งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTERNATION SCHOOL OF ENGINEERING Faculty of ENGINEERING C H U L A L O N G K O R N U n i v e r s i t y Meeting with Parents July 23, 2011 1 Overview of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTERNATION SCHOOL OF ENGINEERING Faculty of ENGINEERING C H U L A L O N G K O R N U n i v e r s i t y Meeting with Parents July 23, 2011 1 Overview of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTERNATION SCHOOL OF ENGINEERING Faculty of ENGINEERING C H U L A L O N G K O R N U n i v e r s i t y Meeting with Parents July 23, 2011 1 Overview of International Engineering Programs

2 Faculty of Engineering 2 #78 in the world Ranked #78 in the world for Engineering & IT by Times Higher Education Supplement in 2009 Bangkok Founded in 1913, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University is the oldest and among the most prestigious universities in Thailand, located in the heart of Bangkok Ranked #1 engineering school in national college entrance/admission system and is the most competitive program in Thailand

3 Bachelor Program 3 Nano EngineeringAutomotive Design and Manufacturing Engineering Founded in 2005

4 Bachelor Program 4 Information and Communication Engineering Aerospace Engineering Founded in 2006

5 NANO Curriculum Committee Assoc. Prof. Dr. Tharathon Mongkhonsri - Chairman Assit. Prof. Dr. Chanchana Tangwongsan - Committee Dr. Boonrat Lohwongwatana - Committee Dr. Sooratep Khewhom - Committee Assoc. Prof. Dr. Paisan Kittisupakorn - Committee 5

6 ADME Curriculum Committee Assist. Prof. Dr. Sunhapos Chuntranuwathana - Chairman Assist. Prof. Dr. Wanchalerm Pora - Committee Assist. Prof. Dr. Somkiat Tangjitsitcharoen - Committee Assist. Prof. Dr. Ittipol Diewwanich- Committee Dr. Nuksit Noomwongs - Committee 6

7 ICE Curriculum Committee Assist. Prof. Dr. Proadpran Punyabukkana- Chairman Assist. Prof. Dr. Daricha Sutivong - Committee Assist. Prof. Dr. Atiwong Suchato - Committee Assist. Prof. Dr. Charnchai Pluempittiwiriyawej – Committee Assist. Prof. Dr. Chotirat Ratanamahatana - Committee 7

8 AERO Curriculum Committee Assoc. Prof. Dr. Asi Bunyajitradulya - Chairman Dr. Alongkorn Pimpin - Committee Assist. Prof. Dr. Niphon Wansophark – Committee Assist. Prof. Dr. Thavatchai Tayjasanant – Committee Assist. Prof. Dr. Seksak Asavavisithchai - Committee 8

9 ISE Management Mr. Tassana Pitakarnnop ISE Director Assoc. Prof. David Banjerdpongchai, Ph.D Deputy Director of Special Affairs Mr. Tawan Paphapote Deputy Director of Academic Affairs 9

10 ISE Staff 10 น. ส. คณสม อุดมกิจวัฒนา หัวหน้าสำนักงานและดูแลงาน บัณฑิตศึกษา Ms. Kanasom Udomkijwattana Head of Office & Graduate Study E-mail: ise@eng.chula.ac.th น. ส. นงจรสภรณ์ ปิ่นแก้ว เลขานุการสำนักงานและดูแลงาน บัณฑิตศึกษา Ms. Nongcharoeporn Pinkeaw Secretariat of Office & Graduate Study E-mail: nongcharosporn.p@chula.ac.th 10

11 ISE Staff 11 น. ส. อัจจิมา ศิริสวัสดิ์ ดูแลหลักสูตรโครงสร้างพื้นฐานทาง วิศวกรรมโยธา ( ป. โท ) Ms. Atjima Sirisawat Coordinator of Graduate Program E-mail: atjima.s@chula.ac.th 11 น. ส. เจน ซามอนเต้ ดูแลงานบัณฑิตศึกษา Ms.Jane S. Samonte Graduate Study E-mail: isenpk@eng.chula.ac.th

