งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Centrifugal Pump.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Centrifugal Pump."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Centrifugal Pump

2 Introduction ปั๊มเป็นเครื่องจักรที่ใช้กันทั่วไปในระบบของไหล หน้าที่ของปั๊มคือเพิ่มพลังงานแก่ของไหลที่ไหลผ่านเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในระบบ การเลือกใช้ปั๊มจึงต้องคำนึงถึงอัตราการไหลของของไหล และแรงดันของของไหลที่ระบบต้องการ ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง Performance ของปั๊มและ อัตราการไหล จึงมีความสำคัญ เพื่อใช้ในการพิจารณา operating point ของปั๊ม Objective จุดประสงค์ของการทดลองนี้คือ เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างperformance ของปั๊มและอัตราการไหล ที่ความเร็วรอบต่างกัน

3 Theoretical Background
Pump Head

4 Theoretical Background
HydraulicPower MechanicalPower Efficiency

5 Experimental Conditions
Experiment Setup Experimental Conditions 1. ของไหลที่ใช้ คือ น้ำ ซึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับ 999 kg/m3 2. ทดลองที่อุณหภูมิห้อง และความดันบรรยากาศ 3. ตำแหน่ง pressure gauges ที่ท่อขาออกอยู่สูงกว่าที่ท่อขาเข้า 35 cm ( = 0.35 m ) 4. ท่อเข้าและขาออกมีขนาดเท่ากัน

6 Experiment Setup Assumptions 1. steady state condition
2. แรงเสียดทานในท่อมีค่าน้อยมากจนละทิ้งได้ 3. ไม่มี heat เข้าสู่หรือออกจากระบบ 4. อุณหภูมิของของไหลไม่เปลี่ยนแปลง 5. เมื่อพิจารณาจากสภาวะทดสอบข้อที่4 และข้อสันนิษฐานข้อที่ 1 ทำให้สันนิษฐาน ได้ว่า ความเร็วที่ตำแหน่ง suction และ discharge มีขนาดเท่ากัน ( )

7 Experiment Setup Instruments & Scale Spring balance Pressure gauges
Cycle Counter & Dynamometer

8 Experiment Setup Procedure & Scale Spring balance Pressure gauges
& Dynamometer Spring balance Cycle Counter & Scale Pressure gauges

9 Pump Head vs Volume Flow Rate
Result Pump Head vs Volume Flow Rate High speed Low speed

10 Mechanical Power vs Volume Flow Rate
Result Mechanical Power vs Volume Flow Rate High speed Low speed

11 Efficiency vs Volume Flow Rate
Result Efficiency vs Volume Flow Rate High speed Low speed

12 Conclusion 1. ที่ความเร็วรอบเดียวกัน
1. ที่ความเร็วรอบเดียวกัน - Pump head มีค่าสูงสุดเมื่ออัตราการไหลเป็นศูนย์ (ปิดวาล์ว) และลดลงเมื่ออัตรา การไหลเพิ่มขึ้น - Mechanical power มีค่าสูงขึ้นเมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้น - Efficiency มีค่าเป็นศูนย์เมื่ออัตราการไหลเป็นศูนย์ (ปิดวาล์ว) และเพิ่มขึ้นจนถึง จุดสูงสุดเมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นจึงลดลง 2. ที่ความเร็วรอบต่างกัน - Pump head และ Mechanical power ที่ความเร็วรอบสูงมีค่ามากกว่าที่ความเร็ว รอบต่ำ ทุกอัตราการไหล - Efficiency ที่ความเร็วรอบสูงมีค่าน้อยกว่าที่ความเร็วรอบต่ำ จนถึงอัตราการไหล ค่าหนึ่ง หลังจากนั้น Efficiency ที่ความเร็วรอบสูงจะมีค่ามากกว่า


ดาวน์โหลด ppt Centrifugal Pump.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google