งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่นวัยรุ่น จะเกิดขึ้น เมื่อเด็กย่างอายุ 12-13 ปี 1.1 พัฒนาการทางร่างกาย - การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ร่างกายจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่นวัยรุ่น จะเกิดขึ้น เมื่อเด็กย่างอายุ 12-13 ปี 1.1 พัฒนาการทางร่างกาย - การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ร่างกายจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่นวัยรุ่น จะเกิดขึ้น เมื่อเด็กย่างอายุ 12-13 ปี 1.1 พัฒนาการทางร่างกาย - การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ร่างกายจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แขนขายาวขึ้นวัยรุ่นชายจะ เป็นหนุ่มขึ้น ส่วนวัยรุ่นหญิงจะเป็นสาวขึ้น 1.2 พัฒนาการทางจิตใจ - ความคิดเกี่ยวกับตนเอง แสดงออก ถึงสิ่งตนเองชอบ - การได้รับการยอมรับจากผู้อื่น แยกแยะ ความผิดชอบชั่วดีได้แล้ว 2. การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยโดยพัฒนาด้าน ร่างกาย จิตใจ และสังคม 3. อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น ควรได้รับพลังงานวันละ 2200- 3000 แคลอรี ควรได้รับโปรตีนวันละ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เกลือแร่ วิตามิน ไขมัน และน้ำ 4. การดูแลน้ำหนักตัวโดยรับประทานอาหารพวกผลไม้ พืชผัก ให้เพียงพอ 5. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ต้องออก กำลังกายให้เพียงพอประมาณ 3-5 วัน 2/ สัปดาห์ 1. การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่นวัยรุ่น จะเกิดขึ้น เมื่อเด็กย่างอายุ 12-13 ปี 1.1 พัฒนาการทางร่างกาย - การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ร่างกายจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แขนขายาวขึ้นวัยรุ่นชายจะ เป็นหนุ่มขึ้น ส่วนวัยรุ่นหญิงจะเป็นสาวขึ้น 1.2 พัฒนาการทางจิตใจ - ความคิดเกี่ยวกับตนเอง แสดงออก ถึงสิ่งตนเองชอบ - การได้รับการยอมรับจากผู้อื่น แยกแยะ ความผิดชอบชั่วดีได้แล้ว 2. การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยโดยพัฒนาด้าน ร่างกาย จิตใจ และสังคม 3. อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น ควรได้รับพลังงานวันละ 2200- 3000 แคลอรี ควรได้รับโปรตีนวันละ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เกลือแร่ วิตามิน ไขมัน และน้ำ 4. การดูแลน้ำหนักตัวโดยรับประทานอาหารพวกผลไม้ พืชผัก ให้เพียงพอ 5. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ต้องออก กำลังกายให้เพียงพอประมาณ 3-5 วัน 2/ สัปดาห์

4

5 ชื่อนน./ ลส. 4/12/12 11/12/1218/12/1225/12/122/1/138/1/1315/1/1322/1/13 เขม อัปสร นน. 56/157 55/158 55/15954/15954/160 จักร ภัทร ลส. 65/162 65/16365/16465/165 ณัฐณิ ชา นน. 43/157 44/158 44/159 44/160 ธนัชญานน. 49/15049/151 49/15249/15348/15348/154 ศิริพันนน. 48/153 47/15447/15646/15646/157 ชื่อน้ำหนักส่วนสูงอ่อนตัวดันพื้นลุกนั่งวิ่ง เขมอัปสร 56/54157/16014/1724/2923/266/5.30 จักรภัทร 65/65162/1655/75/720/2222/245.35/ ณัฐณิชา 43/44157/16015/1628/3027/286/5.03 ธนัชญา 49/48150/15413/1425/2733/345.4/ ศิริพัน 48/46153/15716/830/2626/324.14/4.10

6

7 http://www.thaigoodview.com/node/68546 http://www.suriyothai.ac.th/th/node/424 http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ สมรรถภาพทางกาย http://aong1473-aong.blogspot.com/2010/11/1.html


ดาวน์โหลด ppt 1. การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่นวัยรุ่น จะเกิดขึ้น เมื่อเด็กย่างอายุ 12-13 ปี 1.1 พัฒนาการทางร่างกาย - การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ร่างกายจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google