งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ Processor CPU ไม่รวม I/O PROCESSOR, MATH CO-PROCESSOR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ Processor CPU ไม่รวม I/O PROCESSOR, MATH CO-PROCESSOR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ Processor CPU ไม่รวม I/O PROCESSOR, MATH CO-PROCESSOR

2 Register ? คือแหล่งที่ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราวแบบพิเศษที่ทำ ให้ซีพียูสามารถดึงข้อมูลไปใช้งานได้เร็วกว่า หน่วยความจำธรรมดา ซึ่งอยู่ภายใน CPU ปกติจะถูกใช้ในการเก็บข้อมูลที่กำลังถูก ประมวลผล ณ เวลาปัจจุบัน > แต่หน่วยความจำ จะถูกใช้ในการเก็บข้อมูลที่จะถูกเรียกใช้ใน อนาคตอันใกล้ > ส่วนหน่วยเก็บข้อมูลสำรองจะ ถูกใช้ในการเก็บข้อมูลที่อาจถูกเรียกใช้ได้ใน ภายหลังของการประมวลผลโปรแกรมเดียวกัน

3 หน้าที่ของ CPU อ่านและแปลคำสั่ง ประมวลผลตามคำสั่ง รับส่งข้อมูลโดยติดต่อกับ หน่วยความจำ ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้ โดยผ่าน I/O ย้ายข้อมูลและคำสั่งจากหน่วยงานหนึ่ง ไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง

4 ส่วนประกอบของ CPU CU หน่วยควบคุม มีหน้าที่ในการสั่งงาน/ประสานงานการ ดำเนินการทั้งหมดของระบบ เช่น –ติดต่อสื่อสารกับ ALU และหน่วยความจำหลัก –ตัดสินใจในการนำข่าวสารใดเข้าและออกจากหน่วยความจำหลัก –กำหนดเส้นทางการส่งข่าวสารระหว่างหน่วยความจำ ALU –ทำหน้าที่ถอดรหัสว่าจะให้เครื่องทำอะไร / โดยให้เป็นไปตาม ขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมา ALU หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกวิทยา ทำหน้าที่ในการคำนวณ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร และ เปรียบเทียบระหว่างข้อมูล โดยมีการทดสอบตามเงื่อนไข มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ เป็นต้น

5 การเปลี่ยนสถานะ ของ CPU สูญเสียเวลาสำหรับ – เก็บค่า Register และสถานะของ เครื่องไว้ใน PCB ของ Process ที่ จะปล่อย CPU – คัดเลือก Process > จากสถานะ พร้อม > ส่งให้ CPU – โหลดค่า Register และสถานะ ของเครื่องจาก PCB ของ Process ใหม่

6 ตัวจัดคิวระยะสั้น หน้าที่ คัดเลือก Process > จากสถานะรัน > ส่งให้ CPU เมื่อ CPU ว่าง โดยจัดคิว แบบ FCFS เข้าคิวตามลำดับ RR เข้าคิว ตาม Quantum PRIORITY เข้าคิวตามลำดับ ความสำคัญ SJN เข้าคิวตามลำดับเวลาจาก น้อยไปมาก SRT เข้าคิวตามเวลาที่เหลืออยู่ จากน้อยไปมาก

7 ตัวจัดคิวระยะยาว หน้าที่ – คัดเลือก Process จาก สถานะพร้อม > ส่งให้ CPU เมื่อ CPU ว่าง – เป็นการจัดคิวในระดับงาน ไม่ใช่ Process – การคัดเลือกงานและจะมี การสร้าง Process ใหม่ และจะไม่มีการวนกลับ เข้าคิวใหม่

8 ระบบหลาย Processor คือ ระบบที่มี CPU ช่วยกันทำงาน –SISD/CPU ตัวเดียว /CPU ต้องการ 1 คำสั่ง + ข้อมูล 1 ชุด สำหรับ Execute –MISD/CPU หลายตัว / CPU มีคำสั่งเป็น ของตนเองแต่ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน สำหรับ Execute เช่นระบบฟังก์ชั่น –SIMD/CPU หลายตัว /CPU ใช้คำสั่งชุด เดียวกัน แต่มีข้อมูลเป็นของตนเอง สำหรับ Execute เช่นระบบเมตริกซ์ –MIMD/CPU หลายตัว /CPU ต้องการคำสั่ง และข้อมูลเป็นของตนเอง สำหรับ Execute เช่นระบบเครือข่าย

9 การทำงานของระบบหลาย Processor เพื่อให้ CPU แต่ละตัวช่วยกัน ทำงาน / ลดเวลาในการทำงาน / CPU แต่ละตัวสามารถเชื่อมโยง ข้อมูลถึงกันได้ การเชื่อมโยงอย่างหลวม Processor แต่ละตัวมีหน่วยความจำหลักและ ความจำสำรองเป็นของตนเอง ติดต่อ ข้อมูลผ่านช่องสื่อสารร่วม การเชื่อมโยงอย่างแน่น Processor แต่ละตัวสามารถใช้หน่วยความจำ หลักและความจำสำรองร่วมกันได้ และอาจใช้ OS ต่างกันก็ได้ ติดต่อ ข้อมูลผ่านช่องสื่อสารร่วม เรียกว่า ระบบ Master -Slave


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ Processor CPU ไม่รวม I/O PROCESSOR, MATH CO-PROCESSOR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google