งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8- 10 คนเท่านั้น สมาชิกต้องอยู่ สาขาและหมู่เรียนเดียวกัน 2. โครงงานที่ทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการ ฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8- 10 คนเท่านั้น สมาชิกต้องอยู่ สาขาและหมู่เรียนเดียวกัน 2. โครงงานที่ทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการ ฟัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8- 10 คนเท่านั้น สมาชิกต้องอยู่ สาขาและหมู่เรียนเดียวกัน 2. โครงงานที่ทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการ ฟัง การพูด การอ่าน หรือ การ เขียน ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเท่านั้น

2 1. โครงงานอ่านออกเสียง เช่น โครงงานฝึกอ่านออกเสียง ควบกล้ำ หรืออ่านทำนองเสนาะ โครงการอ่านหนังสือบันทึกในแผ่น ซีดี ซึ่งนักศึกษาต้องชี้แจงวิธีทำ โครงงานตามหัวข้อที่กำหนดให้ กิจกรรมนั้นต้องมีการดำเนินกิจกรรม จริงกับบุคคลอื่นๆ เช่นกลุ่มนักศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น ตัวอย่างโครงงาน

3 2. โครงงานรักษ์ภาษา เช่น การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เช่น การรณรงค์เรื่อง การใช้คำในอินเทอร์เน็ต หรือการใช้ ภาษาในสื่อมวลชนเช่น ระดับภาษาใน หนังสือพิมพ์ การใช้ภาษาในวิทยุ โทรทัศน์ การเล่านิทานให้เด็กใน ชุมชน หรือเด็กพิการทางสายตาฟัง ตัวอย่างโครงงาน

4 3. โครงงานการใช้ภาษาไทย เช่น การฟังเทศน์ หรือประวัติศาสตร์ หรือ รายการภาษาไทย แล้วนักศึกษา นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิด จากนั้นนำเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในรูปแบบต่างๆได้ เช่น ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่ ทางประวัติศาสตร์ จากนั้นคิดรูปแบบการ นำเสนองาน เป็นมัคคุเทศน์นาเที่ยว แล้วให้ นักท่องเที่ยวแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ผลการดำเนินงาน และ บันทึกวิดิโอขณะทำกิจกรรม เป็นต้น ตัวอย่างโครงงาน

5

6 ชื่อ โครงงาน วัตถุประสง ค์ สถานที่ กิจกรรมและขั้นตอนที่ปฎิบัติในการดำเนินงานโครงงาน ลำดับหน้าที่ / กิจกรรมผู้รับผิดชอบ 1( ชื่อ ) 2 3 4 5 6 7 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ แหล่งข้อมูล อ้างอิง งบประมาณ ( บอกงบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มา )

7 กำหนดส่งงานช่วงที่ 1 มีคะแนน 10 คะแนน กลุ่มเรียน 001-004 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2555 ภายในเวลา 08.00 - 16.00 น. เท่านั้น นำส่งที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาคาร 34 ห้อง 3413 หมายเหตุ : พิมพ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้นนะค่ะ หากไม่ส่งตามกำหนด คะแนนจะเป็นศูนย์ ทันที

8 วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2555 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการ ส่งโครงงานหน้าเว็บไซต์ รายวิชา www.gel1101.ssru.ac.th วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เป็น ต้นไป ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการ อนุมัติโครงงานหน้าเว็บไซต์ รายวิชา www.gel1101.ssru.ac.th

9 ตัวอย่างโครงงาน ที่ได้รับการอนุมัติจะ เปิดให้ดู ในชั้นเรียนนะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8- 10 คนเท่านั้น สมาชิกต้องอยู่ สาขาและหมู่เรียนเดียวกัน 2. โครงงานที่ทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการ ฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google