งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไร สุทธิ  บริษัท หรือ ห้าง ที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย ถ้ามีสาขาที่ต่างประเทศต้องนำมา รวมคำนวณกับในประเทศด้วย ถ้ามีสาขาที่ต่างประเทศต้องนำมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไร สุทธิ  บริษัท หรือ ห้าง ที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย ถ้ามีสาขาที่ต่างประเทศต้องนำมา รวมคำนวณกับในประเทศด้วย ถ้ามีสาขาที่ต่างประเทศต้องนำมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไร สุทธิ  บริษัท หรือ ห้าง ที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย ถ้ามีสาขาที่ต่างประเทศต้องนำมา รวมคำนวณกับในประเทศด้วย ถ้ามีสาขาที่ต่างประเทศต้องนำมา รวมคำนวณกับในประเทศด้วย  บริษัท หรือ ห้าง ที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายต่างประเทศ นำกำไรสุทธิเฉพาะที่ได้จากการทำ กิจกรรมในประเทศไทยมาคำนวณภาษี นำกำไรสุทธิเฉพาะที่ได้จากการทำ กิจกรรมในประเทศไทยมาคำนวณภาษี 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคล

2 เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิ เรียกว่า เกณฑ์สิทธิ (ACRRUAL BASIS)  LIFE INSURRANCE COMPANY  กิจการฝากขาย  กิจการให้เช่าทรัพย์สิน  กิจการให้เช่าซื้อ ขายของเงินผ่อน  กิจการก่อสร้าง 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 2 ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคล

3 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคล การคิดค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น  อาคารถาวร ปีละ 5 %  อาคารชั่วคราว 100 %  ต้นทุนการได้มาของทรัพยากรธรรมชาติที่ สูญสิ้น ปีละ 5 %  ต้นทุนการได้มาของสิทธิการเช่า ปีละ 10 %  ต้นทุนการได้มาของสูตร กรรมสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ปีละ 10 %  ทรัพย์สินอย่างอื่น ปีละ 20 %

4 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 4 ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคล  การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ปี สุดท้ายให้เหลือไว้อย่างน้อย 1 บาท  รถยนต์นั่งไม่เกิน 10 คน หรือราคาสูง กว่า 1 ล้านบาท ให้เหลือไว้ในส่วนที่สูง กว่า 1 ล้านบาท  รถยนต์นั่งไม่เกิน 10 คน ให้หักค่าสึก หรอส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท  ทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้าคงเหลือ ห้ามนำราคาที่ตีเพิ่มมาคำนวณกำไร ขาดทุนสุทธิ  การโอนทรัพย์สินที่ไม่มีค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนต่ำเกินจริง อาจถูก ประเมินรายได้เพิ่ม


ดาวน์โหลด ppt การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไร สุทธิ  บริษัท หรือ ห้าง ที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย ถ้ามีสาขาที่ต่างประเทศต้องนำมา รวมคำนวณกับในประเทศด้วย ถ้ามีสาขาที่ต่างประเทศต้องนำมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google