งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อ เนื้อหา  ความหมายของ คอมพิวเตอร์  คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์  จุดเด่น – จุดด้อยของ คอมพิวเตอร์  การประยุกต์ใช้งาน คอมพิวเตอร์  วิวัฒนาการของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อ เนื้อหา  ความหมายของ คอมพิวเตอร์  คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์  จุดเด่น – จุดด้อยของ คอมพิวเตอร์  การประยุกต์ใช้งาน คอมพิวเตอร์  วิวัฒนาการของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวข้อ เนื้อหา  ความหมายของ คอมพิวเตอร์  คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์  จุดเด่น – จุดด้อยของ คอมพิวเตอร์  การประยุกต์ใช้งาน คอมพิวเตอร์  วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์  ยุคของคอมพิวเตอร์

3 คอมพิวเตอร์คือ อะไร “ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูก โปรแกรมให้ รับข้อมูล (Input) เพื่อนำไป ประมวลผล (Process) เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ (Output) ตามที่ต้องการ และสามารถเก็บข้อมูลเพื่อใช้ใน ครั้งต่อไป ”

4 ทำหน้าที่ เหมือนสมองกล ใช้ สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ง่ายและ ซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ซึ่งมี มนุษย์เป็นผู้ป้อนคำสั่งให้ทำ

5 คุณสมบัติของ คอมพิวเตอร์ – มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประมวลผล ด้วยความเร็วสูง – มีประสิทธิผล (Effectiveness) ให้ผลลัพธ์ที่ ถูกต้อง – มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล (Storage Capability) เก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก – มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) – สามารถทำงานซ้ำๆ (Repeatability)

6 ผลิตผลมาก (Productivity) ประกอบการตัดสินใจ (Decision Making) ลดค่าใช้จ่าย (Cost Reduction) สังคมที่ไม่ใช้เงินสด (Cashless Society) ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร (Easy Communication) Advantages of Computer and Computing Technology

7 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Work Efficiency) ตอบสนองความต้องการ (Satisfaction) ไม่จำกัดสถานที่ (Portability)

8 Disadvantages of Computer and Computing Technology ขึ้นกับผู้เขียนโปรแกรม ใช้เวลาในการเรียนรู้ แย่งงาน / แทนที่การทำงาน ของมนุษย์ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง สังคมอย่างรวดเร็ว สร้างพฤติกรรมก้าวร้าว

9 ข่าวสารข้อมูลมีมากเกินไป (Information Flood) การรับข่าวสารเก่า และ การเข้าถึง ข่าวสาร ปัญหาสุขภาพ ปัญหาผู้ก่อความไม่สงบ Disadvantages of Computer and Computing Technology

10 Computer Usage งานที่เสี่ยงอันตราย การป้องกันภัย ธรรมชาติ การสำรวจ การเกษตร การศึกษา และการวิจัย ทาง วิทยาศาสตร์ การคมนาคม และการติดต่อสื่อสาร

11 Computer Usage บริษัท ห้างร้าน และองค์กร ต่างๆ ระบบรักษาความปลอดภัย การแพทย์ และสาธารณะสุข งานดนตรี งานศิลปะ

12 วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ (The Evaluation of Computer)

13

14

15 Napier’s bones Pascal’s Calculating Device คล้ายกับ ตารางสูตร คูณ กล่องสี่เหลี่ยมมี ฟันเฟืองสำหรับหมุน ตัวเลขอยู่ด้านบน

16 Leibnitz Calculator Falcon’s Loom ไม่สามารถทำงานได้โดย อัตโนมัติ สามารถคำนวณบวก ลบ คูณ หารได้

17 ชาลส์ แบบเบจ ได้ทำการ ออกแบบเครื่อง Difference Engine บิดาแห่ง คอมพิวเตอร์

18 Analytical Engine  จัดเก็บตัวเลขและ นำไปคำนวณได้  สามารถนำข้อมูลเข้า ด้วยบัตรเจาะรู  สามารถทำงานได้ หลายหน้าที่เหมือน คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยความจำ

19 Ada Byron โปรแกรมเมอร์คนเแรกของโลก

20

21 ยุคของคอมพิวเตอร์ (The Computer Generations) คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 เริ่มจาก เครื่อง UNIVAC 1 ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ค. ศ.1946 โดย เอ็ค เคิร์ตและมอชลี โดยถือเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ นำมาใช้กับงานทางธุรกิจ

22 เครื่อง UNIVAC 1

23 ลักษณะ เด่นยุคที่ 1 ใช้หลอดสุญญากาศ เป็นหน่วย ประมวลผลกลาง  ดรัมแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำ หลัก  ใช้บัตรเจาะรู / เทปกระดาษเป็น หน่วยความจำสำรอง Vacuum Tube

24 คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 ทรานซิสเตอร์มาแทนหลอด สุญญากาศ Trans istor

25 ลักษณะ เด่นยุคที่ 2  มีการนำวงแหวน แม่เหล็กเป็น หน่วยความจำหลัก  บัตรเจาะรู, เทป แม่เหล็กเป็น หน่วยความจำสำรอง Magnetic Core

26 คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 ได้มีการค้นพบอุปกรณ์ไอซี (Integrated Circuit: IC) ชิป มีทรานซิสเตอร์ เชื่อมกันมากมาย

27 ลักษณะเด่นยุคที่ 3 มีการนำภาษาระดับสูงมาใช้อย่าง แพร่หลาย เช่น ภาษาโคบอล ฟอร์แทรน และยังมี ภาษาเบสิก และปาสคาล  มีการใช้ระบบปฏิบัติการแบบมัลติ - โปรแกรมมิง (Multiprogramming)  ระบบแบ่งเวลา (Time Sharing)  มินิคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น

28 คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 4 เริ่มจากบริษัทอินเทล ได้ค้นพบ LSI (Large- Scale Integration) Micro processor มีการนำทรานซิสเตอร์ หลายพันตัวบรรจุลงในชิป ตัวเดียวกัน

29 จนกระทั่งราวปี 1975 ก็ได้ เกิดไมโครคอมพิวเตอร์เครื่อง แรกภายใต้ชื่อว่า Altair8800 ไมโครคอมพิวเตอ ร์แอปเปิ้ล (Apple Computer) ใช้ในวงการ Education มาก

30 ต่อมา บริษัท ไอบีเอ็มชื่อว่า IBM-PC ต้นแบบ ของ ไมโครคอมพิวเตอร์ มาจนถึงปัจจุบัน IBM- PC

31 ลักษณะเด่นยุคที่ 4  มีการสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชื่อ ว่า CRAY-1 CRAY X-MP  ได้มีการพัฒนาภาษายุคที่ 4 (4GL)

32 คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 5 เป็นเทคโนโลยีที่ เรียกว่า VLSI (Very Large-Scale Integration) ชิป หนึ่งตัวบรรจุด้วยทรานซิสเตอร์ หลายพันล้านชิ้น

33 คอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่ง หลอดสูญญากาศ (Vacuum Tube) คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง ทรานซิสเตอร์ (Transistor) คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม แผงวงจรรวม (IC : Integrated Circuit) คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่ ยุคของวงจร VLSI (Very Large Scale Integration)


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อ เนื้อหา  ความหมายของ คอมพิวเตอร์  คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์  จุดเด่น – จุดด้อยของ คอมพิวเตอร์  การประยุกต์ใช้งาน คอมพิวเตอร์  วิวัฒนาการของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google