งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Royal Irrigation Department นายมนัส กำเนิดมณี วิศวกรชลประทาน 8 วช 28-29 สิงหาคม 2551 การคำนวณ ต้นทุนผลผลิต การคำนวณ ต้นทุนผลผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Royal Irrigation Department นายมนัส กำเนิดมณี วิศวกรชลประทาน 8 วช 28-29 สิงหาคม 2551 การคำนวณ ต้นทุนผลผลิต การคำนวณ ต้นทุนผลผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Royal Irrigation Department นายมนัส กำเนิดมณี วิศวกรชลประทาน 8 วช 28-29 สิงหาคม 2551 การคำนวณ ต้นทุนผลผลิต การคำนวณ ต้นทุนผลผลิต

2 Royal Irrigation Department คณะทำงานต้นทุนผลผลิต 1. นายวีระวงศ์แสงนาครธบ. ประธานคณะทำงาน 2. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะรธร. รองประธานคณะทำงาน 3. นายชัชวาลปัญญาวาทีนันท์ผชพ.จษ.2 รองประธานคณะทำงาน 4. นายเลอศักดิ์ริ้วตระกูลไพบูลย์ผชพ.บน. รองประธานคณะทำงาน 5. นายทองเปลวกองจันทร์ผพช. คณะทำงาน 6. นางสุชาดาชวนานนท์ผอ.งบ. คณะทำงาน 7. นายสุรสีห์กิตติมณฑลผอ.ผง. คณะทำงาน 8. นายประวัติมงคลเนาวรัตน์ผอ.กพร. คณะทำงาน 9. นายอัครพงษ์บุญมาศผปษ. คณะทำงาน 10. นายสมชายพฤฒิพรกิจผวศ.คญ.(รก.) คณะทำงาน / 11. นาย...

3 Royal Irrigation Department คณะทำงานต้นทุนผลผลิต (ต่อ) 11. นายอนุพงษ์บุณยเกียรติกป.คก. คณะทำงาน 12. นายไวฑิตโอชวิชกพ.ผง. คณะทำงาน 13. นายทศพลวงศ์วารกง.ผง. คณะทำงาน 14. นายมนัสกำเนิดมณีกพ.จน. คณะทำงาน 15. น.ส.ทิพาภรณ์ วชิราภากรกชง. คณะทำงาน 16. นางเพียงทอง ชูวิชาฝบง. คณะทำงานและเลขานุการ 17. นางมัทนา ทัมภากร นักวิชาการเงินและบัญชี 6 วคณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ 18. นางกนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

4 Royal Irrigation Department คณะทำงานย่อยคำนวณต้นทุนผลผลิต 1. นายชัชวาลปัญญาวาทีนันท์ผชพ.จษ.2ที่ปรึกษาคณะทำงานย่อย 2. นางสุชาดาชวนานนท์ผอ.งบ.ประธานคณะทำงานย่อย 3. นายสมเจตพานทองกป.ปษ.คณะทำงานย่อย 4. น.ส.เกษมณีทฤษณาวดีจ.วิเคราะห์ฯ 8 วคณะทำงานย่อย 5. น.ส.ทิพาภรณ์วชิราภากรกชง.คณะทำงานย่อย 6. นางอารีรัตน์จันทราชาฝงง.คณะทำงานย่อย 7. นายไพฑูรย์กุลไทยวิศวโยธา 5คณะทำงานย่อย 8. ว่าที่ ร.ต.เอกขุทรานนท์จ.วิเคราะห์ฯ 5คณะทำงานย่อย 9. นางเพียงทองชูวิชาฝบง.คณะทำงานและ เลขานุการ / 10. นาง...

5 Royal Irrigation Department คณะทำงานย่อยคำนวณต้นทุนผลผลิต (ต่อ) 10. นางมัทนา ทัมภากรนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว คณะทำงานย่อยและ ผู้ช่วยเลขานุการ 11. นางกนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว คณะทำงานย่อยและผู้ช่วยเลขานุการ 12. น.ส.กนกวรรณ ศรีสุวรรณภพจ.วิเคราะห์ฯ 5คณะทำงานย่อยและ ผู้ช่วยเลขานุการ

