งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ. นาย ทัมมีซี ตาเฮร์ รหัส 404741004 โปรแกรมวิชา : วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการ อาหาร เรื่อง : จุลินทรีย์ในอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ. นาย ทัมมีซี ตาเฮร์ รหัส 404741004 โปรแกรมวิชา : วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการ อาหาร เรื่อง : จุลินทรีย์ในอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ

2 นาย ทัมมีซี ตาเฮร์ รหัส 404741004 โปรแกรมวิชา : วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการ อาหาร เรื่อง : จุลินทรีย์ในอากาศ

3 จุลินทรีย์ในอากาศ จุลินทรีย์ในอากาศ

4 จุลินทรีย์ในอากาศ จุลินทรีย์ในอากาศ ในอากาศกลางแจ้ง (Outdoor) จุลินทรีย์ที่พบเป็น แบคทีเรียและเฃชื่อราเป็นส่วน ใหญ่ อากาศบนบกแบกทีเรียที่ พบเป็นกลุ่มแกรมบวก ท่อน สร้างสปอร์ หรือไม่ก็เป็นพวก รูปร่างกลม ขณะที่อากาศเหนือ ทะเลแบคทีเรียที่พบเป็นกลุ่มแก รมลบเป็นส่วนใหญ่

5 ในตารางเป็นชนิดของจุลินทรีย์ และปริมารที่พบในอากาศชั้น Troposphere ของทวีปอเมริกา เหนือ มีแบคทีเรียไม่กี่ประเภท ที่จะทนต่อความแห้งแล้งและการ สัมผัสกับแสงอาทิตย์ ส่วนใหญ่เป็นพวกดำรงชีวิตแบบ Saprophytic รูปร่างเป็นแท่งมี สปอร์ เช่น Bacillus subtilis ที่ ไม่สร้างสปอร์รูปร่างกลม เช่น Sarcinasp.

6 . นอกจากนี้ก็มีพวก Corynebacteria ที่ไม่เป็นเชื้อ โรค พวกที่สร้างรงควัตถุแต่ไม่ สร้างสปอร์ เช่น Serratia sp. สปอร์ของยีสต์ รา แบคทีเรีย พวก Actinomycetes ขณะที่สาหร่ายและโปรโตซัว อยู่ในรูปของ Cyst ส่วนอากาศ ในตัวอาคาร ( Indoor ) สถานที่มีการปนเปื้อนของ จุลินทรีย์สูง เช่น

7 ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณของ จุลินทรีย์ที่พบในบรรยากาศ Percentage Bacteria Grem-positive pleomorphic rods 20 Grem-negative rods 5 ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณของ จุลินทรีย์ที่พบในบรรยากาศ Type oforganism Percentage Bacteria Grem-positive pleomorphic rods 20 Grem-negative rods 5 Endspore formers 35 Gram-postive coccd 40

8 Type oforganism Percentage Fungi Cladosporium 80 Type oforganism Percentage Fungi Cladosporium 80 Alternaria 5 Penicillium 2 Other (e.g.,Aspergillus, Chaetomium, Dematium, Fumago, Fusarium, Helminthosporium, Sclerotinia, Stachybotrvs, Trichoderma Verticillum 13 ที่มา : Ronald, M.A. 1988. P.357

9 โรงพยาบาล โรงภาพยนต์ โรงเรียน จะพบ แบคทีเรียที่มาจากระบบ ทางเดินหายใจมาก เช่น Stertococus Pneumococcus Staphylococcus Mycobacterium Tuberculosis ซึ่งมีหลาย วิธีการที่ออกสู่อากาศ เช่น การ ไอ การจาม การพูด หัวเราะ เชื้อเหล่านี้มีลักษณะเป็น อนุภาคขนาดเล็ก 2 – 5 ไมโครมิเตอร์ เรียก Droplet nuclet

10 จุลินทรีย์ที่ปะปนมากับน้ำลาย และเมือกมีชีวิตอยู่ได้นาน และ เนื่องจากขนาดเล็กมากทำให้ เมือกที่หุ้มไว้แห้งเสียก่อนที่จะ ตกลงสู่พื้นจึงเบาและลอยอยู่ได้ นาน มีสภาพเป็นเกราะป้องกัน เซลล์ที่อยู่ภายในได้เป็นอย่างดี

11 ปริมาณของจุลินทรีย์ใน อากาศ ปริมาณของจุลินทรีย์ใน อากาศ ปริมาณของจุลินทรีย์ในอากาศ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานที่ เป็นส่วนใหญ่ และกิจกรรมของ สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นๆ ในสภาพ ที่สงบจุลินทรีย์จะแขวนลอยอยู่ใน ตำแหน่งเดิมได้นาน จุลินทรีย์ที่ อยู่รวมกับฝุ่นละอองจะลงสู่พื้นได้ ง่าย

