งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมรัตนเพียร

2 ข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 เว็บไซต์กองนโยบายและแผน (คณะกรรมการเร่งรัดฯพิจารณา)

3 สรุปการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554
สรุปการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 ไตรมาสที่ 3 (ต.ค.53 - มิ.ย. 54) จำแนกตามหน่วยงาน ลำดับที่ หน่วยงาน ร้อยละ 1 สำนักงานหอพัก 100.00 2 สโมสรบุคลากร 99.99 3 สำนักงานตรวจสอบภายใน 66.69 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 66.54 5 สำนักงานอธิการบดี 47.76 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา 46.41 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 44.77 8 คณะวิทยาการจัดการ 43.35

4 สรุปการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 (ต่อ)
สรุปการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ (ต่อ) ลำดับที่ หน่วยงาน ร้อยละ 9 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 43.35 10 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 41.22 11 คณะครุศาสตร์ 12 สถาบันภาษา 39.85 13 บัณฑิตวิทยาลัย 38.45 14 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 36.9 15 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 36.89 16 สำนักคอมพิวเตอร์ 36.52 17 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 31.90

5 สรุปการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 (ต่อ)
สรุปการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ (ต่อ) ลำดับที่ หน่วยงาน ร้อยละ 18 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 14.20 19 ศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดฯ 11.88 20 ศูนย์บริการการศึกษา 2.21 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย 47.89 หมายเหตุ : 1. แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้ - ไตรมาส 1 (ต.ค ธ.ค. 53) ร้อยละ ไตรมาส 2 (ม.ค.54 - มี.ค. 54) ร้อยละ 44.00 - ไตรมาส 3 (เม.ย มิ.ย. 54) ร้อยละ ไตรมาส 4 (ก.ค ก.ย. 54) ร้อยละ 93.00 2. สัญลักษณ์ แทน ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ไตรมาส แทน ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ไตรมาส (น้อยกว่า 10 %) แทน ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ไตรมาส

6 แผนภาพสรุปการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google