งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จัดอยู่ในอาณาจักรโพรทิสตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จัดอยู่ในอาณาจักรโพรทิสตา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จัดอยู่ในอาณาจักรโพรทิสตา
โพรโทซัว ( Protozoa) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จัดอยู่ในอาณาจักรโพรทิสตา ( Kingdom Protista)

2 ที่อยู่อาศัยของโพรโทซัว
น้ำจืด น้ำเค็ม ดิน และในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่น

3 ความสัมพันธ์ระหว่างโพรโทซัวกับสิ่งมีชีวิตอื่น
ภาวะที่ต้องพึ่งพา ( Mutualism ) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 2 ฝ่าย โดยทั้ง 2 ฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วม กัน แต่แยกกันไม่ได้ จะเกิดผลเสีย เป็นสถานการณ์ผูกมัดประจำ สัมผัสกันตลอด

4 ภาวะที่ต้องพึ่งพา ( Mutualism )
เช่น โพรโทซัว Trichonympha ใน ลำไส้ปลวก Bacteria E. coil ในลำไส้คน Bacteria Rhizobium บริเวณ ปมรากตระกูลถั่ว Bacteria และ Protozoa ในกระเพาะวัว-ควาย Lichen กับ สาหร่าย

5 นิเวศวิทยาของโพรโทซัว
อุณหภูมิ แสง ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน

6 อุณหภูมิ โพรโทซัวส่วนใหญ่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในระหว่าง 16 ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดที่อาจทนได้อยู่ในระหว่าง 36 ถึง 40 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิต่ำสุดนั้นทำให้เกิดความเสียหายน้อยมาก

7 แสง โพรโทซัวพวกซึ่งกินจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์แสงได้เป็นอาหารโดยทางอ้อม เพื่อที่ตนเองจะได้รับอาหาร

8 ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน
โปรโตซัวบางชนิดสามารถทนทานต่อพีเอช (pH) ได้มากพีเอช ถึง 8.7 พีเอชซึ่งเหมาะสมต่อกิจกรรมทางเมตาโบลิซึ่งสูงสุดของโปรโตซัวส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง ถึง 8.0

9 อวัยวะในการเคลื่อนที่ของโพรโทซัว
ได้แก่ ซูโตโพเดียม (Pseudopodium) แฟลกเจลลา (Flagella) ซีเลีย (Cilia)

10 ขบวนการสืบพันธุ์ของโปรโตซัว
การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction) การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction)

11 การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction)
การแบ่งตัวจาก 1 เป็น 2 (Bimary fission) การแบ่งตัวแบบทวีคูณ (Multiple fission) การแตกหน่อ (Budding)

12 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction)

13

14


ดาวน์โหลด ppt เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จัดอยู่ในอาณาจักรโพรทิสตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google