) = 1.57 อัตราการพบเชื้อมาลาเรียต่อจำนวนฟิล์มโลหิต 100 ฟิล์ม (SPR) = 0.10 จำนวนมาลาเรียคลินิก 1 แห่ง

10 จำนวนผู้ป่วยไข้มาลาเรียรายเดือน ราย

11 การค้นหาผู้ป่วยมาลาเรียแยกตามลักษณะงาน 1894/0(91.76%) 108/2(5.23%)62/0(3.01%)

12 การตรวจฟิล์มโลหิต ( ตค.- เมย.52) งานชื่อผู้ตรวจจำนวนฟิล์มที่ ตรวจ/พบ หมายเหตุ MCนางธนพรรณ65/0Follow-up=3 MMCนายสมพงษ์1,894/0

13 การตักลูกน้ำยุงก้นปล่อง ปี จำนวนหมู่/ครั้ง หมายเหตุ A2B1B2รวม แหล่ง/พบ 25525/59/1829/5843/81/0ตค.-เมย.

14 งานไข้เลือดออก จากรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ปี 2552 (มกราคม-พฤษภาคม) พบผู้ป่วยไข้เลือดออก อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 61 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 56.0 ต่อแสนประชากร อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายจำนวน 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.45 ต่อแสนประชากร

15 หลักเกณฑ์การสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เสี่ยง สูง - มีการป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 3 ปี ติดต่อกัน -ค่า HI, CI สูงกว่าเกณฑ์ การสำรวจดังนี้ - อำเภอละ 3 หมู่บ้าน -สำรวจร้อยละ 80 - 100 ของหลังคาเรือนทั้งหมด -โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่สาธารณะใน หมู่บ้าน - จำนวน 2 ครั้ง คือช่วงก่อนเกิดโรค ในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2552 และช่วงฤดูกาลระบาดของโรคใน เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2552

16 สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายพื้นที่เสี่ยงสูง สำรวจเดือน กุมภาพันธ์ 2552 สำรวจ จำนวน 3 หมู่บ้าน 3 ตำบล 1 อำเภอ สำรวจจำนวนทั้งหมด 858 หลัง พบลูกน้ำยุงลายจำนวน 38 หลัง จำนวน ภาชนะทั้งหมด 2,845 ชิ้น พบภาชนะที่มีน้ำ ทั้งหมด 2,335 ชิ้น และพบลูกน้ำยุงลายจำนวน 46 ชิ้น ค่า HI = 0 มี 0 หมู่บ้าน คิดเป็น % ค่า HI = 1 - 9 มี 3 หมู่บ้าน คิดเป็น 100 % ค่า HI = 10 - 19 มี 0 หมู่บ้าน คิดเป็น %

17 สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายพื้นที่เสี่ยงสูง เดือน กุมภาพันธ์ 2552 ที่หมู่ชื่อ กลุ่ม บ้าน ตำบลอำ เภอ HICIBI 14ร่องก๊อแม่คำแม่จัน3.351.393.35 25ห้วยน้ำ ราก จันจว้าแม่จัน1.210.601.52 37ท่าข้าว เปลือก ท่าข้าว เปลือก แม่จัน1.840.621.84

18 สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายพื้นที่เสี่ยงสูง สำรวจเดือน มีนาคม 2552 สำรวจ จำนวน 3 หมู่บ้าน 3 ตำบล 1 อำเภอ สำรวจจำนวนทั้งหมด 858 หลัง พบลูกน้ำยุงลายจำนวน 38 หลัง จำนวน ภาชนะทั้งหมด 2,845 ชิ้น พบภาชนะที่มีน้ำ ทั้งหมด 2,335 ชิ้น และพบลูกน้ำยุงลายจำนวน 46 ชิ้น ค่า HI = 0 มี 0 หมู่บ้าน คิดเป็น % ค่า HI = 1 - 9 มี 3 หมู่บ้าน คิดเป็น 100 % ค่า HI = 10 - 19 มี 0 หมู่บ้าน คิดเป็น %

