งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

2 หน่วย : ล้าน บาท 4, , % % % เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมจังหวัด ชุมพรอยู่ลำดับที่ 55 ของประเทศ ลำดับที่ 7 ของภาคใต้

3 หน่วย : ล้าน บาท % 72 % % ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อม ปีงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 หน่วย : ล้าน บาท % % % เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด ชุมพรอยู่ลำดับที่ 28 ของประเทศ ลำดับที่ 7 ของภาคใต้

5 หน่วย : ล้าน บาท % % %

6 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ PO 1 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร แขวงการทางจังหวัดชุมพร สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร โครงการชลประทาน งบประมาณจังหวัด โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละ หมายเหตุ PO 8 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 1 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งขาติจังหวัดชุมพร วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาการอาชีพท่าแซะ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ศูนย์การศึกษาพิเศษ วิทยาการเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

9 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงิน งบประมาณ ผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 8 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร สรรพากรพื้นที่ชุมพร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เรือนจำชุมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

10 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 17 สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร เรือนจำหลังสวน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงเรียนสวนศรีวิทยา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google