งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Overview of International Engineering Programs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Overview of International Engineering Programs"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Overview of International Engineering Programs
INTERNATION SCHOOL OF ENGINEERING Faculty of ENGINEERING C H U L A L O N G K O R N U n i v e r s i t y Meeting with Parents July 23, 2011

2 Faculty of Engineering
Founded in 1913, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University is the oldest and among the most prestigious universities in Thailand, located in the heart of Bangkok Ranked #1 engineering school in national college entrance/admission system and is the most competitive program in Thailand Located in the heart of Bangkok, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, one of the most prestigious higher education institutes in Thailand was founded in It has always been the most competitive engineering school in the national college admission system since the beginning. In 2008, Times Higher Education Supplement ranked Chulalongkorn number 86 for Engineering and IT. We strive to make our graduates knowledgeable, competent, and ethical engineers, fit for leading the society. Ranked #78 in the world for Engineering & IT by Times Higher Education Supplement in 2009

3 Bachelor Program Founded in 2005 Nano Engineering
Automotive Design and Manufacturing Engineering

4 Bachelor Program Founded in 2006
Information and Communication Engineering Aerospace Engineering 4

5 NANO Curriculum Committee
Assoc. Prof. Dr. Tharathon Mongkhonsri - Chairman Assit. Prof. Dr. Chanchana Tangwongsan - Committee Dr. Boonrat Lohwongwatana - Committee Dr. Sooratep Khewhom - Committee Assoc. Prof. Dr. Paisan Kittisupakorn - Committee 5

6 ADME Curriculum Committee
Assist. Prof. Dr. Sunhapos Chuntranuwathana - Chairman Assist. Prof. Dr. Wanchalerm Pora - Committee Assist. Prof. Dr. Somkiat Tangjitsitcharoen - Committee Assist. Prof. Dr. Ittipol Diewwanich- Committee Dr. Nuksit Noomwongs - Committee 6

7 ICE Curriculum Committee
Assist. Prof. Dr. Proadpran Punyabukkana- Chairman Assist. Prof. Dr. Daricha Sutivong - Committee Assist. Prof. Dr. Atiwong Suchato - Committee Assist. Prof. Dr. Charnchai Pluempittiwiriyawej – Committee Assist. Prof. Dr. Chotirat Ratanamahatana - Committee 7

8 AERO Curriculum Committee
Assoc. Prof. Dr. Asi Bunyajitradulya - Chairman Dr. Alongkorn Pimpin - Committee Assist. Prof. Dr. Niphon Wansophark – Committee Assist. Prof. Dr. Thavatchai Tayjasanant – Committee Assist. Prof. Dr. Seksak Asavavisithchai - Committee 8

9 ISE Management Mr. Tassana Pitakarnnop ISE Director 9
Assoc. Prof. David  Banjerdpongchai, Ph.D Deputy Director of Special Affairs Mr. Tawan Paphapote Deputy Director of Academic Affairs 9

10 ISE Staff น.ส. คณสม อุดมกิจวัฒนา หัวหน้าสำนักงานและดูแลงานบัณฑิตศึกษา
Ms. Kanasom Udomkijwattana Head of Office & Graduate Study น.ส. นงจรสภรณ์ ปิ่นแก้ว เลขานุการสำนักงานและดูแลงานบัณฑิตศึกษา Ms. Nongcharoeporn Pinkeaw Secretariat of Office & Graduate Study 10 10

11 ISE Staff น.ส. เจน ซามอนเต้ ดูแลงานบัณฑิตศึกษา
Ms.Jane S. Samonte Graduate Study น.ส. อัจจิมา ศิริสวัสดิ์ ดูแลหลักสูตรโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา (ป.โท) Ms. Atjima Sirisawat Coordinator of Graduate Program 11 11

12 ISE Staff น.ส. ไอลดา บูรณะสัมฤทธิ์
ดูแลด้านวิรัชกิจ การฝึกงานและโครงการแลกเปลี่ยน Ms. Ailada Puranasamriddhi Int’l Affairs, Internship, & Exchange Program น.ส. เบญจภรณ์ หร่ายเสียงเพราะ ดูแลรับโทรศัพท์ Ms. Benjaporn Raiseangphor Operator 12 12 12

13 ISE Staff น.ส. พรพิมล มุขธระโกษา ดูแลงานทะเบียน น.ส. สุภัทรา เดชกุล
Ms. Pornpimon Muktarakosa Registrar น.ส. สุภัทรา เดชกุล ดูแลตารางสอนตารางสอบ Ms. Suputtra Dachkun Class Scheduling & Credit transfer 13 13 13

14 ISE Staff น.ส. ศศิวิภา ภูริขันติเนตร ดูแลการเงิน
Ms. Sasiwipa Phurikantinet Finance น.ส. สุภาพรรณ ปัทมเนตร์ ดูแลการเงิน Ms. Supapan Pattamanate Finance 14 14 14

