งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

2 หน่วย : ล้าน บาท 4,21 9.37 4,009.11 31.26 % 86.48 % 74.64 % เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 69.00 ผลการเบิกจ่ายภาพรวมจังหวัด ชุมพรอยู่ลำดับที่ 55 ของประเทศ ลำดับที่ 7 ของภาคใต้

3 หน่วย : ล้าน บาท 69.23 % 72 % 46.30 % ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อม ปีงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 หน่วย : ล้าน บาท 39.46 % 30.92 % 25.57 % เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 69.00 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด ชุมพรอยู่ลำดับที่ 28 ของประเทศ ลำดับที่ 7 ของภาคใต้

5 หน่วย : ล้าน บาท 29.83 % 57.95 % 45.53 %

6 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ PO 1 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร 252.45552.18820.6777.557 2 แขวงการทางจังหวัดชุมพร 178.76731.86917.8360.671 3 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร 173.382 118.68068.45 - 4 โครงการชลประทาน 158.48255.88135.27 44.490 5 งบประมาณจังหวัด 63.37919.58330.8913.087 6 โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 54.3823.0635.630.898 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 46.5222.3395.0342.550 สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละ หมายเหตุ PO 8 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชุมพร 32.2500.1000.3112.150 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 28.7072.2197.73 25.025 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 19.3861.2556.47 7.895 11 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 17.6240.2991.7013.875 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 17.553-- 2.418 13 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร 13.1096.40648.874.611 สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 1 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งขาติจังหวัดชุมพร 5.2000.0751.38 - 2 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 4.4800.84818.93 0.866 3 วิทยาการอาชีพท่าแซะ 4.310--3.842 4 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 4.280--4.237 5 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร 4.0251.54638.412.428 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 3.447-- 3.132 7 วิทยาการเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 2.5001.09943.96- สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

9 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงิน งบประมาณ ผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 8 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 2.3151.11248.03 1.195 9 สรรพากรพื้นที่ชุมพร 2.0192.01099.55- 10 สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 1.8631.35672.790.500 11 ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร 1.8170.95052.28.860 12 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1.388-- 0.755 13 เรือนจำชุมพร 1.282-- - 14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 1.019 100 - 15 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 0.915-- 16 สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร 0.8350.22126.470.603 สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

10 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 17 สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร 0.753--- 18 เรือนจำหลังสวน 0.718-- - 19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร 0.709--0.619 20 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร 0.617 100- 21 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 0.540-- - 22 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 0.540-- - 23 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ 0.362.142 สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google