งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศุจีภรณ์ อู่ทองทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ สวก. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ สวก. การออกแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศุจีภรณ์ อู่ทองทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ สวก. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ สวก. การออกแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศุจีภรณ์ อู่ทองทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ สวก. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ สวก. การออกแบบ การวัดและ ประเมินผลการ เรียนรู้

2 การวางแผนการประเมิน ระดับวิชา การออกแบบการประเมินใน หน่วยการเรียนรู้ กำหนดแผนการวัดและ ประเมินผลระหว่าง การเรียนการสอน การออกแบบการวัด และประเมินผลการเรียน

3 ภาระงาน / ชิ้นงานรวบ ยอด แนวทางการ ประเมิน ความรู้ ทักษะ เจตคติ กิจกรรมการเรียน การสอน และการวัดและ ประเมินผล แนวทางการ ประเมิน

4 การประเมินด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย อย่าง ไม่ เป็น ทางก า ร สังเก ต / ซักถา ม ทดสอ บ ตั้ง ประเด็ น ปัญห า ปฏิบัติ / โครงง าน ดัดแปลงจาก Wiggins and McTighe

5 ตัวชี้วัดคำสำคัญ (Key Word) ผู้เรียนรู้อะไร / ทำอะไร ได้ วิธีการวัด และ ประเมินผล เครื่องมือวัด และร่องรอย ตารางการวิเคราะห์ตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้

6 หลักฐานผลการ เรียนรู้ ( ภาระงาน / ชิ้นงาน ) ท ๑. ๑ ม๑ / ๑ อ่านออกเสียงบทร้อย แก้วและบทร้อยกรอง ได้ถูกต้องเหมาะสมกับ เรื่องที่อ่าน ท ๒. ๑ ม๑ / ๑ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง บรรทัด ท ๔. ๑ ม๑ / ๕ แต่งบทร้อยกรอง ชิ้นงาน เขียนกาพย์ ยานี ๑๑

7 ประเด็นการ ประเมิน ๑. ฉันทลักษณ์ กาพย์ยานี ๑๑ ๒. การใช้ภาษา ๓. การคัดลายมือ ๔. การอ่านออก เสียง

8 เกณฑ์การประเมิน กาพย์ยานี ๑๑ ประเด็น การประเมิน ระดับคะแนน ๓๒๑ ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑ ประเด็นพิจารณา ๑. จำนวนบทครบ ตามที่ กำหนด ๒. จำนวนคำถูกต้อง ๓. สัมผัสถูกต้อง ๔.ความสอดคล้อง ของ เนื้อหากับ หัวข้อที่แต่ง มีครบ ทั้ง ๔ ประเด็น มีเพียง ๓ใน ๔ ประเด็น มีน้อยกว่า ๒ประเด็น

9 พบกัน ใหม่ ช่วง หน้า สวัสดี ค่ะ

10 การบันทึกผลและสรุปผลการประเมิน

11 การบันทึกผล และ การสรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน / ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ …………………… ชั้น …………. ชื่อ - สกุล มาตรฐาน …... ตัวชี้วัด …….…. มาตรฐาน ….. ตัวชี้วัด …….… สรุป รวม 12…. สรุ ป 12…. ….. สรุ ป 12…. ….. สรุ ป 12…. ….. สรุ ป

12 บันทึกการนำตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดการ เรียนรู้ วิชา........ ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ จำนวนครั้งที่ใช้ตัวชี้วัด ๑๒๓๔... ๑............ ๒......... ๓ ๔....... รวมจำนวน ตัวชี้วัดที่ใช้ ๓

13 บันทึกผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๑ เรื่อง..................................... ชื่อ - สกุล ตัวชี้วัด หมายเหตุ ๑ ๓๔ ๑. เด็กหญิง.......................  ผ่านตัวชี้วัด ไม่ผ่านตัวชี้วัด

14 การตัดสินผลการ เรียนรายวิชา หน่ว ยฯ ๑ ระหว่างภาค : ปลายภาค ๘๐ : ๒๐ หน่ว ยฯ ๓ + หน่ว ยฯ ๒ + หน่ว ยฯ๔ +  ภาระ งาน  สอบ  การ ปฏิบัติ = ….. หน่ว ยฯ ๕ + แบบที่ ๑  ภาระงาน  การปฏิบัติ  การสอบ

15 แบบที่ ๒ การตัดสินผลการเรียนรายวิชา ตั ด สิ น ตชว. หน่วยที่ ๑ งา น รว บ ยอ ด ตชว. หน่วยที่ ๒ งา น รว บ ยอ ด ตชว. หน่วยที่ ๓ งา น รว บ ยอ ด ตช ว. ผ่าน / ไม่ผ่าน ตช ว. คะแนน ตช ว. ดี พอใช้ ปรับปรุง ปล าย ภา ค +

16 ขอบคุ ณ สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ศุจีภรณ์ อู่ทองทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ สวก. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ สวก. การออกแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google