งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ของหอสมุดกลาง โดย นางสาวสมฤดี หัตถาพงษ์ หัวหน้างานงานหอสมุดกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ของหอสมุดกลาง โดย นางสาวสมฤดี หัตถาพงษ์ หัวหน้างานงานหอสมุดกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ของหอสมุดกลาง โดย นางสาวสมฤดี หัตถาพงษ์ หัวหน้างานงานหอสมุดกลาง

2 กระบวนการค้นหาสารสนเทศ การทำความเข้าใจกับความต้องการ สารสนเทศ การคัดเลือกระบบการค้นคืน สารสนเทศที่เหมาะสม การกำหนดความต้องการสารสนเทศ ในรูปแนวคิดและคำค้น การกำหนดกลยุทธ์การค้น การดำเนินการค้นและทบทวนผลการ ค้น

3 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ สืบค้นจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ด้วย ระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยwww.rbac.ac.th คลิกที่ หน่วยงาน แล้วคลิกที่ หอสมุดกลาง เลือก บริการสืบค้นหนังสือ

4 การสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศ ( ต่อ ) การสืบค้นมี 3 ทางเลือก ตามลำดับตัวอักษร (Alphabet) ตามลำดับตัวอักษร (Alphabet) ตามคำสำคัญ (Keyword search) ตามคำสำคัญ (Keyword search) ตามการสืบค้นชั้นสูง (Advanced search) ตามการสืบค้นชั้นสูง (Advanced search)

5 การสืบค้นตามลำดับตัวอักษร เป็นการสืบค้นคำหรือข้อความที่ ต้องการตามลำดับตัวอักษร เช่น ถ้าต้องการค้นหนังสือเรื่อง จดหมายธุรกิจ

6 การสืบค้นตาม คำสำคัญ การสืบค้นคำสำคัญ หรือ ข้อความที่ต้องการสืบค้นใน ตำแหน่งใดของรายการก็ได้ เช่น ตำแหน่งแรก ตรงกลาง หรือ ตำแหน่งสุดท้าย เช่น ถ้าต้องการหนังสือที่เกี่ยวกับ เรื่อง จดหมายธุรกิจ

7 การสืบค้น ชั้นสูง การสืบค้นที่เฉพาะเจาะจง ซึ่ง สามารถเลือกสืบค้นคำ หลายคำจากหลายเขตข้อมูลได้ โดยการดำเนินการตรรกแบบบูล (Boolean Operators) ด้วยการเชื่อมคำค้น และ (AND) หรือ (OR) หรือไม่มี (NOT)

8 การเมือง เศรษฐกิจ การสืบค้น ชั้นสูง ( ต่อ ) 1. การเชื่อมด้วย และ (AND) ใช้เชื่อมคำค้นที่มีแนวคิดต่างกันเข้า ด้วยกัน ได้เอกสารที่มีแนวคิดทุกแนวคิดที่ ระบุรวมอยู่ในเอกสารเดียวกัน คำที่ใช้สืบค้นเศรษฐกิจ และ การเมือง ผลการสืบค้นได้เอกสารที่มีทั้ง เศรษฐกิจและการเมือง

9 การโรงแรม การท่องเที่ยว 2. การเชื่อมด้วย หรือ (OR) ใช้เชื่อมคำค้นที่มีแนวคิดเหมือนกัน เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้เอกสารที่มีแนวคิด ใดแนวคิดหนึ่งหรือทุกแนวคิดที่ระบุไว้ คำที่ใช้สืบค้นการท่องเที่ยว หรือ การโรงแรม ผลการสืบค้นได้เอกสารเรื่องการ ท่องเที่ยว หรือการ โรงแรม หรือทั้งสองเรื่อง

10 โทรทัศน์ วิทยุ 3. การเชื่อมด้วย หรือไม่มี (NOT) ใช้เชื่อมคำค้นเพื่อให้ได้เอกสารต่างๆ ยกเว้นเอกสารที่มีคำค้นที่ระบุไว้ว่า หรือไม่ มี คำที่ใช้สืบค้นวิทยุ หรือไม่มี โทรทัศน์ ผลการสืบค้นได้เอกสารเฉพาะเรื่อง วิทยุ ไม่มีโทรทัศน์

11 เช่น ถ้าต้องการหนังสือที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับ ชุมชน เช่น ถ้าต้องการวิทยานิพนธ์ที่ เกี่ยวกับ โรงแรมหรือร้านอาหาร การเมือง และ ชุมชน โรงแรม หรือ ร้านอาหาร การเชื่อมด้วย หรือไม่มี ( ต่อ )

12 การเลือกใช้สารสนเทศ 1. ตรงตามหัวข้อเรื่องที่ ต้องการ 1. ตรงตามหัวข้อเรื่องที่ ต้องการ 2. ความถูกต้องและความ น่าเชื่อถือของข้อมูล 3. ความทันสมัยของข้อมูล 4. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

13 บรรณานุกรม กอบแก้ว โชติกุญชร ; และคนอื่นๆ. (2546). ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : แม็ค. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต. สำนักบรรณสาร. (2550). วิธีการสืบค้นฐานข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศ. (2550). ( ออนไลน์ ). แหล่งที่มา : http://192.168.47.250:84/library/help.ht ml.mht. วันที่สืบค้น 7 กันยายน 2550. (2550). -------. (2550). สืบค้นทรัพยากร สารสนเทศ. ( ออนไลน์ ). แหล่งที่มา : http://192.168.47.250:84/library/LibSea rch.asp. วันที่สืบค้น 7 กันยายน 2550.

14 บรรณานุกรม ( ต่อ ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชา ศิลปะศาสตร์. (2546). ประมวลสาระ ชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืน สารสนเทศ หน่วยที่ 5-10. พิมพ์ครั้งที่ 6. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมชาย วรัญญานุไกร. (2546). การค้นหา สารสนเทศบนเวิลด์ไวด์เว็บ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ.


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ของหอสมุดกลาง โดย นางสาวสมฤดี หัตถาพงษ์ หัวหน้างานงานหอสมุดกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google