งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ศุจีภรณ์ อู่ทองทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก.

2 และประเมินผลการเรียน
การออกแบบการวัด และประเมินผลการเรียน การวางแผนการประเมินระดับวิชา การออกแบบการประเมินในหน่วยการเรียนรู้ กำหนดแผนการวัดและประเมินผลระหว่าง การเรียนการสอน

3 ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
แนวทางการประเมิน ความรู้ ทักษะ เจตคติ กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล แนวทางการประเมิน

4 การประเมินด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย
อย่าง ไม่เป็นทางการ สังเกต/ซักถาม ทดสอบ ตั้งประเด็นปัญหา ปฏิบัติ/โครงงาน ดัดแปลงจาก Wiggins and McTighe

5 ตารางการวิเคราะห์ตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้
คำสำคัญ(Key Word) ผู้เรียนรู้อะไร/ทำอะไรได้ วิธีการวัดและ ประเมินผล เครื่องมือวัด และร่องรอย

6 หลักฐานผลการเรียนรู้
(ภาระงาน/ชิ้นงาน) ท ๑.๑ ม๑/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ท ๒.๑ ม๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ท ๔.๑ ม๑/๕ แต่งบทร้อยกรอง ชิ้นงาน เขียนกาพย์ยานี ๑๑

7 ประเด็นการประเมิน ๑. ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑ ๒. การใช้ภาษา
๑. ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑ ๒. การใช้ภาษา ๓. การคัดลายมือ ๔. การอ่านออกเสียง

8 เกณฑ์การประเมิน กาพย์ยานี ๑๑
เกณฑ์การประเมิน กาพย์ยานี ๑๑ ประเด็น การประเมิน ระดับคะแนน ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑ ประเด็นพิจารณา ๑. จำนวนบทครบตามที่ กำหนด ๒. จำนวนคำถูกต้อง ๓. สัมผัสถูกต้อง ความสอดคล้องของ เนื้อหากับหัวข้อที่แต่ง มีครบ ทั้ง ๔ ประเด็น มีเพียง ๓ใน ๔ ประเด็น มีน้อยกว่า ๒ประเด็น

9 พบกันใหม่ช่วงหน้า สวัสดีค่ะ

10 การบันทึกผลและสรุปผลการประเมิน

11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ……………………ชั้น ………….
การบันทึกผลและการสรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ……………………ชั้น …………. ชื่อ - สกุล มาตรฐาน…...ตัวชี้วัด…….…. มาตรฐาน…..ตัวชี้วัด…….… สรุปรวม 1 2 …. สรุป …..

12 บันทึกการนำตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิชา........
หน่วยการเรียนรู้ จำนวนครั้งที่ใช้ตัวชี้วัด ... .... รวมจำนวน ตัวชี้วัดที่ใช้

13 บันทึกผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง .....................................
ชื่อ-สกุล ตัวชี้วัด หมายเหตุ ๑. เด็กหญิง ผ่านตัวชี้วัด ไม่ผ่านตัวชี้วัด

14 การตัดสินผลการเรียนรายวิชา
ระหว่างภาค : ปลายภาค ๘๐ : ๒๐ แบบที่ ๑ หน่วยฯ ๓ + หน่วยฯ ๒ + หน่วยฯ ๑ ภาระงาน สอบ การปฏิบัติ หน่วยฯ๔ + หน่วยฯ ๕ + = ….. ภาระงานการปฏิบัติการสอบ

15 การตัดสินผลการเรียนรายวิชา
แบบที่ ๒ ตชว. หน่วยที่ ๑ งานรวบยอด ตชว. หน่วยที่ ๒ งานรวบยอด ตชว. หน่วยที่ ๓ งานรวบยอด ตัดสิน ปลายภาค + ตชว. ผ่าน / ไม่ผ่าน ตชว. คะแนน ตชว. ดี พอใช้ ปรับปรุง

16 ขอบคุณ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google