งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Minitab for Product Quality

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Minitab for Product Quality"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Minitab for Product Quality
กัญชลา สุดตาชาติ

2 Minitab เป็น software สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวิศวกรรม นำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพ ดังต่อไปนี้ นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลในงานด้านคุณภาพกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

3 องค์ประกอบหลักของโปรแกรม Minitab
ก็จะเหมือนโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป คือ มี 3 ส่วนหลักที่สำคัญคือ 1.ส่วนของการเตรียมข้อมูล (Worksheet) 2.ส่วนของคำสั่งการวิเคราะห์ข้อมูล (Menu) 3.ส่วนของการแสดงผลลัพธ์ (Session)

4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การใช้งาน Minitab ในการแสดงวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จากข้อมูล ต้องการสร้าง histogram เพื่อดูการกระจายของข้อมูล พร้อมทั้งคำนวณค่าทางสถิติ

5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

6

7

8 การสร้าง Control Chart (X bar R)

9 การสร้าง Control Chart (X bar R)

10

11

12 การสร้าง Control Chart (P Chart)

13 การกรอกข้อมูล

14

15

16 อัตราส่วนสมรรถภาพกระบวนการ Process Capability Ratio
อัตราส่วนสมรรถภาพกระบวนการ ใช้กำหนดความสามารถของกระบวนการผลิตว่า สามารถผลิตตามข้อกำหนดได้หรือไม่ เป็นตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถของกระบวนการผลิต เทียบกับขีดจำกัดข้อกำหนด ใช้เป็นเกณฑ์ในการตั้งขีดจำกัดข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

17 การประมาณค่า Process Capability Ratio
ได้ข้อมูลจาก Control Chart

18

19

20

21 การหาสร้าง Control Chart พร้อม Cp

22

23 Example 7-1, Glass Container Data
การประมาณค่า Process Capability Ratio ได้ข้อมูลจาก Histogram Example 7-1, Glass Container Data

24 การประมาณค่า Process Capability Ratio
ได้ข้อมูลจาก Histrogram

25

26

27

28 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ใช้ Minitab เพื่อบอกถึงความแตกต่างของ ระดับ Treatment ในการทดลอง single-factor มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือไม่ ใช้เพื่อบอกความแตกต่างของแต่ละคู่ของ Treatment ใช้ Minitab เพื่อบอกถึงความแตกต่างของ ระดับ Treatment ในการทดลอง two-factors มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือไม่

29 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความแปรปรวน Single Factor

30 การกรอกข้อมูลในตาราง

31

32

33

34 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความแปรปรวน Factorial Design

35 การกรอกข้อมูล

36

37

38


ดาวน์โหลด ppt Minitab for Product Quality

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google