15 Current Students Undergraduate level (as of June 2011) Program
Freshman Sophomore Junior Senior 5th Year 6th Year Total AERO 15 16 19 41 4 1 96 ICE 50 44 43 90 3 231 NANO 24 35 76 2 - 178 ADME 26 18 65 130 132 102 115 272 12 635

16 การลงทะเบียนเรียน Registration

17 การลงทะเบียนเรียน (Registration)
ท่านสามารถทราบกำหนดการลงทะเบียนเรียนได้ทางเว็บไซด์สำนักทะเบียน จุฬาฯ (ระบบทวิภาค-นานาชาติ) จำนวนหน่วยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคต้นและภาคปลายไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำหรับภาคฤดูร้อนไม่เกิน 7 หน่วยกิต You can follow registration schedule at (Semester-International) Required credits to register min. 9, max. 22 for semester 1 & 2 and max. 7 for summer

18 การชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
(Tuition & Program Fee Payment)

19 การชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
(Tuition & Program Fee Payment) ท่านสามารถทราบกำหนดการชำระค่าเล่าเรียนได้ทางเว็บไซด์สำนักทะเบียน จุฬาฯ (ระบบทวิภาค-นานาชาติ) โดยใช้วิธีฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่นิสิตทำกับจุฬาฯ ไว้ และทางระบบจะทำการตัดบัญชี Please see schedule of Tuition fee payment at (Semester-International). CU will deduct tuition fee from student’s bank account at Siam Commercial Bank.

20 การชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
(Tuition & Program Fee Payment) การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 70,000 บาท สำหรับนิสิตสัญชาติไทยหรือ 100,00 บาท สำหรับนิสิตที่มิใช่สัญชาติไทย ท่านสามารถดูกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทางเว็บไซด์ ISE (www.ise.eng.chula.ac.th) โดยชำระผ่านธนาคาร ISE will inform period of Program fee payment and procedure on website (paid to bank counter) - 70,000 baht / semester for Thai citizen - 100,000 baht / semester for non-Thai citizen

21 สภาพวิทยาทัณฑ์และการพ้นสภาพนิสิต
(Probation & Retire)

22 ผลการเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2551 (Grade point average of 1/2008)
Programs Mean Minimum Maximum NANO 2.45 0.00 4.00 ADME 2.30 0.80 ICE 2.16 1.00 3.96 AERO 2.41 0.96 3.88

23 ผลการเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2552 (Grade point average of 1/2009)
Programs Mean Minimum Maximum NANO 2.84 1.55 3.94 ADME 2.45 1.75 4.00 ICE 2.65 1.84 3.88 AERO 2.74 1.59 3.85

24 ผลการเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2553 (Grade point average of 1/2010)
Programs Mean Minimum Maximum NANO 2.54 3.89 ADME 2.32 1.50 3.63 ICE 2.68 1.82 3.94 AERO 2.52 1.95 3.61

25 สภาพวิทยาทัณฑ์และการพ้นสภาพนิสิต
(Probation & Retire) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 จะมีการจำแนกสภาพนิสิตเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 2/2554 ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ต่ำกว่า 1.50 ถือว่าพ้นสภาพนิสิต For 1st year student, registrar will announce student status at the end of semester 2/2011. If student gets cumulative grade point average (GPAX) lower than1.50, the student will be RETIRED.

26 สภาพวิทยาทัณฑ์และการพ้นสภาพนิสิต
(Probation & Retire) ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 1.50 – 1.99 จะถือเป็นติดวิทยาทัณฑ์ ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 สองภาคการศึกษาติดต่อกันถือว่าพ้นสภาพนิสิต ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 1.80 – 1.99 สี่ภาคการศึกษาติดต่อกัน จะถือว่าพ้นสภาพนิสิต GPAX – 1.99 = PROBATION GPAX. lower than1.80 in two consecutive semesters = RETIRED GPAX – 1.99 in four consecutive semesters = RETIRED

27 สภาพวิทยาทัณฑ์และการพ้นสภาพนิสิต
(Probation & Retire)

28 กิจการนิสิต (Student Affairs)
มารยาทของนิสิต (Students’ Behavioral Conduct) การแต่งกายเมื่อเข้าเรียนหรือทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย (Students’ Uniform for Classes and Activities) Activities Transcript 28

29 กิจการนิสิต (Student Affairs)
เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ - นิสิตแต่ละคนจะมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน - ถ้าถูกตัดคะแนนรวม = พักการศึกษา 1 ภาค - ถ้าถูกตัดคะแนนรวม = พักการศึกษา 2 ภาค - ถ้าถูกตัดคะแนนรวม = พักการศึกษา 4 ภาค - ถ้าถูกตัดคะแนนรวม 100 = พ้นสภาพนิสิต Student’s behavioral point deduction - Student have behavioral point 100 - Total deducted point = LEAVE ONE SEMESTER - Total deducted point = LEAVE TWO SEMESTERS - Total deducted point = LEAVE FOUR SEMESTERS - Total deducted point 100 = RETIRED 29

