งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์กับการ แก้ปัญหา อาจารย์ตีรวิชช์ ทินประภา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์กับการ แก้ปัญหา อาจารย์ตีรวิชช์ ทินประภา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์กับการ แก้ปัญหา อาจารย์ตีรวิชช์ ทินประภา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2 ความรู้สึกเชิงจำนวน ? (Number Sense) ความรู้สึกเชิงปริภูมิ ? (Spatial Sense)

3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 คณิตศาสตร์ ระบุคุณภาพผู้เรียน ◦ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจำนวน เกี่ยวกับการนับไม่เกินหนึ่งแสน........ ◦ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจำนวน เกี่ยวกับจำนวนนับและศูนย์....

4 ความรู้สึกเชิงจำนวน (Number Sense) คืออะไร ◦ สามัญสำนึก ความเข้าใจและความสามารถเกี่ยวกับ จำนวน 7 ด้านดังนี้  ความหมายของจำนวนเป็นอย่างดี ทั้งจำนวนเชิงการนับ (cardinal number) และจำนวนเชิงอันดับที่ (ordinal number)  ความสำพันธ์ระหว่างจำนวน  ขนาดสัมพัทธ์ของจำนวน  ผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการของจำนวน  ความเป็นไปได้ของการวัด  การคิดคำนวณในใจได้อย่างยืดหยุ่น  ความสามารถในการประมาณค่า ◦ การประมาณ (approximation) ◦ การประมาณค่า (estimation)

5 ทำไมต้องพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน ◦ เข้าใจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนได้ อย่างลึกซึ้ง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับจำนวน มาใช้อย่างได้ผลดีในชีวิตประจำนวน สามารถ คิดคำนวณในใจได้อย่างยืดหยุ่น ประมาณค่า และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ คำตอบที่ได้จากการคำนวณ และช่วยให้ แก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับจำนวนได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

6 แนวทางส่งเสริมความรู้สึกเชิงจำนวน ◦ สร้างสถานการณ์ให้เชื่อยมโยงกับ ประสบการณ์ในชีวิตจริง ◦ เสนอรูปแบบความหมายและวิธีคิดคำนวณที่ หลากหลาย ◦ ถามเพื่อนักเรียนฝึกคิดในใจเป็นประจำ ◦ ให้นักเรียนเล่าวิธีการคิดเพื่อหาคำตอบ ◦ ให้นักเรียนฝึกประมาณบ่อยๆ ◦ ให้นักเรียนชี้แจงเหตุผลว่าทำไมจึงคิดเช่นนั้น เป็นประจำ

7 ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน ◦ เมื่อนักเรียนเห็นตัวเลข 9 นักเรียนนึกถึงอะไรบ้าง 9

8 ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน ◦ จงเปรียบเทียบเศษส่วน กับ

9 ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน ◦ จากตัวอย่าง จงอธิบายแบบรูปที่กำหนดให้  878+7=1587-15= 72  868+6=1486-14= 72  858+5=1385-13= 72  848+4=1284-12= 72

10 ความรู้สึกเชิงปริภูมิ ? (Spatial Sense)

11 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 คณิตศาสตร์ ◦ มาตรฐาน 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้ เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้ แบบจำลองทางเรขาคณิต (geometric model) ใน การแก้ปัญหา หลักสูตรคณิตศาสตร์ประเทศสิงคโปร์ ◦ คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือชั้นเลิศที่จะช่วยพัฒนาสร รถนะทางปัญญาของนักเรียนในด้านการให้เหตุผล เชิงตรรกะ การนึกภาพเชิงปริภูมิ การคิดวิเคราะห์....... มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 7 คณิตศาสตร์ของรัฐ นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ◦ นักเรียนจะพัฒนาความรู้สึกชิงปริภูมิและ ความสามารถในการใช้สมบัติและความสัมพันธ์ต่างๆ.....

12 ความรู้สึกเชิงปริภูมิคืออะไร ◦ เป็นความสามารถในการรับรู้ และความเช้าใจ เกี่ยวกับขนาด รูปร่าง ตำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง และความสัมพันธ์ของรูปและสิ่วต่างๆ ( สสวท, 2546) โดยทักษะที่ต้องพัฒนามีดังนี้ (NCTM, 1996)  การประสานระหว่างสายตากับการเคลื่อนไหว (eye-motor coordination)  การจำแนกภาพออกจากพื้นหลัง (figure-ground perception)  การคงตัวในการับรู้รูปร่างและขนาด (perceptual constancy)  การรับรู้เกี่ยวกับตำแหน่งในปริภูมิ (position-in- space perception)  การรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในปริภูมิ (perception of spatial relationship)  การจำแนกโดยใช้สายตา (visual discrimination)  ความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็น (spatial perception)

13 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน ความรู้สึกเชิงปริภูมิ


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์กับการ แก้ปัญหา อาจารย์ตีรวิชช์ ทินประภา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google