งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ข้อมูลรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 เว็บไซต์กองนโยบายและ แผน www.nrru.ac.th/plan ( คณะกรรมการเร่งรัดฯ พิจารณา ) www.nrru.ac.th/plan 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ข้อมูลรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 เว็บไซต์กองนโยบายและ แผน www.nrru.ac.th/plan ( คณะกรรมการเร่งรัดฯ พิจารณา ) www.nrru.ac.th/plan 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ข้อมูลรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 เว็บไซต์กองนโยบายและ แผน ( คณะกรรมการเร่งรัดฯ พิจารณา ) 2

3 สรุปการใช้งบประมาณ ปี พ. ศ ไตรมาสที่ 3 ( ต. ค.53 - มิ. ย. 54) จำแนก ตามหน่วยงาน

4 สรุปการใช้งบประมาณ ปี พ. ศ ( ต่อ )

5 หมายเหตุ : 1. แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้ - ไตรมาส 1 ( ต. ค ธ. ค. 53) ร้อยละ ไตรมาส 2 ( ม. ค.54 - มี. ค. 54) ร้อยละ ไตรมาส 3 ( เม. ย มิ. ย. 54) ร้อยละ ไตรมาส 4 ( ก. ค ก. ย. 54) ร้อยละ สัญลักษณ์ แทน ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ไตรมาส แทน ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ไตรมาส ( น้อยกว่า 10 %) แทน ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ไตรมาส สรุปการใช้งบประมาณ ปี พ. ศ ( ต่อ )

6 6 แผนภาพสรุปการใช้งบประมาณ ปี พ. ศ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt 1. ข้อมูลรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 เว็บไซต์กองนโยบายและ แผน www.nrru.ac.th/plan ( คณะกรรมการเร่งรัดฯ พิจารณา ) www.nrru.ac.th/plan 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google