งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ

2 นาย ทัมมีซี ตาเฮร์ รหัส โปรแกรมวิชา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร เรื่อง: จุลินทรีย์ในอากาศ

3 จุลินทรีย์ในอากาศ จุลินทรีย์ในอากาศ

4 จุลินทรีย์ในอากาศ ในอากาศกลางแจ้ง (Outdoor) จุลินทรีย์ที่พบเป็นแบคทีเรียและเฃชื่อราเป็นส่วนใหญ่ อากาศบนบกแบกทีเรียที่พบเป็นกลุ่มแกรมบวก ท่อน สร้างสปอร์ หรือไม่ก็เป็นพวกรูปร่างกลม ขณะที่อากาศเหนือทะเลแบคทีเรียที่พบเป็นกลุ่มแกรมลบเป็นส่วนใหญ่

5 ในตารางเป็นชนิดของจุลินทรีย์และปริมารที่พบในอากาศชั้น Troposphere ของทวีปอเมริกาเหนือ มีแบคทีเรียไม่กี่ประเภท ที่จะทนต่อความแห้งแล้งและการสัมผัสกับแสงอาทิตย์ ส่วนใหญ่เป็นพวกดำรงชีวิตแบบ Saprophytic รูปร่างเป็นแท่งมีสปอร์ เช่น Bacillus subtilis ที่ไม่สร้างสปอร์รูปร่างกลม เช่น Sarcinasp.

6 . นอกจากนี้ก็มีพวก Corynebacteria ที่ไม่เป็นเชื้อโรค พวกที่สร้างรงควัตถุแต่ไม่สร้างสปอร์ เช่น Serratia sp. สปอร์ของยีสต์ รา แบคทีเรีย พวก Actinomycetes ขณะที่สาหร่ายและโปรโตซัวอยู่ในรูปของ Cyst ส่วนอากาศในตัวอาคาร ( Indoor ) สถานที่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์สูง เช่น

7 ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่พบในบรรยากาศ Type oforganism Percentage Bacteria Grem-positive pleomorphic rods Grem-negative rods Endspore formers Gram-postive coccd

8 Type oforganism Percentage Fungi Cladosporium Alternaria Penicillium Other (e.g.,Aspergillus, Chaetomium, Dematium, Fumago, Fusarium, Helminthosporium, Sclerotinia, Stachybotrvs, Trichoderma Verticillum ที่มา : Ronald, M.A P.357

9 โรงพยาบาล โรงภาพยนต์ โรงเรียน จะพบ แบคทีเรียที่มาจากระบบทางเดินหายใจมาก เช่น Stertococus Pneumococcus Staphylococcus Mycobacterium Tuberculosis ซึ่งมีหลายวิธีการที่ออกสู่อากาศ เช่น การไอ การจาม การพูด หัวเราะ เชื้อเหล่านี้มีลักษณะเป็นอนุภาคขนาดเล็ก 2 – 5 ไมโครมิเตอร์ เรียก Droplet nuclet

10 จุลินทรีย์ที่ปะปนมากับน้ำลาย และเมือกมีชีวิตอยู่ได้นาน และเนื่องจากขนาดเล็กมากทำให้เมือกที่หุ้มไว้แห้งเสียก่อนที่จะตกลงสู่พื้นจึงเบาและลอยอยู่ได้นาน มีสภาพเป็นเกราะป้องกันเซลล์ที่อยู่ภายในได้เป็นอย่างดี

11 ปริมาณของจุลินทรีย์ในอากาศ ปริมาณของจุลินทรีย์ในอากาศจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานที่เป็นส่วนใหญ่ และกิจกรรมของสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นๆ ในสภาพที่สงบจุลินทรีย์จะแขวนลอยอยู่ในตำแหน่งเดิมได้นาน จุลินทรีย์ที่อยู่รวมกับฝุ่นละอองจะลงสู่พื้นได้ง่าย

12 ขณะที่พวกที่อยู่ในสภาพดรอพเลด จะลอยอยู่ ได้นาน ยิ่งขนาดเล็กยิ่งลอยอยู่ได้นาน ปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศขึ้นอยู่กับความชื้นของบรรยากาศด้วย ความชื้นที่สูงจะเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในอากาศ อากาศในฤดูร้อนจะมีแบคทีเรียมากกว่าฤดูหนาว อากาศบริเวณชายทะเล ภูเขา และทะเลทรายอากาศจะบริสุทธิ์มากมีแบคทีเรียปนเปื้อนเล็กน้อย

13 แหล่งที่อยู่ในอากาศ บรรยากาศโลกได้แก่ กลุ่มแก๊สต่างๆที่อยู่รอบโลกของเรา เป็นที่ช่วยกรองแสงและลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ลงสู่พื้น มีสารอินทรีย์เจอจาง ขณะเดียวกันก็ขาดแขลนน้ำที่สิ่งมีชีวิตตะนำไปใช้ จึงเป็นสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยการมีชีวิตอยู่และการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

14 ดังนั้นจึงไม่มีแบคทีเรียประจำถิ่นในอากาศ อย่างไรก็ตามในบรรยากาศหรืออากาศที่พบ จุลินทรีย์ได้เช่นกัน โดยมาจากฝุ่นละอองพื้นดินสิ่งขับถ่ายเช่นเสมหะ เป็นต้น จุลินทรีย์ในอากาศมีความสำคัญในฐานะเป็นตัวปนเปื้อนในอาหาร อุตสหกรรมอื่นๆ ห้อง ปฏิบัติการจุลชีววิทยา และเป็นสาเหตุของการติดเชื้อของสิ่งมีชีวิต อนุภาคขนาดเล็กที่เรียกว่า ดรอพเลต (Droplet)อาจเป็นแหล่งของเชื้อโรคในอากาศ

15 แบคทีเรียในปากโดยการไอหรือจามทำให้เกิดดรอพแลด แพร่กระจายสู่บรรยากาศมีรัศมีถึง12 ฟุต แบคมีเรียพวก Tubercle bacillii มีชีวิตเป็นเดือนในฝุ่นละอองและกระจายสู่อากาศ ทั้งแบคทีเรียและ ไวรัสมีเมือกหรือเปลือกหุ้ม และเนื่องจากมีขนาดเล็กมากจึงลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่าจะตกสู่พื้นอาจเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้

16 เชื้อหวัด ไอกรน หัด คอตีบ วัณโรค และเชื้อโรคของระบบทางเดินหายใจอื่นๆจะแพร่ในลักษณะ ดรอพเลด การแพร่เชื้อราในอากาศอยู่ในรูปของ สปอร์

17 ขอขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google