6 Royal Irrigation Department คณะทำงานย่อยต้นทุนผลผลิตด้านเทคนิค 1. นายเลอศักดิ์ริ้วตระกูลไพบูลย์ผชพ.บน.ที่ปรึกษา 2. นายมนัสกำเนิดมณีกพ.จน.ประธานคณะทำงานย่อย 3. นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผอ.คป. ชุมพรรองประธานคณะทำงานย่อย 4. น.ส.ทิพาภรณ์วชิราภากรกชง.รองประธานคณะทำงานย่อย 5. นายวัชระเสือดีผพช.คณะทำงานย่อย 6. นายธเนศอักษรวิศวกรโยธา 4คณะทำงานย่อย 7. นายทศพลวงศ์วารกง.ผง.คณะทำงานย่อย 8. นางสุนทรีใหญ่สว่างนักวิชาการเงินและบัญชี 7ว คณะทำงานย่อย 9. ว่าที่ ร.ต. เอกขุทรานนท์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 5คณะทำงานย่อย /10. นาย...

7 Royal Irrigation Department คณะทำงานย่อยต้นทุนผลผลิตด้านเทคนิค (ต่อ) 10. นายไพศาลวรรณเกื้อ วิศวกรชลประทาน 7 วช.คณะทำงานย่อยและ เลขานุการ 11. นางมัทนา ทัมพากร นักวิชาการเงินและบัญชี 6วคณะทำงานย่อยและ ผู้ช่วยเลขานุการ 12. นางกนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว คณะทำงานย่อยและ ผู้ช่วยเลขานุการ

8 Royal Irrigation Department แผนการจัดการสัมมนา สัมมนาฯ ครั้งที่ 1 เพื่อทบทวนภารกิจ ผลผลิต กิจกรรม หน่วยนับ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2551 สัมมนาฯ ครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย หน่วยนับ และพจนานุกรมผลผลิต กิจกรรม วันที่.......... กรกฎาคม 2551 สัมมนาฯ ครั้งที่ 3 กำหนดขั้นตอนเพื่อจัดทำคู่มือการคำนวณ ต้นทุนผลผลิตจากข้อมูลในระบบ GFMIS วันที่ ……. กรกฎาคม 2551 คู่มือคู่มือ

9 Royal Irrigation Department คำแถลงนโยบาย ของรัฐบาล การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และผลผลิต รัฐธรรมนูญ แผนบริหารราชการ แผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์ของ กระทรวง แผน ยุทธศาสต ร์ของกรม แผนกล ยุทธ์ของ รัฐวิสาหกิ จ องค์การ อิสระ องค์การ มหาชน แผน ยุทธศาสต ร์ของ หน่วยงาน อิสระตาม รัฐธรรมนู ญ ----------- ---------- แผนกล ยุทธ์ของ หน่วยงาน ย่อย แผน ยุทธศาสต ร์ของ หน่วยงาน ฝ่ายนิติ บัญญัติ ---------- --------- แผนกล ยุทธ์ของ หน่วยงาน ย่อย ผลผลิต - ผลลัพธ์ กิจกรรม

10 Royal Irrigation Department

11 ชป 390/ 1

12 Royal Irrigation Department ประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน 5 ด้าน 1. การควบคุมต้นทุนและงบประมาณ (เปรียบเทียบ ระหว่างสำนัก/กอง) 2. การวัดผลการดำเนินงาน 3. การกำหนดค่าธรรมเนียม (เช่น มหาวิทยาลัย) 4. ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม 5. การตัดสินใจของคำนึงถึงความเหมาะสมทาง การเงิน งานส่งน้ำ งานก่อสร้าง งานพิจารณาโครงการ งานออกแบบ

13 Royal Irrigation Department ผลผลิตหลัก หมายถึง ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงผลผลิตอื่นที่นอกเหนือจากเอกสารงบประมาณที่อยู่ ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจจะไม่ได้ ใช้เงินในงบประมาณในการผลิตผลผลิต ผลผลิตย่อย หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หน่วยงาน ภาครัฐทำการผลิต และส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก ซึ่ง หน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตของหน่วยงาน และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิตระหว่างปีของหน่วยงานเองและเปรียบเทียบ ระหว่างหน่วยงานอื่นได้ คำศัพท์

14 Royal Irrigation Department คำศัพท์ กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากเอกสารงบประมาณที่ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจจะ ไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่ง หน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณหาต้นทุนต่อ หน่วยกิจกรรม และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย กิจกรรมระหว่างปีของหน่วยงานเองและเปรียบเทียบ ระหว่างหน่วยงานอื่นได้

