งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไตรลักษณ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไตรลักษณ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไตรลักษณ์

2 คือ การเจริญวิปัสสนา เพื่อทำจิตให้อยู่ในกรอบความจริง 3 ประการ คือ
1. อนิจจัง ความเป็นของไม่เที่ยง 2. ทุกขัง ความเป็นทุกข์ ความบีบคั้น ความกดดัน ความไม่สบายกายและความไม่สบายใจ 3. อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน เนื่องจากไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามที่ใจต้องการได้

3 ผู้ที่เจริญวิปัสสนา จะมีจุดอ่อน คือ มักเห็นผิดจากความเป็นจริง โดยการ
มองเห็นสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าเป็นความเที่ยง มองเห็นสิ่งที่เป็นความทุกข์ว่าเป็นความสุข มองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของเรา ทั้งนี้เป็นเพราะสันตติ คือ ความสืบต่อมาบังอนิจจัง อิริยาบถ คือการเปลี่ยนแปลงร่างกายมาบังทุกขัง ความเป็นแท่งทึบมาบังอนัตตา


ดาวน์โหลด ppt ไตรลักษณ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google