งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 4124604 เรียบเรียงโดย อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 4124604 เรียบเรียงโดย อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 4124604 เรียบเรียงโดย อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

2 Educational Technology เทคโนโลยีการศึกษา เป็นการประยุกต์เอาเทคนิค วิธีการ แนวความคิด วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ ใหม่ๆ เพื่อการออกแบบและส่งเสริมระบบการเรียน การสอน เพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา ทั้งในด้าน การขยายงาน และด้านการปรับปรุงคุณภาพของการ เรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ สามารถนำมาใช้ใน การบริหารสถาบันการศึกษา และช่วยในการเรียน การสอนได้

3 เทคโนโลยีการศึกษาแบ่งได้ 5 ลักษณะ เทคโนโลยีการพิมพ์ โทรคมนาคม รวมถึง โทรทัศน์ วิทยุ และระบบการ สื่อสารสองทางในรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซึ่งเป็นผลรวมของ ภาพเคลื่อนไหว+ เสียง คอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ มาใช้ เพื่อ ช่วยในการทำงานและในการเพิ่มพูนความสามารถ ของมนุษย์

4 ปัญหาในการนำไอทีมาใช้เพื่อการศึกษา 1. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดนโยบาย และทิศทางที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ อย่างจริงจัง 2. การขาดการผสมผสานไอทีเข้ากับหลักสูตร 3. การขาดการศึกษาวิจัย 4. การขาดแหล่งกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทางด้านไอทีเพื่อการศึกษา 5. การขาดการสนับสนุน 6. การขาดการเผยแพร่ความรู้อย่างถูกวิธี ยังขาด ช่องทางสำหรับการเผยแพร่งานวิจัยอย่างมีคุณภาพ ยังขาดวารสารวิชาการที่น่าเชื่อถือ

5 Media สื่อ / Multimedia สื่อประสม สื่อ เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้จากแหล่ง ความรู้ไปสู่ผู้เรียน สื่อประสม เป็นการใช้สื่อหรือการนำโสตทัศนูปกรณ์ ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปมาใช้ร่วมกันในเรียนการสอน ซึ่ง อาจเป็นการใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ หรือรายบุคคล ในปัจจุบันสื่อประสม ได้รับความสนใจอย่างมาก ใน การนำมาใช้กับเทคโนโลยีให้คอมพิวเตอร์ สามารถ ผสมผสานกันระหว่าง ข้อความ ข้อมูลตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ไว้ด้วยกัน ตลอดจนการนำเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน

6 การโฆษณา คืออะไร การเผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน การป่าวร้อง การป่าวประกาศ เช่น โฆษณาสินค้า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่สินค้า โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งเพื่อเพิ่มปริมาณ การขาย วิธีการส่งข่าวสารอย่างไม่เป็นทางการ โดยเจาะจงไปสู่ ประชาชนกลุ่มใหญ่และมีการระบุชื่อผู้อุปถัมภ์ วิถีทางหรือเครื่องมือทางการตลาด ที่ใช้สำหรับการขาย สินค้าและบริการ หรือการเสนอข่าวสารการขาย ที่ สามารถจูงใจกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าอย่างมี ประสิทธิภาพ”

7 การประชาสัมพันธ์ คืออะไร มาจากคำว่า “Public Relations” Public หมายถึง ประชา หมู่ คณะ ส่วน Relations หมายถึง สัมพันธ์ การผูกพัน รวม หมายความว่า การเกี่ยวข้องผูกพันกับหมู่คน หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน สถาบันกับกลุ่มประชาชน วิธีการของสถาบันอันมีแผนการและการกระทำที่ต่อเนื่องกัน ในอันที่จะสร้างหรือยังให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่ม ประชาชน เพื่อให้สถาบันและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมี ความรู้ความเข้าใจ และให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้สถาบันนั้น ๆ ดำเนินงานไปได้ผลดีสม ความมุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐานสำคัญด้วย

8 สี (Colour) คืออะไร ไม่มีคำว่าสี (Colour) ที่แท้จริงในธรรมชาติ เพราะสี นั้นมีมากมายหลายเชดสี ในธรรมชาติ มันขึ้นอยู่กับว่า ความกว้างของคลื่นแสงที่ตกกระทบพื้นผิวนั้นๆ ได้ ตกกระทบแล้วสะท้อนเข้าดวงตา ของเรา จะแยกสีได้ ออกเป็นทั้งหมด 6 เชดสีคือม่วง, น้ำเงิน, เขียว, เหลือง,แสด, แดง โดยมีสีม่วง เป็นช่วงของแสงที่มี ความกว้างของคลื่นแสงนั้นสั้นที่สุด แล้วใน ขณะเดียวกันก็มีสีแดง เป็นช่วงของแสงที่มีความ กว้าง ของคลื่นแสงนั้นยาวที่สุด

