งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับซีอีโอ Change Management for CEO สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ 17 มีนาคม 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับซีอีโอ Change Management for CEO สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ 17 มีนาคม 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับซีอีโอ Change Management for CEO สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ 17 มีนาคม 2547

2 2 ทำไมต้องเปลี่ยนแปลง องค์กรเรา นโยบายรัฐ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การขยายตัวของตลาดกว้างขึ้น คู่แข่งมาก คู่แข่งระดับโลก เครื่องมือบริหารใหม่ๆ พฤติกรรมลูกค้า / ประชาชน เปลี่ยนแปลง

3 3 วิสัยทัศน์ที่ต้องต่อสู้กับปัญหา วิสัยทัศน์ของ องค์กรเรา เป้าหมายองค์กร ที่อยากบรรลุ - ยอดขาย / เศรษฐกิจ - กำไร / อยู่ดี - ยั่งยืน / มีสุข สนามรบการแข่งขัน นิยามคู่แข่ง วิเคราะห์คู่แข่ง และการแข่งขัน เกิดปัญหาอะไร กับองค์กร สถานะปัจจุบันตลาด ที่ไหน อะไร เมื่อไร

4 4 การนิยามปัญหาขององค์กร องค์กรควบคุมได้ พอ ไหว การนิยามปัญหา ขององค์กร อยู่ในเครือข่าย ขององค์กร ภายนอกองค์กร ยาก ๆๆ ตลาดไหน สาขาใด พื้นที่ไหน

5 5 การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่กลยุทธ์ สร้างวิสัยทัศน์ของ องค์กรเราสนับสนุนองค์กรแม่ เป้าหมายองค์กร ทิศทาง ทิศทางและเป้าหมาย ขององค์กรแม่ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร สมดุลปัจจัย ทางสายกลาง วิเคราะห์ SWOT องค์กรเรา ผู้นำองค์กรแม่ มาให้คำชี้แนะ ออกกลยุทธ์ กระจายนโยบาย

6 6 การเปลี่ยนแปลงโดยหลักสมดุลปัจจัย บุคคล (People) พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยความเก่งกาจ (Ready to Change with Competency) กระบวนการ (Process) ต้องมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ค่าใช้จ่าย (Cost) ต้องแข่งขันได้ (Competitiveness) ลูกค้า (Customer) มีความพึงพอใจ (Satisfaction)

7 7 เครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง พิชิตตลาด ให้อำนาจพนักงาน องค์กรเรียนรู้ การทำงานเป็นเลิศ การสื่อสารทั่วถึง วัฒนธรรมที่ต้องการ กฎทอง

8 8 จุดตายขององค์กร ( จุดอ่อน )  ความสามารถในการรวมระบบ -->> ยากมาก ผลกระทบ ต้องทำงานมาก ไม่เหลือเพียงหนึ่ง เดียว  วิธีการเปลี่ยนแปลง -->> ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง กลัวถูกด่า กลัวหาว่าทุจริต ผลกระทบ ทำงานช้า และมีงานไร้คุณค่าอยู่ มากมาย  รักองค์กร -->> มีน้อย ผลกระทบ ชอบขอสิทธิ ต้องแลกเปลี่ยน หาคน เสียสละยาก  การสะสมความรู้ -->> ถูก 5 ส ไม่ยอมเขียน ผลกระทบ หายไปกับคนเกษียณ ปัญหาเกิด ซ้ำซาก  สมบูรณ์นิยม -->> ถกเถียงกันมาก ผลกระทบ ไม่กล้าเริ่มงาน ชักช้า

9 9 จุดอ่อนอื่นๆขององค์กร  ประสิทธิภาพด้านการบริหารเวลา -->> ประชุม มาก ผลกระทบ ไม่มีเวลาลงหน้างาน ติดตามงาน ไม่ได้ครบวงจร  เป็นโรคใฝ่คว้าหาศาสดาและเครื่องมือบริหาร -- >> หมดเวลากับการค้นหา ผลกระทบ มีอาวุธมากมาย ใช้ไม่ค่อยถูก ทำ ตามรูปแบบที่จำมา  ซีอีโอชอบส่งตัวแทน -->> ไม่ยอมเป็นผู้นำการ เปลี่ยนแปลง ผลกระทบ ขาดความเอกภาพในการตัดสินใจ ช้า มีคนต่อต้านมาก

10 10 หมัดน๊อคขององค์กร ( จุดแข็ง )  เป็นของคนไทยร้อยเปอร์เซนต์ -->> โหมโรงไม่ พอที่จะสร้างอุปสงค์ได้  คนของเราเก่ง --->> แต่ขี้ใจน้อย และรวมตัวกัน ไม่ติด  โรงงานกระจายไปตามภูมิภาค -->> แต่ยังไม่ สามารถสร้างความแตกต่างให้ลูกค้าเห็น

11 11 จุดแข็งอื่นๆขององค์กร  ลดต้นทุนเก่ง -->> เก็บเล็กประสมน้อย ผลกระทบ ทำงานมากแต่ได้ผลน้อย ไม่เลือก ทำน้อยแต่ส่งผลมาก  ทำชุมชนสัมพันธ์เก่ง -->> ไม่เห็นนำเทคนิคมาใช้ ในการเพิ่มยอดขาย ผลกระทบ งานเยอะแต่ไม่ส่งผลลัพธ์ต่อธุรกิจ

12 12 อิทธิพลเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลง ลูกค้าต้องการ  เน้นเรื่องสี เดิมไม่มี ---->> ผลกระทบ เราต้องคิดว่าทำ อย่างไรต่อ การวัด การเพิ่มสี  เน้นให้เรารอ --->> ผลกระทบ สินค้าที่เก็บไม่นานจะทำ อย่างไรป้องกันสินค้าเสื่อม  จุกจิ๊กเพิ่มขึ้น ขี้บ่น --->> ผลกระทบ ต้องพูดดีด้วย ทั้งที่ ถูกต่อว่า  ต้องการความหลากหลาย --->> ผลกระทบ ต้องสวิสต์ การผลิตสินค้า ก. ไป ข. ได้เร็ว  สินค้าราคาถูก --->> ผลกระทบ ต้องไปลดต้นทุนการผลิต ประชาชน ต้องการ  ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม ---->> ผลกระทบ ที่ทิ้ง ขยะดี เตาเผาไร้ควัน  โลกไร้พรมแดน --->> ผลกระทบ ต้องหาอินเทอร์เนตมา ใช้

13 13 บริหารการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์เปลี่ยน เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง ( กฎไตรลักษณ์ ) กระทบต่อ วิสัยทัศน์ เทคโนโลยี ไม่กระทบต่อวิสัยทัศน์ ลูกค้า วัตถุดิบ โรคระบาด การเมือง ประชาชน ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ คู่แข่งขัน ฉวยโอกาส แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุง ปรับกลยุทธ์ ไม่ปรับกลยุทธ์ ปรับ KPI ไม่ปรับ KPI

14 14 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt 1 การบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับซีอีโอ Change Management for CEO สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ 17 มีนาคม 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google