งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( มาตรา 56 ทวิ ) จะเสียเฉพาะผู้มีเงินได้ในมาตรา 40 (5) ถึง 40 (8) เท่านั้น โดยอัตราการหักค่าใช้จ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( มาตรา 56 ทวิ ) จะเสียเฉพาะผู้มีเงินได้ในมาตรา 40 (5) ถึง 40 (8) เท่านั้น โดยอัตราการหักค่าใช้จ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( มาตรา 56 ทวิ ) จะเสียเฉพาะผู้มีเงินได้ในมาตรา 40 (5) ถึง 40 (8) เท่านั้น โดยอัตราการหักค่าใช้จ่าย ใช้อัตรา เดียวกับการเสียทั้งปี แต่อัตราการหักลดหย่อน ใช้ครึ่งหนึ่ง ของอัตราทั้งปี 18 กันยายน กันยายน กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 1

2 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ภงด. 90 สำหรับผู้มีเงินได้ทุก ประเภท ทั้งปี ยื่น มกราคม – มีนาคม ปีถัดไป ภงด. 91 สำหรับผู้มีเงินได้เฉพาะ มาตรา 40 (1) ทั้งปี ยื่น มกราคม – มีนาคม ปีถัดไป ภงด. 94 สำหรับผู้มีเงินได้มาตรา 40 (5) ถึง 40 (8) ครึ่งปี ยื่น กันยายนปีนั้น 18 กันยายน กันยายน กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 2

3 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา สถานที่ยื่นแบบ กทม. ยื่นที่สรรพากรพื้นที่สาขา / ทางไปรษณีย์ / ธนาคารพาณิชย์ไทย / เวบไซต์ ต่างจังหวัด ยื่นที่สรรพากรพื้นที่ สาขา 18 กันยายน กันยายน กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 3

4 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การชำระภาษี  เงินสด  ธนาณัติ  เช็คธปท., เช็คที่มีธนาคารค้ำ ประกัน, เช็คธนาคาร, เช็คบุคคล ธรรมดาในเขตเคลียริ่ง 18 กันยายน กันยายน กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 4

5 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่ จ่าย กรณีจ่ายเป็นรายเดือน ให้คูณ ด้วย 12 กรณีจ่ายเป็นรายครึ่งเดือน ให้คูณ ด้วย 24 กรณีจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ให้คูณ ด้วย กันยายน กันยายน กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 5

6 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา สำหรับ เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (1) และ 40 (2) ที่ได้รับครั้ง เดียวเพราะเหตุออกจากงาน การหักค่าใช้จ่ายให้ทำดังนี้ หักขั้นที่ 1 นำ 7,000 คูณจำนวนปี ที่ทำงานมา หักขั้นที่ 2 ( นำเงินที่ได้รับจริง ลบ ขั้นที่ 1) x 50 % ค่าใช้จ่ายรวมที่หักได้ = ยอดรวม ของทั้ง 2 ขั้น 18 กันยายน กันยายน กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 6

7 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา รายได้ตาม ม. 40 (3) และ ม. 40 (4) เฉพาะ ดอกเบี้ย เสียภาษี ณ ที่จ่าย 15 % รายได้ตาม ม. 40 (4) เฉพาะเงินปันผล เสีย ภาษี ณ ที่จ่าย 10 % รายได้ตาม ม. 40 (5) และ 40 (6) เสียภาษี ณ ที่จ่าย 15 % รายได้ตาม ม. 40 (5), (6), (7), (8) ที่ผู้ จ่ายเงินเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่การจ่าย แต่ละครั้งเกิน 10,000 บาท เสียภาษี ณ ที่จ่าย 1 % 18 กันยายน กันยายน กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 7

8 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา รายได้ ม. 40 (8) เรื่องการขาย อสังหาริมทรัพย์ วิธีการคำนวณ เงินได้พึงประเมิน หักค่าใช้จ่าย 50 % เหลือ 50 % หารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง คิดภาษีตามอัตรา โดยไม่มีการยกเว้น 150,000 บาท ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง 18 กันยายน กันยายน กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 8

9 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การขายสินค้าทางการเกษตรกรรม ให้หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 0.75 % รายได้จากวิชาชีพอิสระ ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % แต่ถ้าได้รายได้วิชาชีพอิสระจากองค์กรสา ธารณกุศล ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10 % รายได้จากการรับจ้างทำของ ให้หักภาษี ณ ที่ จ่าย 3 % รายได้จากการประกวด แข่งขัน ชิงโชค ให้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % รายได้ของนักแสดงสาธารณะที่มีภูมิลำเนาใน ต่างประเทศ ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10 % รายได้ของนักแสดงสาธารณะที่มีภูมิลำเนาใน ประเทศ ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % รายได้จากค่าโฆษณา ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 2 % 18 กันยายน กันยายน กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 9

10 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา หน้าที่ของผู้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย  คำนวณเงินภาษี  นำส่งสรรพากรอำเภอ ภายใน 7 วัน  ยื่นแบบเป็นรายตัวผู้เสียภาษีอากร  ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้เสียภาษีเพื่อเก็บไว้ เป็นหลักฐาน 18 กันยายน กันยายน กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 10

11 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การขอคืนเงินภาษี  ใช้แบบ ค. 10  ขอคืนในแบบ ภงด. 90 หรือ แบบ ภงด. 91  ต้องขอคืนภายใน 3 ปี  แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม 1.5 % ต่อเดือน โทษทางอาญา แล้วแต่กรณี ร้ายแรงที่สุด จำคุก 3 เดือน ถึง 7 ปี ปรับ 2,000 – 200,000 บาท 18 กันยายน กันยายน กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 11

12 LOGO 18 กันยายน กันยายน กันยายน ผศ. กฤษฎา สังขมณี


ดาวน์โหลด ppt ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( มาตรา 56 ทวิ ) จะเสียเฉพาะผู้มีเงินได้ในมาตรา 40 (5) ถึง 40 (8) เท่านั้น โดยอัตราการหักค่าใช้จ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google