12 ISE Staff 12 น. ส. ไอลดา บูรณะสัมฤทธิ์ ดูแลด้านวิรัชกิจ การฝึกงานและโครงการ แลกเปลี่ยน Ms. Ailada Puranasamriddhi Int’l Affairs, Internship, & Exchange Program E-mail: ise_exchange@eng.chula.ac.th ise_internship@eng.chula.ac.th น. ส. เบญจภรณ์ หร่ายเสียงเพราะ ดูแลรับโทรศัพท์ Ms. Benjaporn Raiseangphor Operator E-mail: bengie_26021@hotmail.com

13 ISE Staff 13 น. ส. พรพิมล มุขธระโกษา ดูแลงานทะเบียน Ms. Pornpimon Muktarakosa Registrar E-mail: pornpimon.m@chula.ac.th 13 น. ส. สุภัทรา เดชกุล ดูแลตารางสอนตารางสอบ Ms. Suputtra Dachkun Class Scheduling & Credit transfer E-mail: orang_jeed55@hotmail.com

14 ISE Staff 14 น. ส. ศศิวิภา ภูริขันติเนตร ดูแลการเงิน Ms. Sasiwipa Phurikantinet Finance E-mail: sasiwipa.p@chula.ac.th น. ส. สุภาพรรณ ปัทมเนตร์ ดูแลการเงิน Ms. Supapan Pattamanate Finance E-mail: peepo_late@hotmail.com 14

15 Current Students Undergraduate level (as of June 2011) ProgramFreshmanSophomoreJuniorSenior5 th Year6 th YearTotal AERO151619414196 ICE5044439031231 NANO412435762-178 ADME2618 653-130 Total132102115272122635 15

16 การลงทะเบียนเรียน Registration 16

17 ท่านสามารถทราบกำหนดการลงทะเบียนเรียน ได้ทางเว็บไซด์สำนักทะเบียน จุฬาฯ www.reg.chula.ac.th ( ระบบทวิภาค - นานาชาติ ) จำนวนหน่วยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียน สำหรับภาคต้นและภาคปลายไม่ต่ำกว่า 9 หน่วย กิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำหรับภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต You can follow registration schedule at www.reg.chula.ac.th (Semester-International) Required credits to register min. 9, max. 22 for semester 1 & 2 and max. 7 for summer การลงทะเบียนเรียน (Registration) 17

18 การชำระค่าเล่าเรียนและ ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition & Program Fee Payment) 18

19 ท่านสามารถทราบกำหนดการชำระค่าเล่าเรียน ได้ทางเว็บไซด์สำนักทะเบียน จุฬาฯ www.reg.chula.ac.th ( ระบบทวิภาค - นานาชาติ ) โดยใช้วิธีฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ที่นิสิตทำกับจุฬาฯ ไว้ และทาง ระบบจะทำการตัดบัญชี Please see schedule of Tuition fee payment at www.reg.chula.ac.th (Semester-International). CU will deduct tuition fee from student’s bank account at Siam Commercial Bank. การชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม การศึกษา (Tuition & Program Fee Payment) 19

20 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 70,000 บาท สำหรับนิสิตสัญชาติไทยหรือ 100,00 บาท สำหรับนิสิตที่มิใช่สัญชาติไทย ท่านสามารถดู กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทาง เว็บไซด์ ISE (www.ise.eng.chula.ac.th) โดย ชำระผ่านธนาคาร ISE will inform period of Program fee payment and procedure on website (paid to bank counter) - 70,000 baht / semester for Thai citizen - 100,000 baht / semester for non-Thai citizen การชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม การศึกษา (Tuition & Program Fee Payment) 20

21 สภาพวิทยาทัณฑ์และการพ้นสภาพ นิสิต (Probation & Retire) 21

22 ผลการเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2551 (Grade point average of 1/2008) ProgramsMeanMinimumMaximum NANO2.450.004.00 ADME2.300.804.00 ICE2.161.003.96 AERO2.410.963.88 22

