งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โพรโทซัว ( Protozoa) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จัดอยู่ใน อาณาจักรโพรทิสตา ( Kingdom Protista)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โพรโทซัว ( Protozoa) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จัดอยู่ใน อาณาจักรโพรทิสตา ( Kingdom Protista)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โพรโทซัว ( Protozoa) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จัดอยู่ใน อาณาจักรโพรทิสตา ( Kingdom Protista)

2 ที่อยู่อาศัยของโพรโทซัว น้ำจืด น้ำเค็ม ดิน และในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่น

3 ความสัมพันธ์ระหว่างโพรโทซัว กับสิ่งมีชีวิตอื่น ภาวะที่ต้องพึ่งพา ( Mutualism ) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 2 ฝ่าย โดยทั้ง 2 ฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วม กัน แต่แยกกันไม่ได้ จะเกิดผลเสีย เป็น สถานการณ์ผูกมัดประจำ สัมผัสกันตลอด

4 ภาวะที่ต้องพึ่งพา ( Mutualism ) เช่น โพรโทซัว Trichonympha ใน ลำไส้ปลวก Bacteria E. coil ในลำไส้คน Bacteria Rhizobium บริเวณ ปมรากตระกูลถั่ว Bacteria และ Protozoa ในกระเพาะวัว - ควาย Lichen กับ สาหร่าย

5 นิเวศวิทยาของโพรโทซัว อุณหภูมิ แสง ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน

6 อุณหภูมิ โพรโทซัวส่วนใหญ่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ใน ระหว่าง 16 ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดที่อาจทนได้อยู่ในระหว่าง 36 ถึง 40 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิต่ำสุดนั้นทำให้เกิดความเสียหายน้อย มาก

7 แสง โพรโทซัวพวกซึ่งกินจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์แสง ได้เป็นอาหารโดยทางอ้อม เพื่อที่ตนเองจะ ได้รับอาหาร

8 ความเข้มข้นของไฮโดรเจน ไอออน โปรโตซัวบางชนิดสามารถทนทานต่อพีเอช (pH) ได้มากพีเอช 3.2 ถึง 8.7 พีเอชซึ่งเหมาะสมต่อกิจกรรมทางเมตาโบลิซึ่ง สูงสุดของโปรโตซัวส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 6.0 ถึง 8.0

9 อวัยวะในการเคลื่อนที่ของโพรโท ซัว ได้แก่ ซูโตโพเดียม (Pseudopodium) แฟลกเจลลา (Flagella) ซีเลีย (Cilia)

10 ขบวนการสืบพันธุ์ของโปรโตซัว การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction) การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction)

11 การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction) การแบ่งตัวจาก 1 เป็น 2 (Bimary fission) การแบ่งตัวแบบทวีคูณ (Multiple fission) การแตกหน่อ (Budding)

12 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction)

13

14


ดาวน์โหลด ppt โพรโทซัว ( Protozoa) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จัดอยู่ใน อาณาจักรโพรทิสตา ( Kingdom Protista)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google