งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้มันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารสุกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้มันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารสุกร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้มันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารสุกร
โดย นางสาววันเพ็ญ โพลา

2 ความสำคัญของมันสำปะหลัง
เป็นพืชเศรษฐกิจ มีการเพราะปลูกได้เกือบทุกภาค ทนต่อความแห้งแร้งได้ดี ต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้

3 ตาราง : แสดงส่วนประกอบหลักในหัวมันสำปะหลัง
ตาราง : แสดงส่วนประกอบหลักในหัวมันสำปะหลัง ส่วนประกอบ ปริมาณ(%) น้ำ เปลือก เนื้อ(แป้ง) ไซยาไนด์(ppm) ที่มา : กล้าณรงค์ และคณะ (2542)

4 การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์
ข้อดีของการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ ข้อเสียของการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์

5 รูปแบบการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์
ทำเป็นมันเส้น ทำเป็นมันหมัก

6 การใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารสุกร
สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิด ต้องมีการปรับความสมดุลของโภชนะเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์

7 มันเส้น(1) กากถั่ว เหลือง
ตาราง : คุณค่าทางโภชนาการของมันเส้นเปรียบเทียบกับข้าวโพด ปลายข้าว และมันเส้น ที่ปรับโปรตีนโดยกากถั่วเหลืองหรือปลาป่น คุณค่าทางโภชนาการ มันเส้น/มันอัดเม็ดคุณภาพดี ข้าวโพด ปลายข้าว มันเส้น(1) กากถั่ว เหลือง มันเส้น(2)ปลาป่น โปรตีน(%) 2.00 8.00 7.50 พลังงานใช้ประโยชน์ได้(Kcal/Kg) -สำหรับสุกร 3,260 3,300 3,596 3,203 3,200 -สำหรับสัตว์ปีก 3,500 3,370 3,379 3,450 ไขมัน(%) 0.75 4.00 0.90 0.78 1.63 เยื่อใย(%) 2.50 1.00 4.13 3.44 แคลเซียม(%) 0.12 0.01 0.03 0.14 0.88 ฟอสฟอรัส(%) 0.05 0.10 0.04 0.07 0.38 กรดอะมิโนจำเป็น -ไลซีน(%) 0.09 0.25 0.27 0.44 0.51 -เมทไธโอนีน+ซีนตีน(%) 0.06 0.39 0.32 0.22 0.26 -ทริปโตเฟน(%) 0.02 0.08 -ทรีโอนีน(%) 0.36 0.29 หมายเหตุ (1) มันเส้นที่ปรับโปรตีนโดยใช้สัดส่วนของมันเส้น : กากถั่วเหลือง (44%) = 87 : (2) มันเส้นที่ปรับโปรตีนโดยใช้สัดส่วนของมันเส้น : ปลาป่น (60%) = 89 : 11 ที่มา : อุทัย และคณะ (2540)

8 ระดับมันเส้นที่ใช้ได้(% ในสูตรอาหาร)
ตาราง: แสดงระดับการใช้มันเส้นในสุกร สุกร ระดับมันเส้นที่ใช้ได้(% ในสูตรอาหาร) นิรนาม(2547) สุกัญญา(2530) หย่านม (5-15) ระยะเล็ก (15 – 35 กก.) ระยะรุ่น (35 – 60 กก.) ระยะขุน ( 60 – 120 กก.) อุ้มท้อง - 50 60 70 20

9 การใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกร
ข้อจำกัดในการใช้ปลายข้าว ข้อแนะนำในการใช้ปลายข้าว

10 ตาราง : แสดงผลการใช้มันเส้นทดแทนปลาย ข้าวในสูตรอาหารลูกสุกร หลังหย่านม
ตาราง : แสดงผลการใช้มันเส้นทดแทนปลาย ข้าวในสูตรอาหารลูกสุกร หลังหย่านม สมรรถนะการผลิต สูตรปลายข้าว สูตรมันเส้น น้ำหนักเริ่มต้น(กก.) น้ำหนักสุดท้าย(กก.) ระยะเวลาเลี้ยง(วัน) อัตราการเจริญเติบโต(กก.วัน) ประสิทธิภาพการเปลี่ยอาหาร 8.31 19.66 28 0.405 1.38 8.3 19.94 0.416 1.22 ที่มา : ดัดแปลงจาก อุทัยและสุกัญญา (2547)

11 การใช้มันสำปะหลังทดแทนข้าวโพดในสูตรอาหารสุกร
ข้อจำกัดในการใช้ข้าวโพด ข้อแนะนำในการใช้ข้าวโพด

12 ตาราง : แสดงผลการใช้มันเส้นทดแทนข้าวโพดในสูตรอาหารสุกรระยะรุ่น-ขุน (30-100 กก.)
สมรรถนะการผลิต สูตรข้าวโพด สูตรมันเส้น น้ำหนักเริ่มต้น (กก.) 30.63 29.22 น้ำหนักสุดท้าย (กก.) 99.50 101.71 ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) 92 86 อัตราการเจริญเติบโต (กก./วัน) 0.773 0.812 เปอร์เซ็นต์เนื้อแดง 42.97 42.50 ที่มา : ดัดแปลงจาก อุทัยและสุกัญญา (2547)

13 สรุปและข้อเสนอแนะ การใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารสุกรสามารถใช้มันสำปะหลังได้ในรูปแบบมันเส้นที่สามารถใช้ได้ในอาหารสุกร ดังนี้ สุกรหย่านม ช่วงน้ำหนัก 5 – 15 กก. ใช้ได้ 20% ในสูตรอาหาร สุกรเล็ก ช่วงน้ำหนัก 15 – 35 กก. ใช้ได้ 50% ในสูตรอาหาร สุกรรุ่น ช่วงน้ำหนัก 35 – 60 กก. ใช้ได้ 60% ในสูตรอาหาร สุกรขุน ช่วงน้ำหนัก 60 – 120 กก. ใช้ได้ 70% ในสูตรอาหาร สุกรอุ้มท้องใช้ได้ 50% ในสูตรอาหาร จากการใช้ในรูปแบบดังกล่าวและรูปแบบการทดแทนวัตถุดิบจากแหล่งพลังงานพบว่าไม่มีผลต่อสมรรถนะการผลิตจากการเลี้ยงด้วยข้าวโพดและปลายข้าว โดยการนำมันเส้นมาประกอบสูตรอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยวสามารถย่อยได้ง่ายกว่าข้าวโพด ไม่มีการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราโดยเฉพาะอะฟลาทอกซิน สามารถลดสารพิษได้ง่าย เช่นการตากแดด การหมัก การสับ และมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับข้าวโพด แต่ในมันเส้นมีโปรตีนต่ำต้องมีการเสริมระดับโภชนะโดยอาจเพิ่มปริมาณวัตถุดิบอาหารโปรตีนสูง เช่น กากถั่วเหลือง หรือปลาป่น หรือกรดอะมิโนสังเคราะห์

14 จบการนำเสนอ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การใช้มันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารสุกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google