งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้มันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงาน ในสูตรอาหารสุกร โดย นางสาววันเพ็ญ โพลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้มันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงาน ในสูตรอาหารสุกร โดย นางสาววันเพ็ญ โพลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้มันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงาน ในสูตรอาหารสุกร โดย นางสาววันเพ็ญ โพลา

2 ความสำคัญของมันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจ มีการเพราะปลูกได้เกือบทุกภาค ทนต่อความแห้งแร้งได้ดี ต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้

3 ตาราง : แสดงส่วนประกอบหลักในหัวมันสำปะหลัง ส่วนประกอบปริมาณ (%) น้ำ เปลือก เนื้อ ( แป้ง ) ไซยาไนด์ (ppm) ที่มา : กล้าณรงค์ และคณะ (2542)

4 การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหาร สัตว์ ข้อดีของการใช้มัน สำปะหลังเป็นอาหาร สัตว์ ข้อเสียของการใช้มัน สำปะหลังเป็นอาหาร สัตว์

5 รูปแบบการใช้มันสำปะหลังเป็น อาหารสัตว์ ทำเป็นมันเส้น ทำเป็นมันหมัก

6 การใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหาร สุกร สามารถใช้เลี้ยง สัตว์ได้ทุกชนิด ต้องมีการปรับ ความสมดุลของ โภชนะเพียงพอต่อ ความต้องการของ สัตว์

7 ตาราง : คุณค่าทางโภชนาการของมันเส้นเปรียบเทียบกับข้าวโพด ปลายข้าว และมันเส้น ที่ปรับโปรตีนโดยกากถั่วเหลืองหรือปลาป่น คุณค่าทางโภชนาการ มันเส้น / มัน อัดเม็ด คุณภาพดี ข้าวโพดปลาย ข้าว มันเส้น (1) กากถั่ว เหลือง มันเส้น (2) ปลาป่น โปรตีน (%) พลังงานใช้ประโยชน์ได้ (Kcal/Kg) - สำหรับสุกร 3,2603,3003,5963,2033,200 - สำหรับสัตว์ปีก 3,5003,3703,5003,3793,450 ไขมัน (%) เยื่อใย (%) แคลเซียม (%) ฟอสฟอรัส (%) กรดอะมิโนจำเป็น - ไลซีน (%) เมทไธโอนีน + ซีนตีน (%) ทริปโตเฟน (%) ทรีโอนีน (%) หมายเหตุ (1) มันเส้นที่ปรับโปรตีนโดยใช้สัดส่วนของมันเส้น : กาก ถั่วเหลือง (44%) = 87 : 13 (2) มันเส้นที่ปรับโปรตีนโดยใช้สัดส่วนของมันเส้น : ปลา ป่น (60%) = 89 : 11 ที่มา : อุทัย และคณะ (2540)

8 ตาราง : แสดงระดับการใช้มันเส้นในสุกร สุกร ระดับมันเส้นที่ใช้ได้ (% ในสูตรอาหาร ) นิรนาม (2547) สุกัญญา (2530) หย่านม (5-15) ระยะเล็ก (15 – 35 กก.) ระยะรุ่น (35 – 60 กก.) ระยะขุน ( 60 – 120 กก.) อุ้มท้อง

9 การใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าว ในสูตรอาหารสุกร ข้อจำกัดในการใช้ ปลายข้าว ข้อแนะนำในการใช้ ปลายข้าว

10 ตาราง : แสดงผลการใช้มันเส้นทดแทนปลาย ข้าวในสูตร อาหารลูกสุกร หลังหย่านม สมรรถนะการผลิต สูตรปลาย ข้าว สูตรมันเส้น น้ำหนักเริ่มต้น ( กก.) น้ำหนักสุดท้าย ( กก.) ระยะเวลาเลี้ยง ( วัน ) อัตราการเจริญเติบโต ( กก. วัน ) ประสิทธิภาพการเป ลี่ยอาหาร ที่มา : ดัดแปลงจาก อุทัยและสุกัญญา (2547)

11 การใช้มันสำปะหลังทดแทนข้าวโพดใน สูตรอาหารสุกร ข้อจำกัดในการใช้ข้าวโพด ข้อแนะนำในการใช้ข้าวโพด

12 ตาราง : แสดงผลการใช้มันเส้นทดแทนข้าวโพดในสูตรอาหารสุกรระยะรุ่น - ขุน ( กก.) สมรรถนะการผลิตสูตรข้าวโพด สูตรมัน เส้น น้ำหนักเริ่มต้น ( กก.) น้ำหนักสุดท้าย ( กก.) ระยะเวลาเลี้ยง ( วัน ) 9286 อัตราการเจริญเติบโต ( กก./ วัน ) เปอร์เซ็นต์เนื้อแดง ที่มา : ดัดแปลงจาก อุทัยและสุกัญญา (2547)

13 สรุปและข้อเสนอแนะ การใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารสุกรสามารถใช้มัน สำปะหลังได้ในรูปแบบมันเส้นที่สามารถใช้ได้ในอาหารสุกร ดังนี้ สุกรหย่านม ช่วงน้ำหนัก 5 – 15 กก. ใช้ได้ 20% ในสูตร อาหาร สุกรเล็ก ช่วงน้ำหนัก 15 – 35 กก. ใช้ได้ 50% ในสูตร อาหาร สุกรรุ่น ช่วงน้ำหนัก 35 – 60 กก. ใช้ได้ 60% ในสูตร อาหาร สุกรขุน ช่วงน้ำหนัก 60 – 120 กก. ใช้ได้ 70% ในสูตร อาหาร สุกรอุ้มท้องใช้ได้ 50% ในสูตรอาหาร จากการใช้ในรูปแบบดังกล่าวและรูปแบบการทดแทนวัตถุดิบ จากแหล่งพลังงานพบว่าไม่มีผลต่อสมรรถนะการผลิตจากการเลี้ยงด้วย ข้าวโพดและปลายข้าว โดยการนำมันเส้นมาประกอบสูตรอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว สามารถย่อยได้ง่ายกว่าข้าวโพด ไม่มีการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อ ราโดยเฉพาะอะฟลาทอกซิน สามารถลดสารพิษได้ง่าย เช่นการตาก แดด การหมัก การสับ และมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับข้าวโพด แต่ ในมันเส้นมีโปรตีนต่ำต้องมีการเสริมระดับโภชนะโดยอาจเพิ่มปริมาณ วัตถุดิบอาหารโปรตีนสูง เช่น กากถั่วเหลือง หรือปลาป่น หรือกรดอะ มิโนสังเคราะห์

14


ดาวน์โหลด ppt การใช้มันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงาน ในสูตรอาหารสุกร โดย นางสาววันเพ็ญ โพลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google