งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเกิดสุปริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ. ศ. 2411 ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้คำนวณ ปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าถึงสองปี และทรงเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเกิดสุปริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ. ศ. 2411 ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้คำนวณ ปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าถึงสองปี และทรงเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเกิดสุปริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ. ศ. 2411 ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้คำนวณ ปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าถึงสองปี และทรงเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคา ครั้งนี้ยังบ้านหว้ากอ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จนได้ชื่อว่าเป็น “ บิดาแห่ง วิทยาศาสตร์ไทย ” ข้อที่ ๖. อย่าด่วนเชื่อ ด้วยคาดคะเนล่วงหน้า จะมาพูดถึงข่าวที่เกี่ยวกับการคาดคะเน ล่วงหน้าคือ การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง

2 พระองค์ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึงสองปีว่า เส้นศูนย์ของสุริยุปราคาจะผ่านมาใกล้ที่สุด ณ ตำบลหว้ากอ ตรงละติจูด 11 องศา 38 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 99 องศา 39 ลิปดาตะวันออก สุริยุปราคาเต็มดวงจะ เกิดขึ้นนานที่สุดอยู่ตรงเชิงเขาหลวง โดยที่ พระองค์ทรงคำนวณขึ้นมาด้วยพระองค์เอง ไม่มีอยู่ในหลักฐานการคำนวณของหอดูดาว กรีนิซแต่อย่างใด

3 ฝ่ายการคำนวณของกรีนิซนั้นแสดง เฉพาะแนวศูนย์กลางของการพาดผ่านของ เงามืดเพียงเส้นเดียว แต่พระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยากรณ์ว่า สุริยุปราคานั้นจะเห็นมืดทั้งดวงตั้งแต่ชุมพรถึง ปราณบุรี นักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งก็ ได้ทำนายสุริยุปราคาคราวนี้ด้วยเช่นกัน แต่ คำนวณผิดพลาดไป 2 นาที

4 สรุป จากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวได้ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคา ในครั้งนี้ก็เป็นการคาดคะเนล่วงหน้าซึ่งการ คาดคะเนครั้งนี้ได้มีการพิสูจน์ออกมาแล้วซึ่ง มีการเชื่อได้ แต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะเชื่อถือ การคาดคะเนล่วงหน้าอย่างนี้ก่อน เพราะ อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดหรือเข้าใจผิด ได้ค่ะ

5 นางสาวพีรยา คุ้มคง เลขที่ 25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 หัวข้อ อย่าด่วนเชื่อ... โดยการ คาดคะเนล่วงหน้า


ดาวน์โหลด ppt การเกิดสุปริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ. ศ. 2411 ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้คำนวณ ปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าถึงสองปี และทรงเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google