งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การคำนวณทาง คณิตศาสตร์ หน่วยประมวลผล ทางคณิตศาสตร์ และตรรกะ (ALU)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การคำนวณทาง คณิตศาสตร์ หน่วยประมวลผล ทางคณิตศาสตร์ และตรรกะ (ALU)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การคำนวณทาง คณิตศาสตร์ หน่วยประมวลผล ทางคณิตศาสตร์ และตรรกะ (ALU)

2 หน่วยประมวลผลทาง คณิตศาสตร์และตรรกะ ALU เป็นส่วนประกอบที่เป็น อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พื้นฐานทางดิจิตอลลอจิก ทำหน้าที่ประมวลผลในคอมพิวเตอร์ทั้งทางด้าน คณิตศาสตร์และตรรกะ โดยซีพียูจะมี ALU ประกอบอยู่ภายในซีพียู โดยซีพียูจะใช้งาน ALU ร่วมกับหน่วยควบคุม (Control Unit) รีจิสเตอร์ หน่วยความจำ และอุปกรณ์อินพุต / เอาต์พุต รูป 3.1 จะเห็นว่า ALU อยู่ภายในซีพียู โดยมีซีพียูควบคุมการทำงาน และมีรีจิสเตอร์ สำหรับส่งข้อมูลเข้าสู่ ALU หลังจากนั้นผลลัพธ์ ที่เกิดจากการประมาลผลของ ALU จะเก็บไว้ที่ รีจิสเตอร์เช่นกัน รีจิสเตอร์นี้ทำหน้าที่เป็นหน่วย เก็บข้อมูลชั่วคราว หลังจากนั้นจะนำมาเก็บไว้ ในหน่วยความจำโดยการควบคุมของซีพียู

3 ALU

4 การเปลี่ยนเป็นค่าตรงข้าม  ใช้ sign-and-magnitude +21 = 00010101 -21 = 10010101sign-and- magnitude  ใช้ 2’s complement +21=000101012’s complement =11101010 กลับค่าแต่ ละบิต + 1 -21= 11101011

5 การบวกและการลบ  ใช้ 2’s complement : - ใช้หลัก a-b = a+(-b) - ไม่คิดตัวทด และค่าสูงสุดไม่เกิน ของจำนวนบิต

6 การบวกและการลบ  ใช้ 1’s complement : - ถ้ามีตัวทดเกิดขึ้น จะนำไปบวกเข้า กับค่าผลลัพธ์ที่ได้

7 การคูณ  จำนวนเต็มไม่มีเครื่องหมาย : - ตั้งตัวคูณให้ตำแหน่งขวาสุดตรง กับตัวตั้ง - ผลคูณย่อยที่เกิดขึ้นตำแหน่งขวา สุดให้ตรงตัวคูณ - นำผลคูณย่อยมารวมกัน

8 การคูณ  จำนวนเต็มมีเครื่องหมาย ( บวก )

9 การคูณ  จำนวนเต็มมีเครื่องหมาย ( ลบ ) ผิด ถูก ( ขยายผลคูณย่อย )

10 การคูณ  อัลกอริทึ่มของบูธ

11 การคูณ

12 การหาร

13

14

15 การบวกและลบเลขทศนิยม  การตรวจสอบค่า 0  การปรับเลขชี้กำลังให้เท่ากัน  ทำการบวกหรือลบค่าของ จำนวนนั้น (Mantissa)  ปรับให้อยู่ในรูปแบบทั่วไป

16 โฟลว์ชาร์ตแสดงการบวกและลบเลขทศนิยม (Z <--X+-Y)

17 การคูณเลขทศนิยม โฟลว์ชาร์ตแสดงการคูณเลขทศนิยม (Z <-- X x Y)

18 การหารเลขทศนิยม โฟลว์ชาร์ตแสดงการคูณเลขทศนิยม (Z <-- X / Y)

19 Haft Adder และ Full Adder ตารางค่าความจริงของการ บวกเลข 2 บิต และวงจร สำหรับการบวกเลข 2 บิต

20 Haft Adder และ Full Adder ตารางค่าความจริงการบวกเลข 3 บิต (2 บิตและมีตัวทด ) และสัญลักษณ์ Full Adder

21 Haft Adder และ Full Adder วงจร Full Adder ที่เกิดจาก Haft Adder 2 ตัว

22 Ripple-Carry Adder Ripple-Carry Adder ( ขนาด 4 บิต )

23 Ripple-Carry Adder ตัวบวกขนาด 16 บิตที่เกิดจากการเรียงต่อกันของ Ripple- Carry Adder 4 ตัว

24 Full Subtractor Full Subtractor ตารางค่าความจริงและสัญลักษณ์ของ Full Subtractor

25 Ripple-Borrow Subtractor

26 ตัวลบขนาด 16 บิตที่เกิดจากการเรียงต่อกันของ Ripple- Borrow Subtractor 4 ตัว

27 วงจรบวกและลบ วงจรบวกและลบ

28 Carry-Lookahead Full Adder ที่สร้างเอาต์พุตตัวทดก่อกำเนิด (G) และตัว ทดแพร่ (P) สำหรับใช้ใน Carry-Lookahead

29 Carry-Lookahead Full Adder ที่รวม Carry-Lookahead โดย Full Adder

30 Serial Multiplier

31 ตัวอย่างการคูณที่ใช้ Serial Multiplier

32 Array Multiplier

33 Serial Divider

34 ตัวอย่างการหารโดยใช้ Serial Divider

35 Combination ALU

36 Sequential ALU Addition AC := AC + DR SubtractionAC := AC – DR MultiplicationAC.MQ := DR x MQ DivisionAC.MQ := MQ/DR ANDAC := AC AND DR ORAC := AC OR DR EX-ORAC := AC XOR DR NOTAC := NOT(AC)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การคำนวณทาง คณิตศาสตร์ หน่วยประมวลผล ทางคณิตศาสตร์ และตรรกะ (ALU)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google