งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Minitab for Product Quality กัญชลา สุดตาชาติ. Minitab เป็น software สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทาง สถิติวิศวกรรม นำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพ ดังต่อไปนี้ – นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Minitab for Product Quality กัญชลา สุดตาชาติ. Minitab เป็น software สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทาง สถิติวิศวกรรม นำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพ ดังต่อไปนี้ – นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Minitab for Product Quality กัญชลา สุดตาชาติ

2 Minitab เป็น software สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทาง สถิติวิศวกรรม นำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพ ดังต่อไปนี้ – นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ – วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน เป็นต้น – การวิเคราะห์ข้อมูลในงานด้านคุณภาพกระบวนการ ผลิต – การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

3 องค์ประกอบหลักของโปรแกรม Minitab ก็จะเหมือนโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป คือ มี 3 ส่วนหลักที่สำคัญคือ 1. ส่วนของการเตรียมข้อมูล (Worksheet) 2. ส่วนของคำสั่งการวิเคราะห์ข้อมูล (Menu) 3. ส่วนของการแสดงผลลัพธ์ (Session)

4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การใช้งาน Minitab ในการแสดงวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ จากข้อมูล ต้องการสร้าง histogram เพื่อดู การกระจายของข้อมูล พร้อมทั้งคำนวณค่าทาง สถิติ

5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

6

7

8 การสร้าง Control Chart (X bar R)

9

10

11

12 การสร้าง Control Chart (P Chart)

13 การกรอก ข้อมูล

14

15

16 อัตราส่วนสมรรถภาพกระบวนการ Process Capability Ratio อัตราส่วนสมรรถภาพกระบวนการ ใช้กำหนด ความสามารถของกระบวนการผลิตว่า สามารถ ผลิตตามข้อกำหนดได้หรือไม่ เป็นตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถของ กระบวนการผลิต เทียบกับขีดจำกัดข้อกำหนด ใช้เป็นเกณฑ์ในการตั้งขีดจำกัดข้อกำหนดของ ผลิตภัณฑ์

17 การประมาณค่า Process Capability Ratio ได้ข้อมูล จาก Control Chart

18

19

20

21 การหาสร้าง Control Chart พร้อม Cp

22

23 Example 7-1, Glass Container Data ได้ข้อมูลจาก Histogram การประมาณค่า Process Capability Ratio

24 ได้ข้อมูล จาก Histrogram

25

26

27

28 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ใช้ Minitab เพื่อบอกถึงความแตกต่างของ ระดับ Treatment ในการทดลอง single- factor มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือไม่ ใช้เพื่อบอกความแตกต่างของแต่ละคู่ของ Treatment ใช้ Minitab เพื่อบอกถึงความแตกต่างของ ระดับ Treatment ในการทดลอง two- factors มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือไม่

29 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความแปรปรวน Single Factor

30 การกรอกข้อมูลใน ตาราง

31

32

33

34 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความ แปรปรวน Factorial Design

35 การกรอก ข้อมูล

36

37

38


ดาวน์โหลด ppt Minitab for Product Quality กัญชลา สุดตาชาติ. Minitab เป็น software สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทาง สถิติวิศวกรรม นำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพ ดังต่อไปนี้ – นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google