งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไตรลักษณ์. คือ การเจริญวิปัสสนา เพื่อทำจิต ให้อยู่ในกรอบความจริง 3 ประการ คือ 1. อนิจจัง ความเป็นของไม่เที่ยง 2. ทุกขัง ความเป็นทุกข์ ความบีบ คั้น ความกดดัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไตรลักษณ์. คือ การเจริญวิปัสสนา เพื่อทำจิต ให้อยู่ในกรอบความจริง 3 ประการ คือ 1. อนิจจัง ความเป็นของไม่เที่ยง 2. ทุกขัง ความเป็นทุกข์ ความบีบ คั้น ความกดดัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไตรลักษณ์

2 คือ การเจริญวิปัสสนา เพื่อทำจิต ให้อยู่ในกรอบความจริง 3 ประการ คือ 1. อนิจจัง ความเป็นของไม่เที่ยง 2. ทุกขัง ความเป็นทุกข์ ความบีบ คั้น ความกดดัน ความไม่สบายกาย และความไม่สบายใจ 3. อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน เนื่องจากไม่สามารถบังคับให้ เป็นไปตามที่ใจต้องการได้

3 ผู้ที่เจริญวิปัสสนา จะมีจุดอ่อน คือ มักเห็นผิดจากความเป็นจริง โดย การ มองเห็นสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าเป็น ความเที่ยง มองเห็นสิ่งที่เป็นความทุกข์ว่าเป็น ความสุข มองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของ เรา ทั้งนี้เป็นเพราะสันตติ คือ ความสืบ ต่อมาบังอนิจจัง อิริยาบถ คือการเปลี่ยนแปลง ร่างกายมาบังทุกขัง ความเป็นแท่งทึบมาบังอนัตตา


ดาวน์โหลด ppt ไตรลักษณ์. คือ การเจริญวิปัสสนา เพื่อทำจิต ให้อยู่ในกรอบความจริง 3 ประการ คือ 1. อนิจจัง ความเป็นของไม่เที่ยง 2. ทุกขัง ความเป็นทุกข์ ความบีบ คั้น ความกดดัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google