30 First Batch of Graduates 2008
Program 1st Class Honor 2nd Class Honor Graduates Total NANO 9 8 56 73 ADME 5 55 65 ICE - AERO 14 13 111 138 30

31 Second Batch of Graduates 2009
Program 1st Class Honor 2nd Class Honor Graduates Total NANO 17 10 36 63 ADME 3 7 45 55 ICE 8 28 46 AERO 4 16 32 31 117 180 31

32 Third Batch of Graduates 2010
Program 1st Class Honor 2nd Class Honor Graduates Total NANO 11 15 41 67 ADME 3 8 38 49 ICE 14 20 75 AERO 1 5 30 36 29 48 150 227 32

33 Lecturers Out of 162 teaching staff at ISE, 127 hold Doctorate Degree.
Professor 3 Assoc. Prof. 26 Assist. Prof. 40

34 Exchange Program 2007 Country Number of Inbound Number of Outbound
Denmark - 2 France 5 Japan Singapore USA 3 Total 8 16 34

35 Exchange Program 2008 Country Number of Inbound Number of Outbound 35
Austria 1 - Denmark 2 Finland France 3 Germany Hong Kong Japan Singapore South Korea Sweden USA 4 8 Total 13 22 35

36 Exchange Program 2009 Outgoing (1) University Country Total
Thayer School of Engineering, Dartmouth College USA 3 Case Western Reserve University 5 Telecom Bretagne France 2 KTH-Royal Institute of Technology Sweden Technical University of Denmark, DTU Denmark 36

37 Exchange Program 2009 Outgoing (2) University Country Total
Tokyo Institute of Technology Japan 2 Daejeon University South Korea 1 Nanyang Technological University (NTU) Singapore The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 37

38 Exchange Program 2009 Incoming University Country Total
Engineering Sciences, Dartmouth College USA 4 TAMK Finland 5 Telecom Bretagne France 1 Leoben Austria 38

39 Exchange Program 2010 Outgoing University Country Total
Thayer School of Engineering Dartmouth College USA 3 The School of Computing,Blekinge Institute of Technology Sweden 2 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 1 Tokyo Institute of Technology Japan

40 Exchange Program 2010 Incoming (1) University Country Total
Thayer School of Engineering Dartmouth College USA 3 Tampere university Finland 2 Telecom Bretagne France University of Bristol UK 1

41 Exchange Program 2010 Incoming (2) University Country Total
Nanyang Technological University Singapore 2 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 1

42 Overseas Internship (1)
Country 2007 2008 2009 2010 USA 12 18 31 15 Canada 10 6 3 Denmark - 1 2 Norway Germany 4 5 UK Japan 9 14 South Korea

43 Overseas Internship (2)
Country 2007 2008 2009 2010 Sweden - 2 Singapore 1 Portugal Hungary Hong Kong China Taiwan 7 13

44 Overseas Internship (3)
Country 2007 2008 2009 2010 Vienna - 1 France Australia Total 43 58 62 57

45 Accomplishments Set up The 1st AIAA student chapter in Thailand
ISE Chulalongkorn University American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)

46 Accomplishments The 2nd prize in Thai Language Software Contest (Best 2011) National Software Contest 2011

47 Accomplishments The 8th prize of student formula ASE competition of Japan, 2010

48 Accomplishments The 2nd prize in Computer Science Branch
IEEE Senior Project Contest 2010

49 Accomplishments The winner of Imagine Cup Thailand 2011 Microsoft

50 Accomplishments The 1st prize of the 37th Japanese speech contest, 2010 2011 Panasonic Scholarship of graduate program in AERO at University of Tokyo, 2010 ThinkTank Young Leadership Essay Competition, 2010

51 ISE Scholarship There are two types of scholarship
For outstanding academic result ISE100: Students will receive a full program fee waiver. ISE50: Students will receive a fifty percent program fee waiver. For Financial Critical Condition (CR) ISECR 100: Students will receive a full program fee waiver ISECR 50: Students will receive a fifty percent program fee waiver 51

52 การศึกษาต่อ Continuing study

53 การศึกษาต่อ ( Continuing study)
ปริญญาใบที่สอง (second degree in Bachelor’s program)

54 การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate study)
ISE อำนวยความสะดวกในการออกจดหมายรับรองให้นิสิต นิสิตขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการหลักสูตร Information session of graduate programs & scholarship opportunities ISE provides letter of recommendation for student Student seeks advice from academic advisor or program committee

55 International Collaborations
Faculty of Engineering is engaged in international collaborations with universities and organizations worldwide, including Univ. of Tokyo (Japan) Kyoto Univ. (Japan) Tokyo Inst. of Tech. (Japan) Saitama University (Japan) Massachusetts Institute of Technology (USA) University of Maryland, College Park (USA) Oregon State University (USA) Case Western University (USA) Hong Kong University of Science and Technology (HK) National University of Singapore (NUS) Hub for ASEAN University Network (AUN)

56 Facilities 56

57 Academic Environment 57

58 Q&A

59

60

61


ดาวน์โหลด ppt Overview of International Engineering Programs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google