งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดส่งรายงานด้านการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดส่งรายงานด้านการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดส่งรายงานด้านการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
การจัดส่งรายงานด้านการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

2 1.การส่งเอกสารการจัดเก็บค่าชลประทาน
- ส่งสำเนาใบแจ้งปริมาตรน้ำที่ออกในเดือนปัจจุบัน ( 1 วันถัดจากวันที่ออกใบแจ้งปริมาตรน้ำ) ส่ง Fax , หรือ

3 2. เอกสารการจัดเก็บและนำส่งค่าชลประทาน
ขอให้ส่งฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 1. แบบ กนง.02 2. ใบแจ้งปริมาตร 3. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 4. สำเนารายงานภาษี – ขาย 5. สำเนารายงานภาษี – ซื้อ 6. สำเนารายงานลูกหนี้ 7. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน (Book bank) 8. สำเนาใบฝากเงิน (Pay in slip) (ใบรับเงิน DEPOSIT RECEIPT) 9. สำเนา แบบ นส01พร้อม ( Sap R/3) 10. สำเนาแบบ บช01 พร้อม ( Sap R/3) ( JR นำฝาก) ( JR ถอนเงิน) ( JR ถอนภาษี) ( PP ชำระภาษี) 11. สำเนา แบบ นส02-1 พร้อม ( Sap R/3) (13....) (16...) 12. สำเนาแบบ บช04 ( RO) พร้อม ( Sap R/3) 13. สำเนาแบบ ภพ.30 และใบเสร็จสรรพากร

4 3. การส่งแบบรายงานประกอบการเบิกจ่าย
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ รายการเบิกของวันที่ 1-15 ส่ง ภายในวันที่ 18 ของทุกเดือน และรายการเบิกของวันที่ ส่งภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป โดยส่ง Fax , หรือ

5 เอกสารการเบิกจ่าย ส่งสำเนาเอกสารการเบิกจ่ายพร้อมสำเนาแบบรายงานประกอบการเบิกจ่าย ลงนามโดย ผู้อำนวยการโครงการฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้จัดทำและนำส่งถึง ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน คือ หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย และดำเนินการจัดส่ง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ซึ่งสำเนาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีรายละเอียด ดังนี้

6 เอกสารการเบิกจ่าย ค่าจ้างชั่วคราว
- แบบ ขบ03 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง - แบบ ขจ05 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือแบบ รายงานบันทึกการจ่ายชำระเงิน - หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง แบบบก.กจ.3 - ใบเสร็จรับเงินค่าประกันสังคม - สำเนาคำสั่งจ้าง เดือนแรกที่มีการเบิกจ่าย

7 เอกสารการเบิกจ่าย ค่าจ้างชั่วคราว (ต่อ)
วิธีการคำนวณค่าจ้างชั่วคราวที่เบิกไม่เต็มเดือน - ค่าจ้างชั่วคราว (ถ้ามีเศษทศนิยมไม่ปัดทิ้ง) - ค่าครองชีพ (ถ้ามีเศษทศนิยมให้ปัดทิ้ง) - ประกันสังคม (ถ้ามีเศษทศนิยมไม่ถึง บาท ให้ปัดทิ้ง ถ้าเกิน บาท ให้ปัดขึ้นเป็น 1 บาท)

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เอกสารการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - แบบ ขบ03 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง - แบบ ขจ05 พร้อม Sap R/3 หรือ แบบรายงานบันทึกการจ่ายชำระเงิน - แบบขออนุญาตไปราชการ (ชป.318) - ใบสำคัญประกอบการขอเบิก

9 เอกสารการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
- แบบ ขบ03 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง - แบบ ขจ05 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือแบบรายงานบันทึกการจ่ายชำระเงิน - แบบขออนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติ(ชป.305) - แบบหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ - แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ

10 เอกสารการเบิกจ่าย ค่าเช่าเครื่องถ่ายเครื่องถ่ายเอกสาร
- แบบ ขบ03 พร้อมรายงานSap R/3 หรือรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง - แบบ ขจ05 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือแบบรายงานบันทึกการจ่ายชำระเงิน - ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี - ใบเสร็จรับเงิน - ใบรายงานการตรวจรับพัสดุ (พด.01) - สัญญาเครื่องถ่ายเอกสาร เฉพาะการเบิกจ่ายเดือนแรก

11 ครุภัณฑ์ เอกสารการเบิกจ่าย
- แบบ ขบ03 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง - แบบ ขจ05 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือแบบรายงานบันทึกการจ่ายชำระเงิน - ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี - ใบเสร็จรับเงิน - ใบรายงานการตรวจรับพัสดุ (พด.38)

12 ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน E-mail: rfi.rid@gmail.com
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน Tel : Fax :


ดาวน์โหลด ppt การจัดส่งรายงานด้านการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google