งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ia. meta-analysis of randomised controlled trials. Ib. at least one randomised controlled trial. IIa. at least one well-designed controlled study without.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ia. meta-analysis of randomised controlled trials. Ib. at least one randomised controlled trial. IIa. at least one well-designed controlled study without."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Ia. meta-analysis of randomised controlled trials. Ib. at least one randomised controlled trial. IIa. at least one well-designed controlled study without randomisation. IIa. at least one well-designed controlled study without randomisation. IIb. at least one other type of well-designed quasi-experimental study. IIb. at least one other type of well-designed quasi-experimental study. III. well-designed non-experimental descriptive studies. IV. Expert commmittee reports or opinions and/or clinical experience. IV. Expert commmittee reports or opinions and/or clinical experience.

3 A.Requires at least one randomised controlled trial. (Evidence levels Ia, Ib) A.Requires at least one randomised controlled trial. (Evidence levels Ia, Ib) B. Requires the availlability of well controlled clinical stydies but no randomised clinical trials. (Evidence levels IIa, IIb, III) B. Requires the availlability of well controlled clinical stydies but no randomised clinical trials. (Evidence levels IIa, IIb, III) C. Requires evidence obtained from expert committee or opinions. (Evidence levels IV) C. Requires evidence obtained from expert committee or opinions. (Evidence levels IV)

4 Problem of infertility in PCOS Mostly : Anowlation

5 Steb 1 Step for Mx strategies of PCOS Step for Mx strategies of PCOS Steb 2 Steb 3 Steb 4 Life style modification. Medication for owlation mduction. Gunadotropins vs LOD. I V F

6 Diet Exercise Medication & Bariatnc Sx Antiobesity

7 การศึกษาจำนวน ผู้ป่วย การตกไข่การ ตั้งครรภ์ McGregor และ คณะ 4,0982,8691,393 Garcia และคณะ 15913064 Gysler และคณะ 428364184 Hammond และ คณะ 15913767 Kousta และคณะ 12811355 Messinis และ คณะ 555135 Imani และคณะ 259194111 รวม ( ร้อยละ ) 5,286 (100)3,858 (73)1,909 (36)

8 การศึกษาการตั้งครรภ์แท้งบุตรคลอดบุตรมีชีวิต McGregor และคณะ 1,3932791,114 Garcia และคณะ 641648 Gysler และคณะ 18424160 Hammond และคณะ 671057 Kousta และคณะ 551342 Messinis และคณะ 35431 Imani และคณะ 1111198 Ahlgren และคณะ 15918141 Adashi และคณะ 862362 Correy และคณะ 15616140 Dickey และคณะ 1,7444131,331 รวม ( ร้อยละ ) 4,054 (100)827 (20.4)3,224 (79.5)

9 การศึกษาจำนวน ผู้ป่วย การตกไข่การ ตั้งครรภ์ McGregor และ คณะ 4,0982,8691,393 Garcia และคณะ 15913064 Gysler และคณะ 428364184 Hammond และ คณะ 15913767 Kousta และคณะ 12811355 Messinis และ คณะ 555135 Imani และคณะ 259194111 รวม ( ร้อยละ ) 5,286 (100)3,858 (73)1,909 (36)

10 การศึกษาการตั้งครรภ์แท้งบุตรคลอดบุตรมีชีวิต McGregor และคณะ 1,3932791,114 Garcia และคณะ 641648 Gysler และคณะ 18424160 Hammond และคณะ 671057 Kousta และคณะ 551342 Messinis และคณะ 35431 Imani และคณะ 1111198 Ahlgren และคณะ 15918141 Adashi และคณะ 862362 Correy และคณะ 15616140 Dickey และคณะ 1,7444131,331 รวม ( ร้อยละ ) 4,054 (100)827 (20.4)3,224 (79.5)

