งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย ช่วงที่ 1 นำเสนอโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย ช่วงที่ 1 นำเสนอโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย ช่วงที่ 1 นำเสนอโครงงาน
โครงงาน (Project) รายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย ช่วงที่ 1 นำเสนอโครงงาน 1.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คนเท่านั้น สมาชิกต้องอยู่สาขาและหมู่เรียนเดียวกัน 2.โครงงานที่ทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน หรือ การเขียน ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเท่านั้น

2 ตัวอย่างโครงงาน 1. โครงงานอ่านออกเสียง
เช่น โครงงานฝึกอ่านออกเสียงควบกล้ำ หรืออ่านทำนองเสนาะ โครงการอ่านหนังสือบันทึกในแผ่นซีดี ซึ่งนักศึกษาต้องชี้แจงวิธีทำโครงงานตามหัวข้อที่กำหนดให้ กิจกรรมนั้นต้องมีการดำเนินกิจกรรมจริงกับบุคคลอื่นๆ เช่นกลุ่มนักศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น

3 ตัวอย่างโครงงาน 2. โครงงานรักษ์ภาษา
เช่น การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เช่นการรณรงค์เรื่อง การใช้คำในอินเทอร์เน็ต หรือการใช้ภาษาในสื่อมวลชน เช่น ระดับภาษาในหนังสือพิมพ์ การใช้ภาษาในวิทยุ โทรทัศน์ การเล่านิทานให้เด็กในชุมชน หรือเด็กพิการ ทางสายตาฟัง

4 ตัวอย่างโครงงาน 3. โครงงานการใช้ภาษาไทย
เช่น การฟังเทศน์ หรือประวัติศาสตร์ หรือ รายการ ภาษาไทย แล้วนักศึกษานำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิด จากนั้นนำเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆได้ เช่น ศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่ ทางประวัติศาสตร์ จากนั้นคิดรูปแบบการนำเสนองาน เป็นมัคคุเทศน์นาเที่ยว แล้วให้นักท่องเที่ยวแสดงความ คิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ผลการดำเนินงาน และบันทึกวิดิโอ ขณะทำกิจกรรม เป็นต้น

5 แบบฟอร์ม

6 กิจกรรมและขั้นตอนที่ปฎิบัติในการดำเนินงานโครงงาน
ชื่อโครงงาน วัตถุประสงค์ สถานที่ กิจกรรมและขั้นตอนที่ปฎิบัติในการดำเนินงานโครงงาน ลำดับ หน้าที่ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 1 (ชื่อ) 2 3 4 5 6 7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ แหล่งข้อมูลอ้างอิง งบประมาณ (บอกงบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มา)

7 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2555 ภายในเวลา 08.00 - 16.00 น. เท่านั้น
กำหนดส่งงานช่วงที่ 1 มีคะแนน 10 คะแนน กลุ่มเรียน ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2555 ภายในเวลา น. เท่านั้น นำส่งที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาคาร 34 ห้อง 3413 หมายเหตุ: พิมพ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้นนะค่ะ หากไม่ส่งตามกำหนด คะแนนจะเป็นศูนย์ทันที

8 วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป
วันที่ กรกฎาคม 2555 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการส่งโครงงานหน้าเว็บไซต์รายวิชา วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการอนุมัติโครงงานหน้าเว็บไซต์รายวิชา

9 ตัวอย่างโครงงาน ที่ได้รับการอนุมัติจะเปิดให้ดู ในชั้นเรียนนะค่ะ
ตัวอย่างโครงงาน ที่ได้รับการอนุมัติจะเปิดให้ดู ในชั้นเรียนนะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย ช่วงที่ 1 นำเสนอโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google