งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการค้นหาสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการค้นหาสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง โดย นางสาวสมฤดี หัตถาพงษ์ หัวหน้างานงานหอสมุดกลาง

2 กระบวนการค้นหาสารสนเทศ
การทำความเข้าใจกับความต้องการสารสนเทศ การคัดเลือกระบบการค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม การกำหนดความต้องการสารสนเทศในรูปแนวคิดและคำค้น การกำหนดกลยุทธ์การค้น การดำเนินการค้นและทบทวนผลการค้น

3 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
สืบค้นจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วย ระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย คลิกที่ หน่วยงาน แล้วคลิกที่ หอสมุดกลาง เลือก บริการสืบค้นหนังสือ

4 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ)
การสืบค้นมี 3 ทางเลือก ตามลำดับตัวอักษร (Alphabet) ตามคำสำคัญ (Keyword search) ตามการสืบค้นชั้นสูง (Advanced search)

5 การสืบค้นตามลำดับตัวอักษร
เป็นการสืบค้นคำหรือข้อความที่ต้องการตามลำดับตัวอักษร เช่น ถ้าต้องการค้นหนังสือเรื่อง จดหมายธุรกิจ

6 เช่น ถ้าต้องการหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่อง จดหมายธุรกิจ
การสืบค้นตามคำสำคัญ การสืบค้นคำสำคัญ หรือข้อความที่ต้องการสืบค้นในตำแหน่งใดของรายการก็ได้ เช่น ตำแหน่งแรก ตรงกลาง หรือตำแหน่งสุดท้าย เช่น ถ้าต้องการหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่อง จดหมายธุรกิจ

7 การสืบค้นชั้นสูง การสืบค้นที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถเลือกสืบค้นคำ
การสืบค้นที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถเลือกสืบค้นคำ หลายคำจากหลายเขตข้อมูลได้ โดยการดำเนินการตรรกแบบบูล (Boolean Operators) ด้วยการเชื่อมคำค้น และ (AND) หรือ (OR) หรือไม่มี (NOT)

8 การสืบค้นชั้นสูง (ต่อ)
1. การเชื่อมด้วย และ (AND) ใช้เชื่อมคำค้นที่มีแนวคิดต่างกันเข้าด้วยกัน ได้เอกสารที่มีแนวคิดทุกแนวคิดที่ระบุรวมอยู่ในเอกสารเดียวกัน คำที่ใช้สืบค้น เศรษฐกิจ และ การเมือง ผลการสืบค้น ได้เอกสารที่มีทั้งเศรษฐกิจและการเมือง เศรษฐกิจ การเมือง

9 การโรงแรม การท่องเที่ยว 2. การเชื่อมด้วย หรือ (OR)
ใช้เชื่อมคำค้นที่มีแนวคิดเหมือนกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้เอกสารที่มีแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือทุกแนวคิดที่ระบุไว้ คำที่ใช้สืบค้น การท่องเที่ยว หรือ การโรงแรม ผลการสืบค้น ได้เอกสารเรื่องการท่องเที่ยว หรือการ โรงแรม หรือทั้งสองเรื่อง การโรงแรม การท่องเที่ยว

10 วิทยุ โทรทัศน์ 3. การเชื่อมด้วย หรือไม่มี (NOT)
ใช้เชื่อมคำค้นเพื่อให้ได้เอกสารต่างๆ ยกเว้นเอกสารที่มีคำค้นที่ระบุไว้ว่า หรือไม่มี คำที่ใช้สืบค้น วิทยุ หรือไม่มี โทรทัศน์ ผลการสืบค้น ได้เอกสารเฉพาะเรื่องวิทยุ ไม่มีโทรทัศน์ วิทยุ โทรทัศน์

11 เช่น ถ้าต้องการหนังสือที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับชุมชน
การเชื่อมด้วย หรือไม่มี (ต่อ) เช่น ถ้าต้องการหนังสือที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับชุมชน การเมือง และ ชุมชน เช่น ถ้าต้องการวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับ โรงแรมหรือร้านอาหาร โรงแรม หรือ ร้านอาหาร

12 การเลือกใช้สารสนเทศ 2. ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1. ตรงตามหัวข้อเรื่องที่ต้องการ 2. ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 3. ความทันสมัยของข้อมูล 4. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

13 บรรณานุกรม กอบแก้ว โชติกุญชร ; และคนอื่นๆ. (2546). ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : แม็ค. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต. สำนักบรรณสาร. (2550). วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ. (2550). (ออนไลน์). แหล่งที่มา: วันที่สืบค้น 7 กันยายน (2550). (2550). สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: วันที่สืบค้น 7 กันยายน

14 บรรณานุกรม (ต่อ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปะศาสตร์. (2546). ประมวลสาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ หน่วยที่ พิมพ์ครั้งที่ 6. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมชาย วรัญญานุไกร. (2546). การค้นหาสารสนเทศบนเวิลด์ไวด์เว็บ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการค้นหาสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google