15 Royal Irrigation Department นักวิเคราะห์จะกำหนดกิจกรรมละเอียดหรือหยาบขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ การระบุกิจกรรมที่ละเอียดเกินไปอย่างทำให้ ต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มกัน ต้นทุน-ประโยชน์ คุ้มหรือไม่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจในการใช้ ข้อมูลต้นทุนกิจกรรม การตัดสินใจพัฒนากิจกรรมขององค์กรอาจต้องการข้อมูล กิจกรรมที่ละเอียด เป็นการวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดในแต่ ละศูนย์ต้นทุน แต่ละศูนย์ต้นทุนทำกิจกรรม 1 กิจกรรมหรือมากกว่า เพื่อที่จะสร้างผลผลิต การวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อย

16 Royal Irrigation Department ในช่วงเริ่มแรก การกำหนดกิจกรรมในศูนย์ ต้นทุนไม่ควรเกินกว่าจำนวนฝ่ายหรือกลุ่มย่อย ภายใต้ศูนย์ต้นทุน (สำนัก/กอง) กำหนดหน่วยนับของกิจกรรมย่อย ให้พิจารณา ดังนี้ –กรณีที่กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกอื่นทำ เหมือนกัน กำหนดหน่วยนับตามหน่วยงานอื่น –กรณีที่กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ไม่มีหน่วยงานภายนอกอื่น ทำเหมือนกัน กำหนดหน่วยนับอย่างสม่ำเสมอ โดย หน่วยนับแสดงถึงปริมาณงานของกิจกรรม การวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อย

17 Royal Irrigation Department 1. การตัดสินใจในการบริหารองค์กรโดยใช้ข้อมูลต้นทุนที่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร และผลประโยชน์ของประเทศชาติ 2. การระบุทรัพยากรเข้าสู่กิจกรรม และพิจารณาว่ากิจกรรม ได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างไร ซึ่งเป็นปัจจัย ในการพิจารณาต้นทุนของผลผลิต 3. ในการหาต้นทุนกิจกรรม ถ้าหน่วยงานมีกิจกรรมที่เหมือน หน่วยงานอื่นก็ ควรกำหนดงานนั้นขึ้นเป็นกิจกรรมและ กำหนดหน่วยนับให้เหมือนหน่วยงานอื่น เช่น กิจกรรม การก่อสร้าง เป็นกิจกรรมที่เอกชนก็ทำ ก็ควรกำหนดเป็น กิจกรรมเพื่อหาต้นทุนพร้อมหน่วยนับที่เหมือนกัน ถ้า ภาครัฐดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ เราสามารถพิจารณา outsource จ้างเอกชน ความสำคัญของข้อมูลด้าน ต้นทุนกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อย

18 Royal Irrigation Department

19

20 Cost จาก GL ค่าใช้จ่าย ทางตรง 100 ค่าใช้จ่าย ทางอ้อม 30 รวม 130 สำนัก กอง ศูนย์ หลัก 12 + 3 + 3 หลัก 18 + 2 + 3 หลัก 17 + 3 + 3 หลัก 8 + 2 + 3 หลัก 15 + 5+ 4 หลัก 20 + 5+ 4 รวม 110 สนับสนุน 6 + 4 สนับสนุน 4 + 6 รวม 20 รวมทั้งหมด 130 กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลัก กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 กิจกรรม 5 ผลผลิต 1 ผลผลิต 2 ผลผลิต 3 หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคำนวณต้นทุนผลผลิต ( เดิม )

21 Royal Irrigation Department วิธีการจัดทำต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ พ. ศ.2551 เงินเดือน งบดำเนินงาน

22 Royal Irrigation Department การคำนวณหาต้นทุนของกิจกรรมย่อย (สชป.1-17 สคญ. สจก.) (ที่เหลือ ทั้งหมด)

23 Royal Irrigation Department การคำนวณหาต้นทุนของผลผลิตย่อย

24 Royal Irrigation Department การคำนวณหาต้นทุนของกิจกรรมหลัก

25 Royal Irrigation Department การคำนวณหาต้นทุนของผลผลิตหลัก

26 Royal Irrigation Department Workshop

27 ทบทวนกิจกรรมย่อย

28

29


ดาวน์โหลด ppt Royal Irrigation Department นายมนัส กำเนิดมณี วิศวกรชลประทาน 8 วช 28-29 สิงหาคม 2551 การคำนวณ ต้นทุนผลผลิต การคำนวณ ต้นทุนผลผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google