12 ขณะที่พวกที่อยู่ในสภาพดรอพ เลด จะลอยอยู่ ได้ นาน ยิ่งขนาดเล็กยิ่งลอยอยู่ได้ นาน ปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศ ขึ้นอยู่กับความชื้นของ บรรยากาศด้วย ความชื้นที่สูงจะ เพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในอากาศ อากาศในฤดูร้อนจะมีแบคทีเรีย มากกว่าฤดูหนาว อากาศบริเวณชายทะเล ภูเขา และทะเลทรายอากาศจะ บริสุทธิ์มากมีแบคทีเรียปนเปื้อน เล็กน้อย

13 แหล่งที่อยู่ในอากาศ แหล่งที่อยู่ในอากาศ  บรรยากาศโลกได้แก่ กลุ่มแก๊ส ต่างๆที่อยู่รอบโลกของเรา เป็นที่ ช่วยกรองแสงและลดความร้อน จากแสงอาทิตย์ที่ลงสู่พื้น มี สารอินทรีย์เจอจาง  ขณะเดียวกันก็ขาดแขลนน้ำที่ สิ่งมีชีวิตตะนำไปใช้ จึงเป็น สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยการมีชีวิต อยู่และการเจริญเติบโตของ จุลินทรีย์

14 ดังนั้นจึงไม่มีแบคทีเรียประจำ ถิ่นในอากาศ อย่างไรก็ตามในบรรยากาศ หรืออากาศที่พบ จุลินทรีย์ได้เช่นกัน โดยมาจาก ฝุ่นละอองพื้นดินสิ่งขับถ่ายเช่น เสมหะ เป็นต้น จุลินทรีย์ในอากาศมี ความสำคัญในฐานะเป็นตัว ปนเปื้อนในอาหาร อุตสหกรรม อื่นๆ ห้อง ปฏิบัติการจุลชีววิทยา และเป็น สาเหตุของการติดเชื้อของ สิ่งมีชีวิต อนุภาคขนาดเล็กที่เรียกว่า ดรอพเลต (Droplet) อาจเป็น แหล่งของเชื้อโรคในอากาศ ดังนั้นจึงไม่มีแบคทีเรียประจำ ถิ่นในอากาศ อย่างไรก็ตามในบรรยากาศ หรืออากาศที่พบ จุลินทรีย์ได้เช่นกัน โดยมาจาก ฝุ่นละอองพื้นดินสิ่งขับถ่ายเช่น เสมหะ เป็นต้น จุลินทรีย์ในอากาศมี ความสำคัญในฐานะเป็นตัว ปนเปื้อนในอาหาร อุตสหกรรม อื่นๆ ห้อง ปฏิบัติการจุลชีววิทยา และเป็น สาเหตุของการติดเชื้อของ สิ่งมีชีวิต อนุภาคขนาดเล็กที่เรียกว่า ดรอพเลต (Droplet) อาจเป็น แหล่งของเชื้อโรคในอากาศ

15 แบคทีเรียในปากโดยการไอหรือ จามทำให้เกิดดรอพแลด แพร่กระจายสู่บรรยากาศมีรัศมีถึง 12 ฟุต แบคมีเรียพวก Tubercle bacillii มีชีวิตเป็นเดือนในฝุ่นละอองและ กระจายสู่อากาศ ทั้งแบคทีเรียและ ไวรัสมีเมือกหรือเปลือกหุ้ม และเนื่องจากมีขนาดเล็กมากจึง ลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่าจะตก สู่พื้นอาจเป็นเวลาหลายชั่วโมง หรือเป็นวันก็ได้ แบคทีเรียในปากโดยการไอหรือ จามทำให้เกิดดรอพแลด แพร่กระจายสู่บรรยากาศมีรัศมีถึง 12 ฟุต แบคมีเรียพวก Tubercle bacillii มีชีวิตเป็นเดือนในฝุ่นละอองและ กระจายสู่อากาศ ทั้งแบคทีเรียและ ไวรัสมีเมือกหรือเปลือกหุ้ม และเนื่องจากมีขนาดเล็กมากจึง ลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่าจะตก สู่พื้นอาจเป็นเวลาหลายชั่วโมง หรือเป็นวันก็ได้

16 เชื้อหวัด ไอกรน หัด คอตีบ วัณ โรค และเชื้อโรคของระบบ ทางเดินหายใจอื่นๆจะแพร่ใน ลักษณะ ดรอพเลด การแพร่เชื้อรา ในอากาศอยู่ในรูปของ สปอร์ เชื้อหวัด ไอกรน หัด คอตีบ วัณ โรค และเชื้อโรคของระบบ ทางเดินหายใจอื่นๆจะแพร่ใน ลักษณะ ดรอพเลด การแพร่เชื้อรา ในอากาศอยู่ในรูปของ สปอร์

17 ขอขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ. นาย ทัมมีซี ตาเฮร์ รหัส 404741004 โปรแกรมวิชา : วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการ อาหาร เรื่อง : จุลินทรีย์ในอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google