11 ตารางที่ 1 กลไกการออกฤทธิ์ของยา Metformin และยา Thiazolidinediones ก. Metformin 1. ยับยั้งการผลิตกลูโคสจากตับ - ยับยั้งขบวนการ Gluconeogenesis - ยับยั้งขบวนการสลายไกลโคเจน 2. เพิ่มฤทธิ์ของอินซูลินในเซลล์กล้มเนื้อลายและไขมัน - เพิ่มการขนส่งกลูโคสเข้าเซลล์ - เพิ่มการสร้างไกลโคเจน - เพิ่มการสร้างไขมัน 3. เพิ่มความไวของอินซูลินและปรับการทำงานของเซลล์เบต้าของตับอ่อน 4. ลดการดูดซึมกลูโคสที่ลำไส้และเก็บกักกลูโคสในผนังลำไส้เล็ก

12 ตารางที่ 1 กลไกการออกฤทธิ์ของยา Metformin และยา Thiazolidinediones ข. Thiazolidinediones 1. เพิ่มความไวของอินซูลินในตับ - เพิ่มการดูดซึมไขมัน - เพิ่มการใช้พลังงาน - ยับยั้งขบวนการ Gluconeogenesis 2. เพิ่มความไวของอินซูลินในกล้ามเนื้อลาย - เพิ่มการดูดซึมกลูโคส - เพิ่มการใช้พลังงาน 3. เพิ่มความไวของอินซูลินในเนื้อเยื่อไขมัน - เพิ่มการดูดซึมกลูโคส - เพิ่มการดูดซึมไขมัน - เพิ่มการใช้พลังงาน

13 Author- year Study design Sample sizeoutcomesEvid ence Jinee Baruah (2009) RCT (1st line) 25 letrozole (58 cycles) 25 PCOS (56 cycles) Pregnancy rate 19% 12.7% Ib Abu Hashim H (2009) RCT (cc- resistant) 123 letrozole (285 cycles) 127 met-CC (297 cycles) Ovulation 64.9% 69.6% pregnancy rate 14.7% 14.4% significant no. ovulation met-cc >>let Ib Al-Omari, 2004 RCT (1st line) 22/22 Letrozole 2.5 mg 18/18 Anastrazole 1 mg Ovulatory 84.4(%) 63.6 Pregnancy 18.8 (%) 9.1 Ib Atay, 2006RCT (1st line) Letrozole 2.5 mg Clomiphene 100 mg Ovulation 82.4 63.6 Pregnancy 21.6 9.1 Ib Badawy A 2009 RCT (1st line) 218/545 letrozole 5 mg 220/518 cc 100 mg Ovulation 67.5% 70.9% pregnancy 15.1% 17.9% Ib

14 Author- year Study design Sample sizeoutcomesEvidenc e Badawy A 2008 RCT (cc- resistant) 111/295 letrozole 2.5 mg 109/279 anastrozole 1 mg Ovulation 62% 63.4% pregnancy 12.2% 15.1% Ib Begum MR 2009 RCT(cc- resistant 100 mg) Total 64 letrozole 7.5 mg cc 150 mg Ovulation 62.5%* 37.5% pregnancy 40.63%* 18.75% Ib Badawy A 2009 RCT (case control) RCT (cc- resistant) 115/243 anastrozole 1 mg 101/226 cc 100 mg 108/219 letrozole 2.5 D1-10110/225 short letrozol 5 D1- 5 Ovulation 67.9% 68.6% Ovulation 65.7%* 61.8% pregnancy 17.4%* 12.4% Ib Sohrabvand F 2006 RCT (cc- resistant) 29 met-let 30 met-cc Ovulation 90.57% 80.60% pregnancy 34.50% 16.67% Ib

