งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ข้อมูลรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 เว็บไซต์กองนโยบายและ แผน www.nrru.ac.th/plan ( คณะกรรมการเร่งรัดฯ พิจารณา ) www.nrru.ac.th/plan 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ข้อมูลรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 เว็บไซต์กองนโยบายและ แผน www.nrru.ac.th/plan ( คณะกรรมการเร่งรัดฯ พิจารณา ) www.nrru.ac.th/plan 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ข้อมูลรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 เว็บไซต์กองนโยบายและ แผน www.nrru.ac.th/plan ( คณะกรรมการเร่งรัดฯ พิจารณา ) www.nrru.ac.th/plan 2

3 สรุปการใช้งบประมาณ ปี พ. ศ. 2554 ไตรมาสที่ 3 ( ต. ค.53 - มิ. ย. 54) จำแนก ตามหน่วยงาน

4 สรุปการใช้งบประมาณ ปี พ. ศ. 2554 ( ต่อ )

5 หมายเหตุ : 1. แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้ - ไตรมาส 1 ( ต. ค. 53 - ธ. ค. 53) ร้อยละ 20.00 - ไตรมาส 2 ( ม. ค.54 - มี. ค. 54) ร้อยละ 44.00 - ไตรมาส 3 ( เม. ย. 54 - มิ. ย. 54) ร้อยละ 68.00 - ไตรมาส 4 ( ก. ค. 54 - ก. ย. 54) ร้อยละ 93.00 2. สัญลักษณ์ แทน ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ไตรมาส แทน ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ไตรมาส ( น้อยกว่า 10 %) แทน ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ไตรมาส สรุปการใช้งบประมาณ ปี พ. ศ. 2554 ( ต่อ )

6 6 แผนภาพสรุปการใช้งบประมาณ ปี พ. ศ. 2554 ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt 1. ข้อมูลรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 เว็บไซต์กองนโยบายและ แผน www.nrru.ac.th/plan ( คณะกรรมการเร่งรัดฯ พิจารณา ) www.nrru.ac.th/plan 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google