19 สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายพื้นที่เสี่ยงสูง เดือน มีนาคม 2552 ที่หมู่ชื่อ กลุ่ม บ้าน ตำบลอำ เภอ HICIBI 11ห้วยไร่ปงน้อยดอย หลวง 2.110.982.11 22ปงน้อย ดอย หลวง 5.322.707.45 33หนอง ป่าก่อ ดอย หลวง 4.432.045.42

20 สรุปยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกรายตำบล ลำดับตำบลจำนวนผู้ป่วย (ราย) 1แม่ไร่53 2ป่าตึง1 3จันจว้า0 4แม่คำ1 5แม่จัน2 6ป่าซาง2 7สันทราย0 8ท่าข้าวเปลือก0 9ศรีค้ำ1 10จันจว้าใต้1 11จอมสวรรค์0 รวม61

21 ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ค่าดัชนีชี้วัดHICI 22 เม.ย. 52 (พ่น)-- 23 เม.ย. 52-- 24 เม.ย. 52 (พ่น)7.402.73 25 เม.ย. 5213.512.02 26 เม.ย. 52-- 27 เม.ย. 52-- 28 เม.ย. 52 (พ่น)8.671.38 29 เม.ย. 529.222.81 30 เม.ย. 528.40- 1พ.ค.52(พ่น ULV)4.052.88 2 พ.ค. 525.01.29 3 พ.ค. 52--

22 ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ค่าดัชนีชี้วัดHICI 4 พ.ค. 52 (พ่น)5.01.28 5 พ.ค. 52-- 6 พ.ค. 52-- 7 พ.ค. 52-- 8 พ.ค. 52 (พ่น)-- 9 พ.ค. 521.34- 10 พ.ค. 52-- 11 พ.ค. 52 (พ่น)2.090.77 12 พ.ค. 52-- 13 พ.ค. 52-- 14 พ.ค. 52-- 15 พ.ค. 52

23 ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ค่าดัชนีชี้วัดHICI 16 พ.ค. 52 17 พ.ค. 520.31 18 พ.ค. 52 (พ่น) 19 พ.ค. 52 20 พ.ค. 52

24 การมีส่วนร่วมของอปท. วันที่ น้ำมัน(ลิตร) สารเคมีหมายเหตุ DB 22/4/5250151 1/5/5212045ULV 4/5/528030 8/5/529830 11/5/5214045 4881651

25 แนวทางการควบคุมโรค - อบต. สนับสนุนสเปรย์กำจัดยุงทุกหลังคาเรือน(347 หลังคา)และ สนับสนุนตาข่ายปิดถังน้ำในหมู่บ้าน (431) - จัดเก็บเงิน 50 บาท/หลังคา เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนในการแก้ไข ปัญหาในหมู่บ้านต่อไป - อบต.จัดตั้งทีมเชิงรุกในการควบคุมป้องกันโรค ในพื้นที่ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย พนักงาน อบต.และ อสม. - สอ.ดำเนินรณรงค์ ควบคุมโรค ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในทุก หมู่บ้าน เดือนละ 2 ครั้งโดยเริ่มวันที่ 17 พ.ค. 52 ให้มีการสำรวจลุก น้ำยุงลาย โดยทีม อสม.ที่ผ่านการอบรม สำรวจข้ามหมู่บ้านกัน และ บ้านซาเจ๊ะ ให้ อสม./อสม.น้อย/เจ้าของบ้าน ดำเนินการสำรวจทุกวัน อาทิตย์ - นคม.แม่จัน จะสุ่มสำรวจ เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินผลการควบคุม ลูกน้ำยุงลาย ปรับเจ้าของบ้าน ที่พบลูกน้ำ รอบที่ 1 ปรับ 200 บาท และ รอบที่ 2 ปรับ 300 บาท

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปฏิบัติงาน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.3.5 แม่จัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google