งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานในการออกแบบ ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานในการออกแบบ ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานในการออกแบบ ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ twatchai@buraphalinux.org

2 หลักการเบื้องต้นในการออกแบบ ฐานข้อมูล ขั้นตอนในการออกแบบฐานข้อมูล 3 ขั้น – ขั้นออกแบบในแนวคิด Conceptual – ขั้นออกแบบทางตรรกะ Logical – ขั้นออกแบบทางกายภาพ Physical หลังจากการออกแบบแล้ว จะดำเนินการ – ทดสอบแบบ Test – ดำเนินการสร้างฐานข้อมูลต่อไป ทั้งนี้หากพบข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดจะย้อนไป ดำเนินการใหม่

3 การออกแบบในแนวคิด (Conceptual Design) พิจารณาว่ามี information ใดขององค์กรหรือ ระบบ ที่ท่านประสงค์จะเก็บไว้ในฐานข้อมูลบ้าง Information ที่ให้นำมาพิจารณาประกอบด้วย –Entity –Fact –Relationship –Attribute ในขั้นนี้จะต้องวิเคราะห์ว่ามีอะไร (what) น่าสนใจ แต่ยังไม่สนใจว่าจะทำอย่างไร (how)

4 นิยามของคำศัพท์สำคัญ Entity : something of interest. – ตัวอย่างเช่น warehouse, part Facts และ Relationships จะอธิบายความ เกี่ยวเนื่องกัน ระหว่าง entities ทั้งหลาย – ตัวอย่างเช่น part ถูกเก็บไว้ใน warehouse Attribute หมายถึงคุณสมบัติของ entities. – ตัวอย่างเช่น ราคาของ part

5 การออกแบบทางตรรกะ (Logical Design) เป็นการรวมเอา conceptual design เพื่อสร้าง ฐานข้อมูลบนโปรแกรม DBMS ที่มีอยู่เช่น PostgreSQL, MySQL ข้อมูลจากขั้น conceptual design ต้องสมบูรณ์ แล้ว กิจกรรมสำคัญเช่น –Normalization – นิยาม table, view และ column – กำหนด primary keys –Integrity Constraint –Referential Relationship

6 การออกแบบทางกายภาพ (Physical Design) เป็นการออกแบบเพื่อควบคุมการใช้ resources ทางกายภาพ โดยปกติแล้วจะมีผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะ ตัวอย่างกิจกรรมทางด้านนี้ได้แก่ – การกำหนดตำแหน่งของฐานข้อมูลในระบบ – การคำนวณขนาดของฐานข้อมูล – การจัดการในเรื่อง log files ในการทำงานจริงจะต้องมีการออกแบบในเรื่องนี้ อย่างจริงจัง ต้องการผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มา แนะนำ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานในการออกแบบ ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google