9 Model รูปแบบการมองเห็นสีทั่วไป 1. HSB Model หลักการมองเห็นสีด้วยสายตามนุษย์ มี 3 ลักษณะคือ Hue เป็นสีที่สะท้อนมาจากสีของวัตถุ ซึ่งแตกต่างกันตามความ ยาวของคลื่นแสงที่มากระทบวัตถุและสะท้อนกลับมาที่ตาของเรา โดยการใช้ทั่วๆ ไปแล้วมักจะเป็นการเรียกสีนั้นเลย เช่น สีแดง หรือม่วงและเหลืองเป็นต้น Saturation เป็นเรื่องของความเข้มข้นและความจางของสี Saturation คือสัดส่วนของสี (Hue)ที่มีอยู่ในสีเทา วัดค่าเป็น เปอร์เซ็นดังนี้ คือจาก0% (สีเทา ) จนถึง 100%(Fully Saturation สีที่ความอิ่มตัวเต็มที่) Brightness เป็นเรื่องของความสว่างและความมืดของสี ซึ่งถูก กำหนดค่าเป็น%จาก0%(สีดำ) ถึง100%(สีขาว

10 Model รูปแบบการมองเห็นสีทั่วไป(ต่อ) 2. RGB Model หลักการมองเห็นสีของเครื่องคอมพิวเตอร์ RGB Model เกิดจากการรวมกันของ Spectum ของสีแดง เขียว และน้ำเงินในสัดส่วนความเข้มข้นที่แตกต่างกัน จุดทีแสงทั้งสาม สีรวมกัน คือสีขาว ถูกใช้สำหรับการส่องแสงทั้งบนจอภาพทีวี และจอคอมฯ 3. CMYK Model หลักการมองเห็นสีของเครื่องพิมพ์ โมเดลนี้มีแหล่งกำเนิดสีอยู่ที่การซึมซับ ของหมึกบนกระดาษ โดยมีสีพื้นฐานคือสี Cyan (เขียว+น้ำเงิน) Magenta (ม่วงแดง เข้ม) และเหลือง สีทั้งสามสีข้างต้นรวมกันเป็นสีดำ แต่ก็ไม่ สามารถผสมรวมกันให้ได้สีบางสี เช่นสีน้ำตาล จึงต้องมีการเพิ่ม สีดำ ลงไปฉะนั้นเมื่อรวมกัน4 สีคือCMYKสีที่ได้จากการพิมพ์จึง ครอบคลุมทุกสี

11 Model รูปแบบการมองเห็นสีทั่วไป(ต่อ) 4. Lab Model เป็นค่าสีที่ถูกกำหนดขึ้นโดย CIE ให้เป็น มาตรฐานการวัดสีทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสีใน RGB และ CMYK และใช้ได้กับสีที่เกิดจากอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจอ คอมฯเครื่องพิมพ์เครื่องสแกนและอื่นๆ ส่วนประกอบของสีใน โหมดนี้ L คือค่าความสว่าง A หมายถึงส่วนประกอบที่แสดงการ ไล่สีจากสีเขียวไปยังสีแดงและ B หมายถึงส่วนประกอบที่แสดง การไล่สีจากสีน้ำเงินถึงสีเหลือง

12 การทำงานกับไฟล์ ชนิด Format ที่สำคัญ ๆ ดังนี้.PSD เป็นไฟล์พื้นฐานของโปรแกรม Photoshop เพราะ สามารถบันทึกขั้นตอนการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข ภาพได้เนื่องจากมีการบันทึกเป็นแต่ละเลเยอร์ได้ แต่มี ข้อเสียคือใช้กับโปรแกรม photoshop ได้อย่างเดียวเท่านั้น.BMP เป็นไฟล์มาตรฐานของระบบปฎิบัติการ Windows.TIF เป็นไฟล์ที่ใช้ได้ทั้งในเครื่อง PC และMac ส่วนใหญ่ใช้ ในงานโปรแกรมเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ เช่น PageMaker

13 ชนิด Format ของไฟล์.GIF เป็นไฟล์ที่ใช้กันมากในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพราะ ง่ายต่อการบีบอัดข้อมูล ทำให้ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว.JPG เป็นไฟล์ที่มีการบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็ก.PCT เป็นไฟล์ที่ใช้ได้และMac เท่านั้นเนื่องจากมีขนาด ใหญ่มากเกินกว่าประสิทธิภาพเครื่อง PC จะรับได้.RAW เป็นไฟล์ที่สามารถยืดหยุ่นได้ดี ถ้าต้องมีการ เปลี่ยนแปลงการทำงานในต่าง Application.PNG เป็นไฟล์ที่ถูกพัฒนาต่อจาก Format GIF โดยมีข้อดี คือจะเกิดการสูญเสียน้อยมาก เมื่อมีการบีบอัดข้อมูล จึง เหมาะสำหรับการโอนย้ายข้อมูล (Download)

14 Computer Graphic คืออะไร Computer Graphic คือ การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟฟิค โดยใช้คอมพิวเตอร์ (โดยมากจะเป็นการแสดงออกทางจอภาพ และเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ

15 ประโยชน์ของ Computer Graphic 1. ใช้แสดงผลงานด้วยภาพแทนการแสดงด้วยข้อความ ทำให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ 2. ใช้แสดงแทนแผนที่ แผนผัง และภาพต่างๆ 3. ใช้ในการออกแบบด้านต่างๆ 4. ใช้ประกอบการเรียนการสอน

16 โปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ Photoshop SnagIt Flash ACDsee Corel Draw FireWork Photo Paint Paint Paint Brush


ดาวน์โหลด ppt การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 4124604 เรียบเรียงโดย อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google