งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health1. August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 2 Communication for Health for Professional Trainees in.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health1. August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 2 Communication for Health for Professional Trainees in."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health1

2 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 2 Communication for Health for Professional Trainees in DPH By Piya Siriphant Monday, August 23 rd, 2010

3 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 3 TQF Domains of Learning Knows Knows how Shows how Does Knows –Specific facts –Concepts, principles, theories –Procedures Ethical & moral development Knowledge Cognitive skills (applying, analyzing & problem solving) Interpersonal skills & responsibility Analytical & communication skills Professional skills

4 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 4 วัตถุประสงค์การเรียน 1.ทฤษฎีด้านการสื่อสารเพื่อเสริมกระบวนการสร้าง เสริมสุขภาพช่องปาก 1.1 Communication & health 1.2 – 1.3 Communication theories & key constructs 1.4 – 1.5 Applications to promote oral health 2.เลือกสื่อและสาระที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งระดับบุคคลและระดับสาธารณะ เพื่อการสร้าง เสริมสุขภาพช่องปาก

5 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 5 Content Toronto Consensus Statement Basic communication theories Participatory & persuasive communication Planning & evaluation of communication for health New media and health

6 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 6 Does NOT include Crisis communication, i.e, disasters, emergencies, civil war, terrorism Negotiations Intrapersonal communication Patient-doctor communication in clinical setting Professional communication

7 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 7 Intro Definitions Importance Com HC 2 C H Toronto SM Typology Communication lntra-p C lnter-p C Gr-Mass C Theories Why? A few basics

8 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 8 Behavior “ การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า ” ( ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2546) “ กิจกรรมต่างๆ ของบุคคล ซึ่งรวมทั้งการกระทำที่เป็นการ แสดงออก สามารถสังเกตได้โดยตรงด้วยประสาทสัมผัส ( พฤติกรรมภายนอก Overt behavior) และสิ่งที่เกิดขึ้น ภายในใจแต่ละบุคคล ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง ( พฤติกรรมภายใน Covert behavior) ได้แก่ การคิด จินตนาการ ความเชื่อ และค่านิยม ” ( เฉลิมพล ตันสกุล พ. ศ. 2541) “An action that has a specific frequency, duration, and purpose, whether conscious or unconscious.” (Green & Kreuter, 2005)

9 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 9 Communication “… that which happens whenever someone responds to another person. The behavior may be intentional, unintentional, conscious, received and understood.” (Broder, Skolnick & Schlussel, 2003)

10 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 10 Intro Definitions Importance Com HC 2 C H Toronto SM Typology Communication lntra-p C lnter-p C Gr-Mass C Theories Why? Two basics

11 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 11 Intro Definitions Com HC 2 Communication

12 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 12 Intro Definitions Importance Com HC 2 C H Toronto SM Communication

13 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 13 Toronto Consensus Statement Communication Practices & HOs 1.Com problems are important & common. 2.Patient anxiety & dissatisfaction are related to uncertainty and lack of information, explanation and feedback. 3.Doctors often misperceive the amount and type of information that patients want to receive. (Simpson, Buckman, Stewart, Maguire, Lipkin, Novack, Till, 1991)

14 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 14 Question What is the endpoint of any treatment or a clinical trial? + - +AC -BD Satisfaction TreatmentOutcome

15 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 15 (Lassere, Johnson, Boers, Tugwell, Brooks, Simon, Strand, Conaghan, Østergaard, Maksymowych, Landewé, Bresnihan, Tak, Wakefield, Mease, Bingham III, Hughes, Altman, Buyse, Galbraith, and Wells, 2007)

16 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 16 QoL is one type of perceptions. QoL is defined as individual’s perceptions of their position in life in the context of the culture and value system where they live, and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept, incorporating in a complex way a person’s physical health, psychological state, level of independence, social relationships, personal beliefs and relationship to salient features of the environment. (WHO, 1998)

17 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 17 Toronto Consensus Statement Communication Practices & HOs 1.Com problems are important & common. 2.Patient anxiety & dissatisfaction are related to uncertainty and lack of information, explanation and feedback. 3.Doctors often misperceive the amount and type of information that patients want to receive. (Simpson, Buckman, Stewart, Maguire, Lipkin, Novack, Till, 1991)

18 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 18 Toronto Consensus Statement Communication Practices & HOs 4.Improved quality of clinical communication is related to positive health outcomes. 5.Explaining and understanding patient concerns, even when they cannot be resolved, results in a fall in anxiety. (Simpson, Buckman, Stewart, Maguire, Lipkin, Novack, Till, 1991)

19 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 19 Toronto Consensus Statement Communication Practices & HOs 6.Greater participation by the patient in the encounter improves satisfaction, compliance and treatment outcomes. 7.The psychological distress in patients with serious illness is less when they perceive themselves to have received adequate information. (Simpson, Buckman, Stewart, Maguire, Lipkin, Novack, Till, 1991)

20 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 20 Toronto Consensus Statement Communication Practices & HOs 8. Beneficial clinical communication is routinely possible in clinical practice and can be achieved during normal clinical encounter, without unduly prolonging them, provided that the clinician has learned the relevant techniques. (Simpson, Buckman, Stewart, Maguire, Lipkin, Novack, Till, 1991)

21 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 21 Com Typology Communication lntra-p C lnter-p C Gr-Mass C

22 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 22 Intrapersonal Communication The core of selfThe core of self Needs and motivationsNeeds and motivations CognitionsCognitions Monitoring the reactions of othersMonitoring the reactions of others (Burton & Dimbleby, 1995; Berry, 2007)

23 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 23 Interpersonal Communication Key componentsKey components –2+ communicators –A message: the content –The medium: presentational, representational and/or technological –The channel: what connects the communicators & accommodates the medium –A code: system of meaning shared by a group –Noise: any interference –Feedback –The context Verbal & Non-verbalVerbal & Non-verbal (Hargie & Dickson, 2004; Berry, 2007)

24 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 24

25 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 25

26 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 26

27 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 27

28 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 28

29 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 29

30 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 30 A panda A panda walks into a café. He orders a sandwich, eat it, then draws a gun, and fires two shots in the air. “Why?” asks the confused waiter, as the panda makes towards the exit. The panda produces a badly punctuated wildlife manual and tosses it over his shoulder. (Truss, 2003)

31 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 31 A panda “I am a panda,” he says, at the door. “Look it up.” The waiter turns to the relevant entry and, sure enough, finds an explanation. “Panda. Large black-and-white bear-like mammal, native to China. Eats, shoots, and leaves.” (Truss, 2003)

32 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 32 A woman, without her man, is nothing. A woman: without her, man is nothing.

33 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 33 Communication Theories Why? Two basics

34 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 34 Basic theories & models The process & the semiotic approaches to communicationThe process & the semiotic approaches to communication The Shannon-Weaver model of communicationThe Shannon-Weaver model of communication Interpersonal communication model by Hargie and colleaguesInterpersonal communication model by Hargie and colleagues

35 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 35 Noise Source Source Transmitter Receiver Destination Message Signal Received Message Received signal The Shannon-Weaver model of communication (Shannon & Weaver, 1949)

36 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 36 Intro Definitions Importance Com HC 2 C H Toronto SM Typology Communication lntra-p C lnter-p C Gr-Mass C Theories Why? Two basics

37 August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 37


ดาวน์โหลด ppt August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health1. August 23rd, 2010Communication_for_Oral_Health 2 Communication for Health for Professional Trainees in.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google