23 ผลการเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2552 (Grade point average of 1/2009) 23 ProgramsMeanMinimumMaximum NANO2.841.553.94 ADME2.451.754.00 ICE2.651.843.88 AERO2.741.593.85

24 ผลการเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2553 (Grade point average of 1/2010) 24 ProgramsMeanMinimumMaximum NANO2.5403.89 ADME2.321.503.63 ICE2.681.823.94 AERO2.521.953.61

25 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 จะมีการจำแนกสภาพนิสิต เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 2/2554 ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ต่ำกว่า 1.50 ถือ ว่าพ้นสภาพนิสิต For 1 st year student, registrar will announce student status at the end of semester 2/2011. If student gets cumulative grade point average (GPAX) lower than1.50, the student will be RETIRED. สภาพวิทยาทัณฑ์และการพ้นสภาพนิสิต (Probation & Retire) 25

26 ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 1.50 – 1.99 จะถือเป็นติดวิทยาทัณฑ์ ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 สองภาค การศึกษาติดต่อกันถือว่าพ้นสภาพนิสิต ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 1.80 – 1.99 สี่ ภาคการศึกษาติดต่อกัน จะถือว่าพ้นสภาพนิสิต GPAX. 1.50 – 1.99 = PROBATION GPAX. lower than1.80 in two consecutive semesters = RETIRED GPAX. 1.80 – 1.99 in four consecutive semesters = RETIRED สภาพวิทยาทัณฑ์และการพ้นสภาพนิสิต (Probation & Retire) 26

27 สภาพวิทยาทัณฑ์และการพ้นสภาพนิสิต (Probation & Retire) 27

28 มารยาทของนิสิต (Students’ Behavioral Conduct) การแต่งกายเมื่อเข้าเรียนหรือทำกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัย (Students’ Uniform for Classes and Activities) Activities Transcript กิจการนิสิต (Student Affairs) 28

29 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ - นิสิตแต่ละคนจะมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน - ถ้าถูกตัดคะแนนรวม 40 - 60 = พักการศึกษา 1 ภาค - ถ้าถูกตัดคะแนนรวม 60 - 80 = พักการศึกษา 2 ภาค - ถ้าถูกตัดคะแนนรวม 80 - 100 = พักการศึกษา 4 ภาค - ถ้าถูกตัดคะแนนรวม 100 = พ้นสภาพนิสิต Student’s behavioral point deduction - Student have behavioral point 100 - Total deducted point 40 - 60 = LEAVE ONE SEMESTER - Total deducted point 60 - 80 = LEAVE TWO SEMESTERS - Total deducted point 80 - 100 = LEAVE FOUR SEMESTERS - Total deducted point 100 = RETIRED กิจการนิสิต (Student Affairs) 29

30 First Batch of Graduates 2008 Program 1 st Class Honor 2 nd Class Honor Graduates Total NANO 985673 ADME 555565 ICE ---- AERO ---- Total 1413111 138 30

31 Second Batch of Graduates 2009 Program 1 st Class Honor 2 nd Class Honor Graduates Total NANO 17103663 ADME 374555 ICE 8102846 AERO 44816 Total 3231117 180 31

32 Third Batch of Graduates 2010 Program 1 st Class Honor 2 nd Class Honor Graduates Total NANO 11154167 ADME 383849 ICE 14204175 AERO 153036 Total 2948150 227 32

33 Lecturers 33

34 Exchange Program 2007 34 CountryNumber of InboundNumber of Outbound Denmark -2 France 52 Japan -2 Singapore -5 USA 35 Total 816

35 Exchange Program 2008 35 CountryNumber of InboundNumber of Outbound Austria1- Denmark-2 Finland2- France32 Germany1- Hong Kong-2 Japan-2 Singapore-2 South Korea11 Sweden13 USA48 Total1322

36 Exchange Program 2009 36 UniversityCountryTotal Thayer School of Engineering, Dartmouth College USA3 Case Western Reserve UniversityUSA5 Telecom BretagneFrance2 KTH-Royal Institute of TechnologySweden5 Technical University of Denmark, DTUDenmark2 Outgoing (1)