15 StudyMeddicatio n NPrimary outcome Mitwally M.etal (case control) 1999 Troglitazone18Owlation rate 67% Pregnancy rate 11% Ghazeeri G etal (RCT) 2003 Rosiglitazone25Ovulation rate sig (77% vs 33%) LVL etal (case controll) 2004 Rosiglitazone25Owlation rate 60% Zhang LL etal (RCT) 2004 Rosiglitazone96Ovulation rate sig (80% vs 35%) Roozi A. etal (RCT) 2006 Rosiglitazone25Ovulation rate sig (64% vs 36%) OTA H. etal (retrospective ) 2008 Pioglitazone9Improve endocrine parameters

16 ► ข้อมูลในปัจจุบันสนับสนุนให้ใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน อาหารร่วมกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิค เป็นทางเลือกแรกในการชักนำให้ ไข่ตกในสตรีที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Evidence level Ib – III : Recommendation A)

17 ►Clomiphene citrate ยังคงเป็นยาตัวแรกที่แนะนำให้ใช้ในการ ชักนำให้ไข่ตกในสตรีที่มีภาวะถุงน้ำหลายใบ (Evidence level Ia – IIb : Recommendation A)

18 ► การใช้ยา metformin เป็นยาตัวแรกสำหรับชักนำให้เกิดการตกไข่ ในสตรีที่มีภาวะถุงน้ำหลายใบ ข้อมูลยังคงขัดแย้งกันอยู่ และอัตราการตกไข่ จะสูงขึ้นถ้าใช้ยา metformin นานขึ้น โดยเริ่มให้ที่ขนาดต่ำก่อนและ ค่อยๆปรับเพิ่มขนาดขึ้นตามดัชนีมวลกาย (Evidence level Ib – IIb : Recommendation A)

19 ► การใช้ยา metformin ร่วมไปกับ clomiphene citrate ในสตรีที่มีภาวะถุงน้ำหลายใบที่มีภาวะไม่ตอบสนองต่อ clomiphene citrate ช่วยเพิ่มอัตราการตกไข่ และอัตราการตั้งครรภ์ (Evidence level Ib – IIb : Recommendation A)

20 ► ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอถึงการใช้ short course metformin (< 4 สัปดาห์ ) ในการชักนำให้เกิดการตกไข่ในสตรีที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Evidence level IA – III : Recommendation A)

21 ► การใช้ยา metformin ร่วมไปกับ clomiphene citrate ในการชักนำให้เกิดการตกไข่ในสตรีที่มีภาวะถุงน้ำหลายใบที่มีภาวะไข่ไม่ตกไม่ได้ ผลการรักษาที่ดีไปกว่าการได้รับ clomiphene citrate เพียงตัวเดียว (Evidence level Ia – IIb : Recommendation A)

22 ► การใช้ยาเพิ่มความไวอินซูลินในกลุ่ม Thiazolidinediones เพื่อชักนำให้เกิดการตกไข่ พบว่ายังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะนำยากลุ่มนี้มาใช้ เพื่อชักนำให้เกิดการตกไข่ในสตรีกลุ่มอาการที่รังไข่มีถุงน้ำหลายใบโดยทั่ว ๆไป (Evidence level Ib – Ill : Recommendation A)

23  การนำยาต้านเอนไซม์ aromatase (letrozole) มาใช้ในการ ชักนำไข่ตกในกลุ่มผู้ป่วย PCOS มีประสิทธิภาพดี ทั้งในกลุ่มที่ไม่ ตอบสนองต่อยา clomiphene citrate และกลุ่มที่ใช้ยา letrozole แบบ first-line อย่างไรก็ตามควรพิจารณาความ เหมาะสมใช้ด้านราคาและความสะดวกในการใช้ รวมถึง อาการข้างเคียง นอกจากนี้ ข้อมูลผลของยาต่อทารกยังมีค่อนข้างน้อย (Evidence level Ib – Ill : Recommendation A)

24 END


ดาวน์โหลด ppt Ia. meta-analysis of randomised controlled trials. Ib. at least one randomised controlled trial. IIa. at least one well-designed controlled study without.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google