งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 วิชาการตรวจสอบภายใน ได้มีการปฏิรูปลักษณะการ ปฏิบัติงานมาตลอดในทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อให้ทันกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " วิชาการตรวจสอบภายใน ได้มีการปฏิรูปลักษณะการ ปฏิบัติงานมาตลอดในทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อให้ทันกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  วิชาการตรวจสอบภายใน ได้มีการปฏิรูปลักษณะการ ปฏิบัติงานมาตลอดในทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อให้ทันกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

2  การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่างอิสระและเที่ยงธรรมเพื่อเพิ่ม มูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ การ ตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่าง ๆ ที่กำหนด โดยใช้การประเมินและการปรับปรุง ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ ควบคุม และกำกับดูแล อย่างเป็นระบบและมีระเบียบวิธี

3  1. การช่วยให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  2. การประเมินและการปรับปรุงประสิทธิผลของ กระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกำกับ ดูแล  3. กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษา เพื่อ เพิ่มมูลค่า และปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร  4. ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  5. การปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบและระเบียบวิธี

4  1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์  2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน

5  1. การทำความเข้าใจผู้รับการตรวจ  2. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน  3. การกำหนดหลักฐานที่ต้องการ  4. การกำหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตวิธีการ ตรวจ

6  ค. ศ. 1941 – 1970 หลังสงครามโลก  ค. ศ. 1972  ค. ศ. 1975 มาตรฐานการตรวจสอบ IIA  ค. ศ. 1977 กฎหมาย FCPA  ค. ศ. 1985 การตั้งคณะกรรมาธิการ  ค. ศ. 1992 กรอบงานการควบคุมภายใน

7  ค. ศ. 2002  - มาตรฐาน IIA ใหม่  - กฎหมาย Sarbanes Oxley Act  - หลักการกำกับดูแล  - กรอบงานการบริหารความเสี่ยง  ค. ศ. 2005  ค. ศ. 2009  มาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล

8  พ. ศ. 2472 ประเทศไทยเริ่มมีการสอบบัญชี  พ. ศ. 2491 จัดตั้งสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตแห่งประเทศไทย  พ. ศ. 2505 การประกาศระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง พ. ศ. 2505  พ. ศ. 2517 การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  พ. ศ. 2519 มติคณะรัฐมนตรีเดือนสิงหาคม พ. ศ. 2519  พ. ศ. 2521 จัดทำคู่มือการตรวจสอบภายใน

9  พ. ศ. 2531 ขยายขอบเขตงานตรวจสอบภายใน  พ. ศ. 2532 จัดตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย  พ. ศ. 2535 กำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะยื่นคำขอ จดทะเบียน  พ. ศ. 2539 จัดทำคู่มือระบบการควบคุมภายใน  พ. ศ. 2541 ออกข้อบังคับให้บริษัทจดทะเบียนต้อง จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  พ. ศ. 2542 ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง

10  พ. ศ. 2544 ระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ ควบคุมภายในในภาครัฐ  พ. ศ. 2545 ประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน  พ. ศ. 2545 ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง  พ. ศ. 2551 ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังพ. ศ. 2551

11  1. การสอบบัญชี  2. การตรวจสอบภายในแนวขยาย

12  ความประหยัด  ความมีประสิทธิภาพ  ความมีประสิทธิผล

13  1. การสนับสนุน  2. ความเข้าใจ  3. ความรู้ทักษะ  4. ความพร้อม

14  เป็นการให้สารสนเทศ  เป็นผู้สงเสริมสนับสนุน  เน้นการบริหารความเสี่ยง  เน้นนโยบาย  ตรวจสอบตามกระบวนการ  ตรวจตามรายงานการดำเนินงาน  ปฏิบัติงานสอดคล้องกับมารฐานสากล  ควรมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ

15  1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี  2. ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ  3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ  4. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า

16  1. บทบาทในด้านการกำกับดูแล  2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  3. การวิเคราะห์ธุรกิจ  4. ทักษะในการบริหารธุรกิจ

17


ดาวน์โหลด ppt  วิชาการตรวจสอบภายใน ได้มีการปฏิรูปลักษณะการ ปฏิบัติงานมาตลอดในทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อให้ทันกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google