งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

436 308 การออกแบบโรงงาน ประกอบรถยนต์ Automotive Assemble Plant Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "436 308 การออกแบบโรงงาน ประกอบรถยนต์ Automotive Assemble Plant Design."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 436 308 การออกแบบโรงงาน ประกอบรถยนต์ Automotive Assemble Plant Design

2 436308 การออกแบบโรงงานประกอบรถยนต์ (Automotive Assemble Plant Design ) คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาการออกแบบวาง สายการผลิตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การศึกษาระบบ อัตโนมัติในการประกอบยานยนต์ การวางแผนการ ผลิตด้วยวิธีการต่าง ๆ การวางแผนระบบชิ้นส่วนคง คลัง มาตรฐานและการทดสอบคุณภาพยานยนต์ การ ออกแบบระบบโรงงานประกอบรถยนต์ประเภทอื่น ๆ มี การศึกษาดูงานโรงงานประกอบรถยนต์ ตำราหลักที่ใช้ : Operations Management, International Student Edition, 9th edition ผู้แต่ง Stevenson สำนักพิมพ์ McGraw-Hill การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ ผู้แต่ง Jay Heizer & Barry Render

3 เนื้อหาโดยสังเขป บทที่ 1 และ บทที่ 2 การจัดการองค์กรและการจัดการ การปฏิบัติการ บทที่ 6 การวางผังการผลิต บทที่ 9 และ บทที่ 10 การควบคุมคุณภาพ บทที่ 11 และ บทที่ 12 การจัดการโซ่อุปทานและ การจัดการสินค้าคงคลัง บทที่ 13 และ บทที่ 14 การจัดตารางการผลิต และการวางแผนการผลิต บทที่ 15 และ บทที่ 16 การผลิตแบบลีนและการ วางแผนงาน บทเพิ่มเติมการวัดประสิทธิภาพการผลิตและ KPIs ในการผลิต การบ้านและกิจกรรมกลุ่ม 20% กลางภาค 40% ปลายภาค 40%

4 Scope  Operations Management includes: Capacity planningchapter 6 Assuring qualitychapter 9, 10 Supply chain managementchapter 11 Inventorieschapter 12 Aggregate planning chapter 13 MRPchapter 14 Lean operationchapter 15 Schedulingchapter 16 KPIs

5 Introduction  Operations Management is: The management of systems or processes that create goods and/or provide services

6 The Organization The Three Basic Functions of business organizations. Operations Finance Marketing Organization

7 The Basic Functions  Marketing – generates demand  Production/operations – creates the product  Finance/accounting – tracks how well the organization is doing, pays bills, collects the money

8 Supply Chain Suppliers’ Suppliers Direct Suppliers Producer Distributor Final Consumer Supply Chain: A sequence of activities And organizations involved in producing And delivering a good or service

9

10 Value-added Inputs Land Labor Capital Transformation/ Conversion process Outputs Goods Services Control Feedback Value added The operations function involves the conversion of inputs into outputs

11 Food Processor InputsProcessing Outputs Raw VegetablesCleaning Canned vegetables Metal SheetsMaking cans WaterCutting EnergyCooking LaborPacking BuildingLabeling Equipment

12 Hospital Process InputsProcessingOutputs Doctors, nursesExaminationHealthy patients HospitalSurgery Medical SuppliesMonitoring EquipmentMedication LaboratoriesTherapy

13 Example : มหาวิทยาลัย InputsProcessingOutputs อาจารย์การเรียนการสอนนักศึกษามีความรู้ เจ้าหน้าที่การทำวิจัย อุปกรณ์การสอน ห้องเรียน การบริการสังคม งานวิจัย Example : ห้างสรรพสินค้า InputsProcessingOutputs สินค้าการซื้อขายสินค้าลูกค้าได้รับสินค้าตรง ตามความต้องการ พนักงานขาย สถานที่ พลังงาน

14 Example : โรงงานผลิตรถยนต์ InputsProcessingOutputs โลหะแผ่นประกอบรถยนต์ที่มีคุณภาพ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ขึ้นรูป พนักงาน พลังงาน Example : สายการบิน InputsProcessingOutputs เครื่องบินจองตั๋วโดยสารการเคลื่อนย้ายคน สิ่งของจากที่หนึ่ง ไปอีกที่หนึ่ง ลูกเรือขนส่งผู้โดยสาร กัปตัน บริการบนเครื่องบิน พนักงาน

