งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี
รายชื่อผู้ทำโครงงาน 1.ด.ญ.เขมอัปสร แก่นขนุน ชั้น ม.1/5 เลขที่ 3 2.ด.ช.จักรภัทร เอี่ยมลออ ชั้น ม.1/5 เลขที่ 4 3. ด.ญ.ณัฐณิชา   หทัยรติวรนันท์   ชั้น ม.1/5 เลขที่ 10 4. ด.ญ.ธณัชญา   ธรรมครบุรี ชั้น ม.1/5 เลขที่ 14 5. ด.ญ.ศิริพัน เกี้ยวสกุล ชั้น ม.1/5 เลขที่ 40  

2 บทที่ 1 ปัญหาและสาเหตุ เขมอัปสร หนัก 56 กก. สูง 157 ซม.อ่อนตัว 14 ดันพื้น 23 ลุกนั่ง 25 วิ่ง 6.00 น. ปัญหา รูปร่างอยู่ในเกณฑ์สมส่วน สาเหตุ จัดการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง จักรภัทร หนัก 65 กก. สูง 162 ซม.อ่อนตัว 5 ดันพื้น 20 ลุกนั่ง 22 วิ่ง 5.35 น. ปัญหา รูปร่างอยู่ในเกณฑ์อ้วน สาเหตุ จัดการรับประทานอาหารยังไม่ดีเท่าที่ควร  ณัฐณิชา หนัก 43 กก. สูง 157 ซม.อ่อนตัว 15 ดันพื้น 28 ลุกนั่ง 27 วิ่ง 6.00 น. ปัญหา รูปร่างอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างผอม สาเหตุ จัดการรับประทานอาหารยังไม่ดีเท่าที่ควร ธนัชญา หนัก 49 กก. สูง 150 ซม.อ่อนตัว 13 ดันพื้น 25 ลุกนั่ง 33 วิ่ง 5.40 น. ศิริพัน หนัก 48 กก. สูง 153 ซม.อ่อนตัว 16 ดันพื้น 30 ลุกนั่ง 26 วิ่ง 4.14 น.

3 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่นวัยรุ่น จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กย่างอายุ ปี 1.1พัฒนาการทางร่างกาย -การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ร่างกายจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แขนขายาวขึ้นวัยรุ่นชายจะเป็นหนุ่มขึ้น ส่วนวัยรุ่นหญิงจะเป็นสาวขึ้น 1.2 พัฒนาการทางจิตใจ -ความคิดเกี่ยวกับตนเอง แสดงออกถึงสิ่งตนเองชอบ-การได้รับการยอมรับจากผู้อื่น แยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้แล้ว 2. การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยโดยพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 3.อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น ควรได้รับพลังงานวันละ แคลอรี ควรได้รับโปรตีนวันละ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เกลือแร่ วิตามิน ไขมัน และน้ำ 4. การดูแลน้ำหนักตัวโดยรับประทานอาหารพวกผลไม้ พืชผัก ให้เพียงพอ 5.การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ต้องออกกำลังกายให้เพียงพอประมาณ 3-5 วัน2/สัปดาห์

4 บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน 1. แบ่งงานต่างๆให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ 2. ให้สมาชิกแต่ละคนชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทุกๆสัปดาห์ 3. ให้สมาชิกในกลุ่มทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกๆสัปดาห์ 4. ให้สมาชิกในกลุ่มจดข้อมูลต่างๆของร่างกาย 5. ให้สมาชิกในกลุ่มหมั่นออกกำลังกายและรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

5 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ชื่อ น้ำหนัก ส่วนสูง อ่อนตัว ดันพื้น ลุกนั่ง
นน./ลส. 4/12/12 11/12/12 18/12/12 25/12/12 2/1/13 8/1/13 15/1/13 22/1/13 เขมอัปสร นน. 56/157 55/158 55/159 54/159 54/160 จักรภัทร ลส. 65/162 65/163 65/164 65/165 ณัฐณิชา 43/157 44/158 44/159 44/160 ธนัชญา 49/150 49/151 49/152 49/153 48/153 48/154 ศิริพัน 47/154 47/156 46/156 46/157 ชื่อ น้ำหนัก ส่วนสูง อ่อนตัว ดันพื้น ลุกนั่ง วิ่ง เขมอัปสร 56/54 157/160 14/17 24/29 23/26 6/5.30 จักรภัทร 65/65 162/165 5/7 20/22 22/24 5.35/ ณัฐณิชา 43/44 15/16 28/30 27/28 6/5.03 ธนัชญา 49/48 150/154 13/14 25/27 33/34 5.4/ ศิริพัน 48/46 153/157 16/8 30/26 26/32 4.14/4.10

6 บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินงาน
ผล สำเร็จ เพราะคนที่มีรูปร่างไม่สมส่วนมีการพัฒนาให้มีรูปร่างที่ดีขึ้นเนื่องจากมีการทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

7 สรุป/บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google