งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดลองที่ 5 การคำนวณทาง คณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดลองที่ 5 การคำนวณทาง คณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดลองที่ 5 การคำนวณทาง คณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการ

2 ทบทวน โปรแกรม อย่างน้อยมีส่วนประกอบ ดังนี้ #include void main() { int a, b, c; a = 10; b = 20; c = a + b; printf(“c = %d\n”, c); } preprocessor int a, b, c; declaration a = 10; input b = 20; c = a + b; process printf(“c = %d\n”, c); output

3 ทบทวน โปรแกรม อย่างน้อยมีส่วนประกอบ ดังนี้ #include void main() { } preprocessor int a, b, c; declaration scanf(“%d”, &a); input scanf(“%d”, &b); c = a + b; process printf(“c = %d\n”, c); output

4 ต้องการคำนวณว่าพื้นที่ x ไร่ y งาน มีกี่ตารางวา #include void main() { int x, y, va; x = 5; y = 3; va = x * 400 + 3 * 100; printf(“area in square va = %d\n”, va); } preprocessor declaration input process output

5 ต้องการคำนวณว่าพื้นที่ x ไร่ y งาน มีกี่ตารางวา #include void main() { int x, y, va; scanf(“%d”, &x); scanf(“%d”, &y); va = x * 400 + 3 * 100; printf(“area in square va = %d\n”, va); } preprocessor declaration input process output scanf(“%d”, &x); scanf(“%d”, &y);

6 นิพจน์ (expression) การรวมกันของ – ข้อมูล (values) – ตัวแปร (variables) – ตัวดำเนินการ (operators) – ฟังก์ชัน (functions) อาจมีไม่ครบทุกส่วนก็ได้ เมื่อประมวลผลตามกฎการทำก่อน แล้วจะ ได้ค่าใหม่ออกมา

7 นิพจน์ (expression) ตัวอย่าง 2,3 + 4,5 + 3 * 2 a,a + b,a * b + c cos(x) + sin(y)

8 การกำหนดค่า (assignment) ใช้ตัวดำเนินการ “=” หมายถึงการนำผลลัพธ์ของนิพจน์ทางซ้าย มา เก็บในตัวแปรทางขวา x = y + z; salary = salary + ot; inch = cm / 2.54; cm = m * 100;

9 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ การคำนวณตัวดำเนินการตัวอย่างการทำงาน บวก + c = a + b; นำค่าในตัวแปร a และค่าในตัวแปร b มาบวก กันแล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ที่ตัวแปร c ลบ - c = a - b; นำค่าในตัวแปร b มาลบออกจากค่าใน ตัวแปร a แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ที่ตัวแปร c คูณ * c = a * b; นำค่าในตัวแปร a และค่าในตัวแปร b มาคูณ กันแล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ที่ตัวแปร c หาร / c = a / b; นำค่าในตัวแปร a เป็นตัวตั้งและนำค่าใน ตัวแปร b เป็นตัวหารแล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ที่ ตัวแปร c มอดูลัส % c = a % b; นำค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร a เป็นตัวตั้งและค่า ในตัวแปร b เป็นตัวหาร โดยเก็บเศษไว้ที่ ตัวแปร c

10 ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูลจากตัวแปรหรือ ผลลัพธ์การคำนวณ #include void main() { int a=4, b=5; printf(“ a = %d\n”, a); printf(“ b = %d\n”, b); printf(“ Sum = %d\n”, a+b); } a = 4 b = 5 Sum = 9 ข้อมูลของตัวแปร หรือผลลัพธ์การ คำนวณจะถูกด นำไปพิมพ์ที่ ตำแหน่งการ กำหนดรูปแบบ การพิมพ์ (“%d, %f,…”)