15 The goods-service continuum Automobile assembly, steel making Home remodeling, retail sales Automobile Repair, fast food Computer repair, restaurant meal Song writing, software development GoodsService Surgery, teaching

16 Goods & Service CharacteristicGoodsService Customer contactLowHigh Uniformity of inputHighLow Labor contentLowHigh Uniformity of outputHighLow OutputTangibleIntangible Measurement of productivityEasyDifficult Opportunity to correct problemsHighLow InventoryMuchLittle EvaluationEasierDifficult PatentableUsuallyNot usual

17 Competitiveness  Differentiation – better or at least different  Cost - cheaper  Quick response – more responsive

18 Businesses Compete Using Marketing  Identifying consumer wants and needs  Pricing  Advertising and promotion

19 Businesses Compete Using Operation  Product and service design  Cost  Location  Quality  Quick response

20 Businesses Compete Using Operation (cont.)  Flexibility  Inventory management  Supply chain management  Service and service quality  Managers and workers

21 Strategy  Mission The reason for existence for an organization  Mission Statement States the purpose of an organization  Goals Provide detail and scope of mission  Strategies Plans for achieving organizational goals  Tactics The methods and actions taken to accomplish strategies

22 Planning and Decision Making Mission Goals Organizational Strategies Functional Goals Finance Strategies Marketing Strategies Operations Strategies Tactics Operating procedures

23 SWOT  S : Strengths  W : Weaknesses  O : Opportunities  T : Threats

24 Key External Factors  Economic conditions  Political conditions  Legal environment  Technology  Competition  Markets

25 Key Internal Factors  Human Resources  Facilities and equipment  Financial resources  Customers (loyalty, understanding)  Products and services  Technology  Suppliers

26 Output - Input Processes Machine Raw materials Labor Electricity / water / etc. Capital Inventory Others Products Or Services Input Output

27 Productivity Partial measures output/(single input) Productivity = Outputs Inputs Energy Output Capital Machine Output Labor

28 Productivity Multi-factor measures output/(multiple inputs) Productivity= Outputs Labor+Machine Productivity= Outputs Labor+Capital+Energy

29 Productivity Total measure output/(total inputs) Productivity = Goods or service produced All input used to produce them

30 Productivity Growth Current Period Productivity – Previous Period Productivity Previous Period Productivity Productivity Growth =

31 Example 3 7040 Units Produced Cost of labor of $1,000 Cost of materials: $520 Cost of overhead: $2000 What is the multifactor productivity?

32 Example 3 Solution MFP = Output Labor + Materials + Overhead MFP = (7040 units) $1000 + $520 + $2000 MFP =2.0 units per dollar of input

33 Example : ร้านกาแฟสยาม มีพนักงานในร้าน 3 คน ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยได้รับค่าจ้าง วันละ 200 บาท ร้านกาแฟสยามนี้มียอดขายกาแฟ โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 100 แก้ว นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อวัน วันละ 350 บาท จงคำนวณหาความสามารถในการผลิตของสยาม กาแฟ - แบบปัจจัยเดียวด้านแรงงาน - แบบหลายปัจจัย

34 แบบปัจจัยเดียวด้านแรงงาน = 100 แก้วต่อวัน 3 x 8 ชั่วโมงแรงงาน ต่อวัน = 4.17 แก้วต่อชั่วโมงแรงงาน แบบหลายปัจจัย = 100 แก้วต่อวัน 350 + (3 x 200 บาทต่อวัน ) = 0.11 แก้วต่อบาท

35 Capacity Planning  Capacity is the upper limit or ceiling on the load that an operating unit can handle.  Capacity also includes Equipment Space Employee skills

36 Capacity  Design capacity maximum output rate or service capacity an operation, process, or facility is designed for  Effective capacity Design capacity minus allowances such as personal time, maintenance, and scrap  Actual output Rate of output actually achieved--cannot exceed effective capacity.

