งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates

2 Page 2 มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)

3 Free Powerpoint Templates Page 3 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 2, , รายจ่ายลงทุน 1, ภาพรวม 3, , ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 มิ. ย. 2554

4 Free Powerpoint Templates Page 4 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด ( ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด ( ล้านบาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 มิ. ย. 2554

5 Free Powerpoint Templates Page 5

6 Free Powerpoint Templates Page 6 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน 1, , ภาพรวม 2, , ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 มิ. ย. 2554

7 Free Powerpoint Templates Page 7


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google