งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 Organization กำหนดโครงสร้างที่เหมาะสม Org.Chart

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 Organization กำหนดโครงสร้างที่เหมาะสม Org.Chart"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 Organization กำหนดโครงสร้างที่เหมาะสม Org.Chart
สอดคล้องกับความต้องการ บอกอำนาจหน้าที่ ของบุคคล ความรับผิดชอบ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน

2 ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน
- Line - Staff - แนวนอน

3 การพัฒนาโครงสร้างขององค์การ
วิเคราะห์งาน วิเคราะห์การตัดสินใจ กำหนดฝ่าย กำหนด รูปแบบ โครงสร้าง วิเคราะห์ความสัมพันธ์

4 หลักการพื้นฐานขององค์การ
1.วัตถุประสงค์ 2.เอกภาพในการปฏิบัติงาน 3.การแบ่งงาน กำหนดความเชี่ยวชาญ ( put the right man in the right job )

5 4.กำหนดลักษณะของงาน ( หน้าที่และความรับผิดชอบ )
4.กำหนดลักษณะของงาน ( หน้าที่และความรับผิดชอบ ) 5.จำแนกหน้าที่ Line , Staff 6.สายการบังคับบัญชา ( Scalar chain ) 7.เอกภาพในการบังคับบัญชา พนง.ได้รับการสั่งการจากหัวหน้าคนเดียว

6 n= จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา
8.ช่วงการบังคับบัญชา Graicunas พิจารณาความสัมพันธ์ทางตรง ทางไขว้ กลุ่ม จำนวนความสัมพันธ์ = n[2(n-1) + (n-1)] n= จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา

7 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อช่วงการบริหาร 1.ความสามารถในการบริหาร 2.มีเวลา
ช่วงการบริหารกว้าง โครงสร้างOrg.ราบ และ ช่วงการบริหาร แคบ โครงสร้างOrg. สูง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อช่วงการบริหาร 1.ความสามารถในการบริหาร 2.มีเวลา 3.สมรรถภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา 4.ลักษณะงาน

8 6.ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
5.การกระจายอำนาจ 6.ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 9.การติดต่อสื่อสาร จากบน ล่าง ล่าง บน แนวระดับ 10.มีความยืดหยุ่น

9 ประเภทของแผนภูมิองค์การ 1.องค์การแนวดิ่ง
ประเภทของแผนภูมิองค์การ 1.องค์การแนวดิ่ง

10 2.องค์การแนวระดับ

11 3.องค์การวงกลม A E ผจก B D C

12 โครงสร้างของ Org ตามความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจหน้าที่
1. Line Org (แนวดิ่ง) บน ล่าง

13 2.Line and Staff Org Staff

14 3.Functional Organization
มีรากฐานแนวความคิดมาจาก Taylor ข้อดี มีการแบ่งงานตามหน้าที่ของผู้ชำนาญการและมีส่วนเสนอต่อหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ ข้อเสีย ขาดเอกภาพในการบังคับบัญชา

15 4.องค์การแบบโครงการ ( องค์การชั่วคราว )
ตั้งขึ้นมาเพื่อบรรลุผลเฉพาะอย่าง โดย อาศัยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ เมื่อโครงการสิ้นสุด ก็ให้กลับไปทำงานในตำแหน่งเดิม

16 5.องค์การแบบเมตริกซ์ (องค์การถาวร )
ตั้งขึ้นมาเพื่อเพิ่มจุดเด่น-ลดจุดอ่อนของการจัดโครงสร้างองค์การตามหน้าที่และผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับองค์การขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้า

17 6.องค์การคณะกรรมการ ตั้งขึ้นมาเพื่อกำหนดแผนบางอย่าง ประเภทของกรรมการ
Line Staff ถาวร ชั่วคราว

18 ปัญหาระหว่าง Line และStaff
มีการก้าวก่ายกัน ลดความขัดแย้ง -กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน -ที่ปรึกษามีคุณวุฒิและประสบการณ์ -ที่ปรึกษามีความคิดใหม่ๆ

19 แหล่งที่มาของอำนาจ 1.อำนาจในการให้รางวัล 2. ” บังคับ 3. ” ทางกฏหมาย
” บังคับ ” ทางกฏหมาย ” การอ้างอิง ” การเป็นผู้เชี่ยวชาญ

20 กระจายอำนาจ การมอบหมายงาน
กระจายอำนาจ การมอบหมายงาน -ผู้บังคับบัญชา - อำนาจหน้าที่ -ผู้ใต้บังคับบัญชา - ความรับผิดชอบ -องค์การ - ภาระผูกพัน

21 การรวมอำนาจหรือการกระจายอำนาจ ขึ้นกับ
การรวมอำนาจหรือการกระจายอำนาจ ขึ้นกับ 1.ภูมิศาสตร์ 2.หน้าที่การงาน 3.การตัดสินใจ

22 การจัดแผนกงาน -กลุ่มงานที่มีหน้าที่คล้ายๆกันมาจัดรวมกัน
-วิธีการจัดแผนกงาน 1.By Number ง่ายแต่ไม่นิยม 2.By Function

23 ข้อดี ข้อเสีย 1.ทำงานตามความถนัด 1.บริษัทเติบโต 2.มีความชัดเจน จะมีปัญหา 3.By Product By Function มีปัญหา ดี - พัฒนาผลิตภัณฑ์ เสีย - มีอิสระมาก

24 4.By Customer ยึดความพึงพอใจของลูกค้า
ดี - ลูกค้าพอใจ เสีย - เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ 5.By Territory


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 Organization กำหนดโครงสร้างที่เหมาะสม Org.Chart

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google