11 ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูลหรือผลลัพธ์ การคำนวณ #include void main() { int a=4, b=5; printf(“ a = %d b = %d\n”, a, b); printf(“ Sum = %d\n”, a+b); } a = 4 b = 5 Sum = 9 ข้อมูลของตัวแปร หรือผลลัพธ์การ คำนวณจะถูกดึง ไปพิมพ์ที่ ตำแหน่งการ กำหนดรูปแบบ การพิมพ์ (“%d, %f,…”)

12 จำนวนใดเป็นจำนวนเต็ม 0 0.0 0.2 1 1.0 1..0 √ x x x x x √

13 ข้อควรระวังในการหาร จำนวนเต็ม หาร จำนวนเต็ม ได้ผลลัพธ์เป็น จำนวนเต็ม จำนวนทศนิยม หารกัน ได้ผลลัพธ์เป็นจำนวน ทศนิยม 3/2 = 1 2/3 = 0 22/7 = 3 3/4 = 0 5/2 = 2 3/2.0 = 1.5 2.0/3.0 = 0.666666… 22/7.0 = 3.142… 3.0/4 = 0.75 5/2.0 = 2.5

14 การกำหนดชนิดไม่ถูกต้อง ภาษาซีไม่เข้มงวดในการกำหนดชนิดข้อมูล ตัวเลข int a = 1.5;//OK แต่เมื่อพิมพ์ข้อมูลจะไม่ถูกต้อง printf(“%d\n”, a);  1 Printf(“%f\n”, a);  0.00000 ควรประกาศเป็น float a = 1.5

15 การกำหนดชนิดไม่ถูกต้อง ภาษาซีไม่เข้มงวดในการกำหนดชนิดข้อมูล ตัวเลข int a = 3*2.5;//OK แต่เมื่อพิมพ์ข้อมูลจะไม่ถูกต้อง printf(“%d\n”, a);  6 Printf(“%f\n”, a);  0.00000 ควรประกาศเป็น float a = 3*2.5

16 ตัวดำเนินการ % (mod) หมายถึงการคำนวณหาเศษจากการหาร เช่น 3%2  1 5%3  2 7%2  1 3%5  3 4%2  0 10%3  1 5%1  0 ถ้า x%y เท่ากับ 0 แสดงว่า x หารด้วย y ลง ตัว

17 ลำดับการทำก่อนของนิพจน์ คณิตศาสตร์ 1.( ) 2.*, /, % 3.+, - กฎของการดำเนินการ ลำดับสูงกว่า ทำก่อน ลำดับเท่ากัน ทำงานจากซ้าย ไปขวา สูง ต่ำ

18 ตัวอย่างแสดงลำดับการทำก่อน 20 + 30 * 5 – 20 / 2 20 + 150 – 20 / 2 20 + 150 – 10 170 – 10 160

19 ตัวอย่างแสดงลำดับการทำก่อน 10 % 3 * ( 50 – 200 % 20 / 10 ) * 5 10 % 3 * ( 50 – 0 / 10 ) * 5 10 % 3 * ( 50 – 0 ) * 5 10 % 3 * 50 * 5 1 * 50 * 5 250

20 ลองทำดู 20 – 3 * 3 – 9 / 3 + 3 * 2 14 12 – 3 + 3 % 9 / (3 + 3 * 2) 2 % 5 * 3 / 3 / 9 + 3 * 2 (2 * 5 – (10 + 3)) / 4 + 2 * 3 9 6 6

21 ตัวดำเนินการเอกภาค (Unary Operator) ได้แก่ตัวดำเนินการ ++ และ -- การทำงานคือเพิ่ม หรือ ลดค่าตัวแปรครั้งละ 1 รูปแบบการใช้งานมีสองแบบ –Prefix Unary Operator ( เติมหน้า ) เช่น ++a; --x; –Postfix Unary Operator ( เติมหลัง ) เช่น b--; y++;