37 Exchange Program 2009 37 UniversityCountryTotal Tokyo Institute of Technology Japan2 Daejeon UniversitySouth Korea1 Nanyang Technological University (NTU) Singapore2 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong2 Outgoing (2)

38 Exchange Program 2009 38 Incoming UniversityCountryTotal Engineering Sciences, Dartmouth College USA4 TAMKFinland5 Telecom BretagneFrance1 LeobenAustria1

39 Exchange Program 2010 Outgoing UniversityCountryTotal Thayer School of Engineering Dartmouth College USA3 The School of Computing,Blekinge Institute of Technology Sweden2 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong1 Tokyo Institute of TechnologyJapan1

40 Exchange Program 2010 Incoming (1) UniversityCountryTotal Thayer School of Engineering Dartmouth College USA3 Tampere universityFinland2 Telecom BretagneFrance2 University of BristolUK1

41 Exchange Program 2010 Incoming (2) UniversityCountryTotal Nanyang Technological University Singapore2 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong1

42 Overseas Internship (1) Country2007200820092010 USA12183115 Canada10633 Denmark-1-2 Norway1--- Germany4546 UK34310 Japan691410 South Korea--22

43 Overseas Internship (2) Country2007200820092010 Sweden--22 Singapore-1-1 Portugal--1 - Hungary--1 - Hong Kong--11 China-1-1 Taiwan713-1

44 Overseas Internship (3) Country2007200820092010 Vienna---1 France-1-1 Australia---1 Total435862 57

45 Accomplishments 45 Set up The 1 st AIAA student chapter in Thailand ISE Chulalongkorn University American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)

46 Accomplishments 46 The 2 nd prize in Thai Language Software Contest (Best 2011) National Software Contest 2011

47 Accomplishments 47 The 8 th prize of student formula ASE competition of Japan, 2010

48 Accomplishments 48 The 2 nd prize in Computer Science Branch IEEE Senior Project Contest 2010

49 Accomplishments 49 The winner of Imagine Cup Thailand 2011 Microsoft

50 Accomplishments The 1 st prize of the 37 th Japanese speech contest, 2010 2011 Panasonic Scholarship of graduate program in AERO at University of Tokyo, 2010 ThinkTank Young Leadership Essay Competition, 2010 50

51 ISE Scholarship 51 There are two types of scholarship For outstanding academic result ISE100: Students will receive a full program fee waiver. ISE50: Students will receive a fifty percent program fee waiver. For Financial Critical Condition (CR) ISECR 100: Students will receive a full program fee waiver ISECR 50: Students will receive a fifty percent program fee waiver

52 การศึกษาต่อ Continuing study 52

53 ปริญญาใบที่สอง (second degree in Bachelor’s program) การศึกษาต่อ ( Continuing study) 53

54 ISE อำนวยความสะดวกในการออกจดหมาย รับรองให้นิสิต นิสิตขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ กรรมการหลักสูตร Information session of graduate programs & scholarship opportunities ISE provides letter of recommendation for student Student seeks advice from academic advisor or program committee การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate study) 54

55 International Collaborations Faculty of Engineering is engaged in international collaborations with universities and organizations worldwide, including o Univ. of Tokyo (Japan) o Kyoto Univ. (Japan) o Tokyo Inst. of Tech. (Japan) o Saitama University (Japan) o Massachusetts Institute of Technology (USA) o University of Maryland, College Park (USA) o Oregon State University (USA) o Case Western University (USA) o Hong Kong University of Science and Technology (HK) o National University of Singapore (NUS) o Hub for ASEAN University Network (AUN) 55

56 Facilities 56

57 Academic Environment 57

58 58 www.ise.eng.chula.ac.th Q&A

59 59

60 60

61 61


ดาวน์โหลด ppt INTERNATION SCHOOL OF ENGINEERING Faculty of ENGINEERING C H U L A L O N G K O R N U n i v e r s i t y Meeting with Parents July 23, 2011 1 Overview of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google