งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates

2 Page 2 มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 10.0020.00 2 35.0044.00 3 4 72.0093.00 61.0068.00

3 Free Powerpoint Templates Page 3 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 2,174.221,849.2885.06 รายจ่ายลงทุน 1,247.36894.47 ภาพรวม 3,421.572,743.75 ( หน่วย : ล้านบาท ) 71.71 80.19 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 มิ. ย. 2554

4 Free Powerpoint Templates Page 4 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ 130.4725.60 19.62 ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 มิ. ย. 2554

5 Free Powerpoint Templates Page 5

6 Free Powerpoint Templates Page 6 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 735.63521.6770.91 รายจ่ายลงทุน 1,272.97 1,095.5 5 86.06 ภาพรวม 2,008.61 1,617.2 2 80.51 ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 มิ. ย. 2554

7 Free Powerpoint Templates Page 7


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google