22 postfix จะทำงานในส่วนของนิพจน์ให้เสร็จ สิ้นก่อน จากนั้นจึงทำการเพิ่มหรือลดค่าให้กับ ตัวถูกดำเนินการ prefix จะทำการเพิ่มหรือลดค่าให้กับตัวถูก ดำเนินการก่อน จากนั้นจึงทำงานในส่วนของ นิพจน์ ตัวดำเนินการเอกภาค (Unary Operator)

23 ตัวอย่าง #include void main() { int a=0 ; printf(“ Value of a is %d\n”,a); a++; printf(“ Value of a is %d\n”,a); } Value of a is 0 Value of a is 1

24 ตัวอย่าง #include void main() { int a=0 ; printf(“ Value of a is %d\n”,a); ++a; printf(“ Value of a is %d\n”,a); } Value of a is 0 Value of a is 1

25 ตัวอย่าง #include void main() { int a=10 ; printf(“ Value of a is %d\n”,a); a--; printf(“ Value of a is %d\n”,a); } Value of a is 10 Value of a is 9

26 ตัวอย่าง #include void main() { int a=10 ; printf(“ Value of a is %d\n”,a); --a; printf(“ Value of a is %d\n”,a); } Value of a is 10 Value of a is 9

27 ตัวอย่าง int a = 10; int b = ++a; int c = ++a; int d = ++a; int a = 10; int b = a++; int c = a++; int d = a++; a = 11, b = 11 a = 12, c = 12 a = 13, d = 13 b = 10, a = 11 c = 11, a = 12 d = 12, a = 13

28 ตัวอย่าง int a = 10, b = 20; int x = ++a + b++; x = 31, a = 11, b = 21

29 int a = 10, b = 20, c = 30; int y = ++c + ++a + b--; ตัวอย่าง y = 62, a = 11, b = 19, c = 31

30 int a = 10, b = 20; printf(“a = %d b = %d\n”, ++a, b++); ตัวอย่าง a = 11 b = 20 ค่าแท้จริงของ b คือ 21

31 int a = 10, b = 20; printf(“a = %d b = %d\n”, a--, --b); ตัวอย่าง a = 10 b = 19 ค่าแท้จริงของ a คือ 9

32 ลองทำดู int a = -10, b = 10, c = 50; int x = a++ + ++b; int y = --c - --b; printf(“x = %d y = %d\n”, x, y); x = 1 y = 39

33 ตัวดำเนินการประกอบ (compound operator) ตัวดำเนินการประกอบตัวอย่างการทำงาน +=x+=5x=x+5 -=x-=5x=x-5 *=x*=5x=x*5 /=x/=5x=x/5 %=x%=5x=x%5

34 int x = 10; x += 5;  x = x + 5  x = 15 x -= 5;  x = x - 5  x = 10 x *= 2;  x = x * 2  x = 20 x /= 10;  x = x / 10  x = 2 x %= 2;  x = x % 2  x = 0 ตัวดำเนินการประกอบ (compound operator)

35 ลำดับการทำก่อน ( ) ++ -- * / % + - += *= /= -= %= สูง ต่ำ

36 ตัวอย่าง #include void main() { int a=0, sum=0 ; a++ ; printf (“Value a is %d\n”,a); sum+=1; printf(“Value sum is %d\n”,sum); } Value a is 1 Value sum is 1

37 ตัวอย่าง #include void main() { int x=10, y=20; printf(“\n%d %d”,x,y); x+=10 ; --y ; printf(“\n%d %d”,x,y); y = --x ; printf(“\n%d %d”,x,y); y = x-- + y ; printf(“\n%d %d”,x,y) ; y = x-- ; printf(“\n%d %d”,x,y); } 1020 201919 1838 1718

38 คำสั่งค่า xค่า y int x=10, y=20;1020 x+=10 ; --y ;2019 y = --x ;19 y = x-- + y ;1838 y = x-- ;1718 ตัวอย่าง

39 Go to Laboratory Room now !


ดาวน์โหลด ppt การทดลองที่ 5 การคำนวณทาง คณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google