37 Efficiency and Utilization Actual output Efficiency = Effective capacity Actual output Utilization = Design capacity Both measures expressed as percentages (%)

38 Actual output = 36 units/day Efficiency = = 90% Effective capacity 40 units/ day Utilization = Actual output = 36 units/day = 72% Design capacity 50 units/day Efficiency/Utilization Example Design capacity = 50 trucks/day Effective capacity = 40 trucks/day Actual output = 36 units/day

39 Steps for Capacity Planning 1. Forecast future capacity requirements 2. Evaluate existing capacity 3. Identify alternatives 4. Conduct financial analysis 5. Assess key qualitative issues 6. Select one alternative 7. Implement alternative chosen 8. Monitor results

40 Calculating Processing Requirements Annual capacity = 2000 hours Machine required to handle these job = 5,800 /2,000 = 2.90 Machine required to handle these job = 3 machines Working 8-hour shift, 250 day/year

41 Product Life Cycle Best period to increase market share R&D engineering is critical Practical to change price or quality image Strengthen niche Poor time to change image, price, or quality Competitive costs become critical Defend market position Cost control critical IntroductionGrowthMaturityDecline Company Strategy/Issues Internet Flat-screen monitors Sales DVD CD-ROM Drive-through restaurants Fax machines 3 1/2” Floppy disks Color printers

42 Bottleneck Operation Machine #2 Bottleneck Operation Bottleneck Operation Machine #1 Machine #3 Machine #4 10/hr 30/hr Bottleneck operation: An operation in a sequence of operations whose capacity is lower than that of the other operations 30/hr

43 Bottleneck Operation Operation 1 20/hr. Operation 2 10/hr. Operation 3 15/hr. 10/hr. Bottleneck Maximum output rate limited by bottleneck

44 Cost-volume symbols FC = Fixed cost VC = Total variable cost V = Variable cost per unit TC = Total cost TR = Total revenue R = Revenue per unit Q = Quantity or volume of output Q BEP = Break-even quantity P = Profit

45 Cost-Volume Relationships Amount ($) 0 Q (volume in units) Total cost = VC + FC Total variable cost (VC) Fixed cost (FC) TC = VC + FC VC = Q x v

46 Cost-Volume Relationships Amount ($) Q (volume in units) 0 Total revenue

47 Cost-Volume Relationships BEP = Break Even Point Amount ($) Q (volume in units) 0 BEP units Profit Total revenue Total cost Loss The volume of output at which Total cost and total revenue are equal BEP = FC (r – v)

48 Example : One manager needs one new line which, Choice 1; leasing 60,000 บาท / เดือน Choice 2; buying 1,000,000 บาท / เครื่อง VC = 20 บาท / ชิ้น Selling price = 70 บาท / ชิ้น @ หา Break even Point ของทั้ง 2 ทางเลือก @ จำนวนชิ้นที่ผลิตต่อเดือน ได้กำไร 40,000 บาท / เดือน สำหรับทางเลือกที่ 1 ได้กำไร 500,000 บาทในปีแรก สำหรับทางเลือกที่ 2 @ สำหรับทางเลือกที่ 1 หากขายสินค้าได้เดือนละ 2,000 ชิ้น แต่ ต้องการกำไร 50,000 บาท ต้องขายสินค้าชิ้นละเท่าไร @ คาดว่าจะขายสินค้าได้เดือนละ 2,500 ชิ้น ไปอีก 2 ปี ควร ตัดสินใจอย่างไร

49 Example : MakeBuy Annual FC (Baht) 150,000none VC (Baht)6080 Annual volume (units) 12,000 One manager wants to decide to buy machine for making part of purchase from suppliers @ ผู้จัดการควรตัดสินใจอย่างไร @ จำนวนการผลิตจำนวนเท่าไรที่เป็นจุดตัดสินใจว่าควรจะซื้อหรือผลิตเอง

50 Decision Tree  Decision tree A schematic representation of the available alternatives and their possible consequences Useful for analyzing sequential decisions 1 2 2 $40 $50 $55 ($10) $50 $70 Build Small Low Demand (.40) High Demand (.60) Build Large Do Nothing Cut Prices Do Nothing Overtime Expand

51 Example : Number of Machine Annual FC Range of output 19,6000-300 215,000301-600 320,000601-900 VC=B10/unit Selling price = B50/unit @ หา Breakeven Point


ดาวน์โหลด ppt 436 308 การออกแบบโรงงาน ประกอบรถยนต์ Automotive Assemble Plant Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google