งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Centrifugal Pump. Introduction จุดประสงค์ของการทดลองนี้คือ เปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่าง performance ของปั๊มและ อัตราการไหล ที่ความเร็วรอบต่างกัน Objective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Centrifugal Pump. Introduction จุดประสงค์ของการทดลองนี้คือ เปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่าง performance ของปั๊มและ อัตราการไหล ที่ความเร็วรอบต่างกัน Objective."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Centrifugal Pump

2 Introduction จุดประสงค์ของการทดลองนี้คือ เปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่าง performance ของปั๊มและ อัตราการไหล ที่ความเร็วรอบต่างกัน Objective ปั๊มเป็นเครื่องจักรที่ใช้กันทั่วไปในระบบ ของไหล หน้าที่ของปั๊มคือเพิ่มพลังงานแก่ของ ไหลที่ไหลผ่านเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในระบบ การเลือกใช้ปั๊มจึงต้องคำนึงถึงอัตราการไหล ของของไหล และแรงดันของของไหลที่ระบบ ต้องการ ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง Performance ของปั๊มและ อัตราการไหล จึงมี ความสำคัญ เพื่อใช้ในการพิจารณา operating point ของปั๊ม

3 Theoretical Background Pump Head

4 Theoretical Background Hydraulic Power Efficiency Mechanical Power

5 1. ของไหลที่ใช้ คือ น้ำ ซึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับ 999 kg/m3 2. ทดลองที่อุณหภูมิห้อง และความดันบรรยากาศ 3. ตำแหน่ง pressure gauges ที่ท่อขาออกอยู่สูง กว่าที่ท่อขาเข้า 35 cm ( = 0.35 m ) 4. ท่อเข้าและขาออกมีขนาดเท่ากัน Experiment Setup Experimental Conditions

6 Experiment Setup Assumptions 1. steady state condition 2. แรงเสียดทานในท่อมีค่าน้อยมากจนละทิ้งได้ 3. ไม่มี heat เข้าสู่หรือออกจากระบบ 4. อุณหภูมิของของไหลไม่เปลี่ยนแปลง 5. เมื่อพิจารณาจากสภาวะทดสอบข้อที่ 4 และข้อ สันนิษฐานข้อที่ 1 ทำให้สันนิษฐาน ได้ว่า ความเร็วที่ตำแหน่ง suction และ discharge มีขนาดเท่ากัน ( )

7 & Dynamometer Spring balance Cycle Counter & Scale Pressure gauges Experiment Setup Instruments

8 & Dynamometer Spring balance Cycle Counter & Scale Pressure gauges Experiment Setup Procedure

9 Result Pump Head vs Volume Flow Rate High speed Low speed

10 Result Mechanical Power vs Volume Flow Rate High speed Low speed

11 Result Efficiency vs Volume Flow Rate High speed Low speed

12 1. ที่ความเร็วรอบเดียวกัน - Pump head มีค่าสูงสุดเมื่ออัตราการไหลเป็น ศูนย์ ( ปิดวาล์ว ) และลดลงเมื่ออัตรา การไหลเพิ่มขึ้น - Mechanical power มีค่าสูงขึ้นเมื่ออัตราการ ไหลเพิ่มขึ้น - Efficiency มีค่าเป็นศูนย์เมื่ออัตราการไหลเป็น ศูนย์ ( ปิดวาล์ว ) และเพิ่มขึ้นจนถึง จุดสูงสุดเมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้น หลังจากนั้น จึงลดลง 2. ที่ความเร็วรอบต่างกัน - Pump head และ Mechanical power ที่ ความเร็วรอบสูงมีค่ามากกว่าที่ความเร็ว รอบต่ำ ทุกอัตราการไหล - Efficiency ที่ความเร็วรอบสูงมีค่าน้อยกว่าที่ ความเร็วรอบต่ำ จนถึงอัตราการไหล ค่าหนึ่ง หลังจากนั้น Efficiency ที่ความเร็วรอบ สูงจะมีค่ามากกว่า Conclusion


ดาวน์โหลด ppt Centrifugal Pump. Introduction จุดประสงค์ของการทดลองนี้คือ เปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่าง performance ของปั๊มและ อัตราการไหล ที่ความเร็วรอบต่างกัน Objective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google