งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดส่งรายงานด้านการเงิน และบัญชี เงินทุน หมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดส่งรายงานด้านการเงิน และบัญชี เงินทุน หมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดส่งรายงานด้านการเงิน และบัญชี เงินทุน หมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน

2 1. การส่งเอกสารการจัดเก็บค่า ชลประทาน - ส่งสำเนาใบแจ้งปริมาตรน้ำที่ ออกในเดือนปัจจุบัน ( 1 วันถัดจากวันที่ออกใบแจ้ง ปริมาตรน้ำ ) ส่ง Fax 0-2241-1037, 0- 2669-5010 หรือ e-mail: rfi.rid@gmail.com

3 2. เอกสารการจัดเก็บและนำส่งค่า ชลประทาน 1. แบบ กนง.02 2. ใบแจ้งปริมาตร 3. ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี 4. สำเนารายงานภาษี – ขาย 5. สำเนารายงานภาษี – ซื้อ 6. สำเนารายงานลูกหนี้ 7. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ของหน่วยงาน (Book bank) 8. สำเนาใบฝากเงิน (Pay in slip) ( ใบรับเงิน DEPOSIT RECEIPT) 9. สำเนา แบบ นส 01 พร้อม ( Sap R/3) 10. สำเนาแบบ บช 01 พร้อม ( Sap R/3) ( JR นำฝาก ) ( JR ถอน เงิน ) ( JR ถอนภาษี ) ( PP ชำระ ภาษี ) 11. สำเนา แบบ นส 02-1 พร้อม ( Sap R/3) (13....) (16...) 12. สำเนาแบบ บช 04 ( RO) พร้อม ( Sap R/3) 13. สำเนาแบบ ภพ.30 และ ใบเสร็จสรรพากร ขอให้ส่งฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน ภายใน วันที่ 7 ของเดือนถัดไป

4 3. การส่งแบบรายงาน ประกอบการเบิกจ่าย ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้ สอย ค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ รายการ เบิกของวันที่ 1-15 ส่ง ภายในวันที่ 18 ของทุกเดือน และรายการเบิกของ วันที่ 16-31 ส่งภายในวันที่ 3 ของ เดือนถัดไป โดยส่ง Fax 0-2241-1037, 0- 2669-5010 หรือ E-mail: rfi.rid@gmail.comrfi.rid@gmail.com

5 เอกสารการเบิกจ่าย ส่งสำเนาเอกสารการเบิกจ่าย พร้อมสำเนาแบบรายงานประกอบการ เบิกจ่าย ลงนามโดย ผู้อำนวยการ โครงการฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็น ผู้จัดทำและนำส่งถึง ฝ่ายผลประโยชน์ และเงินกองทุน คือ หน่วยงานที่เป็น หน่วยเบิกจ่าย และดำเนินการจัดส่ง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ซึ่ง สำเนาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมี รายละเอียด ดังนี้

6 เอกสารการเบิกจ่าย ค่าจ้างชั่วคราว - แบบ ขบ 03 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือ รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง - แบบ ขจ 05 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือแบบ รายงานบันทึกการจ่ายชำระเงิน - หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง แบบบก. กจ.3 - ใบเสร็จรับเงินค่าประกันสังคม - สำเนาคำสั่งจ้าง เดือนแรกที่มีการเบิกจ่าย

7 เอกสารการเบิกจ่าย ค่าจ้างชั่วคราว ( ต่อ ) วิธีการคำนวณค่าจ้างชั่วคราวที่ เบิกไม่เต็มเดือน - ค่าจ้างชั่วคราว ( ถ้ามีเศษทศนิยมไม่ปัด ทิ้ง ) - ค่าครองชีพ ( ถ้ามีเศษทศนิยมให้ปัด ทิ้ง ) - ประกันสังคม ( ถ้ามีเศษทศนิยมไม่ถึง 0.50 บาท ให้ปัดทิ้ง ถ้าเกิน 0.50 บาท ให้ปัด ขึ้นเป็น 1 บาท )

8 เอกสารการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ - แบบ ขบ 03 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือ รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง - แบบ ขจ 05 พร้อม Sap R/3 หรือ แบบรายงาน บันทึกการจ่ายชำระเงิน - แบบขออนุญาตไปราชการ ( ชป.318)( ชป.318) - ใบสำคัญประกอบการขอเบิก

9 เอกสารการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการปกติ - แบบ ขบ 03 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือ รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง - แบบ ขจ 05 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือแบบ รายงานบันทึกการจ่ายชำระเงิน - แบบขออนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติ ( ชป.305) - แบบหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการปกติ - แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปกติ

10 เอกสารการเบิกจ่าย ค่าเช่าเครื่องถ่ายเครื่องถ่าย เอกสาร - แบบ ขบ 03 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือรายงาน การขอเบิกเงินคงคลัง - แบบ ขจ 05 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือแบบ รายงานบันทึกการจ่ายชำระเงิน - ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี - ใบเสร็จรับเงิน - ใบรายงานการตรวจรับพัสดุ ( พด.01) - สัญญาเครื่องถ่ายเอกสาร เฉพาะการเบิกจ่าย เดือนแรก

11 เอกสารการเบิกจ่าย ครุภัณฑ์ - แบบ ขบ 03 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือรายงาน การขอเบิกเงินคงคลัง - แบบ ขจ 05 พร้อมรายงาน Sap R/3 หรือแบบ รายงานบันทึกการจ่ายชำระเงิน - ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี - ใบเสร็จรับเงิน - ใบรายงานการตรวจรับพัสดุ ( พด.38)

12 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน Tel : 0-2241-1037 Fax : 0-2669-5010 E-mail: rfi.rid@gmail.comrfi.rid@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt การจัดส่งรายงานด้านการเงิน และบัญชี เงินทุน หมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google