งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา  เกิดจากแหล่งเงินได้นอกประเทศ หน้าที่งานที่ทำ กิจการที่ทำ ที่ตั้งทรัพย์สินอยู่ที่ต่างประเทศ และผู้มีเงินได้ต้องอยู่ในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา  เกิดจากแหล่งเงินได้นอกประเทศ หน้าที่งานที่ทำ กิจการที่ทำ ที่ตั้งทรัพย์สินอยู่ที่ต่างประเทศ และผู้มีเงินได้ต้องอยู่ในประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา  เกิดจากแหล่งเงินได้นอกประเทศ หน้าที่งานที่ทำ กิจการที่ทำ ที่ตั้งทรัพย์สินอยู่ที่ต่างประเทศ และผู้มีเงินได้ต้องอยู่ในประเทศไทย ( มากกว่า 180 วัน ) และผู้มีเงินได้นำเงินนั้นเข้ามาในปีนั้น 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 1

2 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่บุคคล  ข้อผูกพันทางเศรษฐกิจกับรัฐบาล ต่างประเทศ  ข้อตกลงของสหประชาชาติ สำหรับคนที่ทำงานในประเทศไทย  สถานฑูต กงสุล กงสุลใหญ่  ได้รับยกเว้นภาษีซ้อนเรื่อง กฎหมายระหว่างประเทศ  ธนาคารพัฒนาเอเซีย ( เอดีบี ) 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 2

3 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา เงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่จ่าย ไปโดยสุจริต และจ่ายไปทั้งหมด  เงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  เงินได้จากการขายอากรแสตมป์ ตราไปรษณียากร  เบี้ยประชุม ค่าสอน ค่าสอบ ที่ ได้จากราชการ 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 3

4 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา  ดอกเบี้ยเงินฝากออมสิน สลากออม สิน  ดอกเบี้ยออมทรัพย์สหกรณ์  ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร ไม่เกิน 20,000 บาท  การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก มิได้มุ่งหากำไร  เงินได้จากการอุปการะตาม ธรรมจรรยา การให้โดยเสน่หา ตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  รางวัลสลากกินแบ่ง สลากออมสิน รางวัลการประกวดจากราชการ สินบน นำจับ 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 4

5 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา  ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด การ ประกันภัย ฌาปนกิจสงเคราะห์  เงินได้จากโรงเรียนเอกชน ที่ไม่รวมการ ขายของ  เงินได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่ง รัฐบาล  ค่าจ้างทำงานปิดเทอมของนักเรียน ต่างชาติ  ค่ารักษาพยาบาลตน และครอบครัว  เงินค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษาบุตร จาก ราชการ รัฐวิสาหกิจ  เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็น มรดก หรือได้มาโดยเสน่หา ที่ตั้งนอกเขต กทม. เทศบาล สุขาภิบาล พัทยา ส่วนที่ ไม่เกิน 200,000 บาท 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 5


ดาวน์โหลด ppt ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา  เกิดจากแหล่งเงินได้นอกประเทศ หน้าที่งานที่ทำ กิจการที่ทำ ที่ตั้งทรัพย์สินอยู่ที่ต่างประเทศ และผู้มีเงินได้ต้องอยู่ในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google