งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 Organization กำหนดโครงสร้างที่เหมาะสม Org.Chart สอดคล้องกับความต้องการ บอกอำนาจหน้าที่ ของบุคคล ความรับผิดชอบ การ ติดต่อสื่อสาร การ ประสานงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 Organization กำหนดโครงสร้างที่เหมาะสม Org.Chart สอดคล้องกับความต้องการ บอกอำนาจหน้าที่ ของบุคคล ความรับผิดชอบ การ ติดต่อสื่อสาร การ ประสานงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 4 Organization กำหนดโครงสร้างที่เหมาะสม Org.Chart สอดคล้องกับความต้องการ บอกอำนาจหน้าที่ ของบุคคล ความรับผิดชอบ การ ติดต่อสื่อสาร การ ประสานงาน

3 ความสัมพันธ์ใน หน่วยงาน - Line - Staff - แนวนอน

4 การพัฒนาโครงสร้าง ขององค์การ วิเคราะห์งาน วิเคราะห์การตัดสินใจ กำหนด ฝ่าย กำหนด รูปแบบ โครงสร้าง วิเคราะห์ความสัมพันธ์

5 หลักการพื้นฐานของ องค์การ 1. วัตถุประสงค์ 2. เอกภาพในการปฏิบัติงาน 3. การแบ่งงาน กำหนด ความเชี่ยวชาญ ( put the right man in the right job )

6 4. กำหนดลักษณะของงาน ( หน้าที่และความรับผิดชอบ ) 5. จำแนกหน้าที่ Line, Staff 6. สายการบังคับบัญชา ( Scalar chain ) 7. เอกภาพในการบังคับบัญชา พนง. ได้รับการสั่งการจาก หัวหน้าคนเดียว

7 8. ช่วงการบังคับบัญชา Graicunas พิจารณาความสัมพันธ์ ทางตรง ทางไขว้ กลุ่ม จำนวนความสัมพันธ์ = n[2 (n-1) + (n-1)] n = จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา

8 ช่วงการบริหารกว้าง โครงสร้าง Org. ราบ และ ช่วงการบริหาร แคบ โครงสร้าง Org. สูง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อช่วง การบริหาร 1. ความสามารถในการบริหาร 2. มีเวลา 3. สมรรถภาพของ ผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ลักษณะงาน

9 5. การกระจายอำนาจ 5. การกระจายอำนาจ 9. การติดต่อสื่อสาร จากบน ล่าง ล่าง บน แนวระดับ 10. มีความยืดหยุ่น 6. ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร

10 ประเภทของแผนภูมิ องค์การ 1. องค์การแนวดิ่ง

11 2. องค์การแนวระดับ

12 A E ผจก B D C 3. องค์การวงกลม

13 โครงสร้างของ Org ตามความสัมพันธ์ ระหว่างอำนาจหน้าที่ 1. Line Org ( แนวดิ่ง ) บน ล่าง

14 2.Line and Staff Org Staff

15 3.Functional Organization มีรากฐานแนวความคิดมาจาก Taylor ข้อดี มีการแบ่งงานตาม หน้าที่ของผู้ชำนาญการและมี ส่วนเสนอต่อหน่ายงานที่ เกี่ยวข้อง ทำให้การปฏิบัติงานมี คุณภาพ ข้อเสีย ขาดเอกภาพในการ บังคับบัญชา

16 4. องค์การแบบโครงการ ( องค์การชั่วคราว ) ตั้งขึ้นมาเพื่อบรรลุผล เฉพาะอย่าง โดย อาศัยผู้เชี่ยวชาญจาก หน่วยงานต่างๆ เมื่อโครงการสิ้นสุด ก็ให้ กลับไปทำงานในตำแหน่ง เดิม

17 5. องค์การแบบเมตริกซ์ ( องค์การถาวร ) ตั้งขึ้นมาเพื่อเพิ่มจุดเด่น - ลดจุดอ่อนของการจัด โครงสร้างองค์การตาม หน้าที่และผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับองค์การ ขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยี ก้าวหน้า

18 6. องค์การคณะกรรมการ ตั้งขึ้นมาเพื่อกำหนดแผน บางอย่าง ประเภทของกรรมการ Line Staff ถาวร ชั่วคราว

19 ปัญหาระหว่าง Line และ Staff มีการก้าวก่ายกัน ลดความขัดแย้ง - กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ ชัดเจน - ที่ปรึกษามีคุณวุฒิและ ประสบการณ์ - ที่ปรึกษามีความคิดใหม่ๆ

20 แหล่งที่มาของอำนาจ 1. อำนาจในการให้รางวัล 2. ” บังคับ 3. ” ทางกฏหมาย 4. ” การอ้างอิง 5. ” การเป็น ผู้เชี่ยวชาญ

21 กระจายอำนาจ การ มอบหมายงาน - ผู้บังคับบัญชา - อำนาจ หน้าที่ - ผู้ใต้บังคับบัญชา - ความรับผิดชอบ - องค์การ - ภาระ ผูกพัน

22 การรวมอำนาจหรือการกระจาย อำนาจ ขึ้นกับ 1. ภูมิศาสตร์ 2. หน้าที่การงาน 3. การตัดสินใจ

23 การจัดแผนกงาน - กลุ่มงานที่มีหน้าที่คล้ายๆกัน มาจัดรวมกัน - วิธีการจัดแผนกงาน 1.By Number ง่ายแต่ไม่ นิยม 2.By Function

24 ข้อดี ข้อเสีย 1. ทำงานตามความถนัด 1. บริษัทเติบโต 2. มีความชัดเจน จะมีปัญหา 3.By Product By Function มีปัญหา ดี - พัฒนาผลิตภัณฑ์เสีย - มี อิสระมาก

25 4.By Customer ยึด ความ พึงพอใจของลูกค้า ดี - ลูกค้าพอใจ เสีย - เกิดความผันผวนทาง เศรษฐกิจ 5.By Territory


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 Organization กำหนดโครงสร้างที่เหมาะสม Org.Chart สอดคล้องกับความต้องการ บอกอำนาจหน้าที่ ของบุคคล ความรับผิดชอบ การ ติดต่อสื่อสาร การ ประสานงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google