งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลการคลังและ เศรษฐกิจของจังหวัด (Data base CFO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลการคลังและ เศรษฐกิจของจังหวัด (Data base CFO)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลการคลังและ เศรษฐกิจของจังหวัด (Data base CFO)

2 http://cfodb.cgd.go.th

3 ใส่รหัสผ่านที่ได้รับของแต่ละ อปท. อบต. เช่น User ID : loc5440114 ( ทส. ต. แวงน่าง ) Password ******** กด Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ

4 อปท. เพิ่ม ข้อมูล ข้อมูล 2 ส่วน รายปี และราย เดือน

5 คลิ ก เลือ ก

6 เลือกการกรอกข้อมูลราย เดือน โดย กด + หน้าข้อความ

7 เลือกหัวข้อที่จะ บันทึก

8

9 ระบุข้อมูล ของ อปท. อบต. จาก ลูกศร ด้านขวา

10 กดบันทึก ข้อมูลหรือ กดยกเลิก

11 เลือกข้อมูลด้าน รายจ่าย เพื่อบันทึกข้อมูล ต่อไป

12 ระบุข้อมูล ของ อปท. อบต. จาก ลูกศร ด้านขวา

13 กดบันทึก ข้อมูลหรือ กดยกเลิก

14 การกรอกข้อมูลในรายปี บันทึกงบการเงินต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ http://cfodb.cgd.go.th

15 เลือกการกรอกข้อมูลในแต่ ละงบ

16 เลือก + ทุกครั้ง นะค่ะ

17 ระบุข้อมูล ของ อปท. อบต. จาก ลูกศร ด้านขวา กดบันทึก กลับสู่หน้า หลัก

18 เลือกการกรอกข้อมูลในแต่ ละงบ

19 การกรอกข้อมูลระบบพัสดุ http://cfodb.cgd.go.th

20 เลือก ระบบงานพัสดุ เลือกการนำเข้ากลุ่ม พัสดุ (1)

21 กด + เพื่อ เพิ่ม รายการ

22 เลือ ก รหัส กลุ่ม พัส ดุ เลือ ก ข้อมู ล ตาม หัวข้ อ

23 กรอก ข้อมูลให้ ครบ พร้อม เลือก วิธีการ จัดซื้อจัด จ้าง

24 กลุ่มงานบริหารการคลังและ เศรษฐกิจ (CFO) สำนักงานคลังจังหวัด มหาสารคาม โทร. 0-4377-7403 ต่อ 26 e-mail : mkn@cgd.go.th


ดาวน์โหลด ppt การเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลการคลังและ เศรษฐกิจของจังหวัด (Data base CFO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google