งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( มาตรา 56 ทวิ ) จะเสียเฉพาะผู้มีเงินได้ในมาตรา 40 (5) ถึง 40 (8) เท่านั้น โดยอัตราการหักค่าใช้จ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( มาตรา 56 ทวิ ) จะเสียเฉพาะผู้มีเงินได้ในมาตรา 40 (5) ถึง 40 (8) เท่านั้น โดยอัตราการหักค่าใช้จ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( มาตรา 56 ทวิ ) จะเสียเฉพาะผู้มีเงินได้ในมาตรา 40 (5) ถึง 40 (8) เท่านั้น โดยอัตราการหักค่าใช้จ่าย ใช้อัตรา เดียวกับการเสียทั้งปี แต่อัตราการหักลดหย่อน ใช้ครึ่งหนึ่ง ของอัตราทั้งปี 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 1

2 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ภงด. 90 สำหรับผู้มีเงินได้ทุก ประเภท ทั้งปี ยื่น มกราคม – มีนาคม ปีถัดไป ภงด. 91 สำหรับผู้มีเงินได้เฉพาะ มาตรา 40 (1) ทั้งปี ยื่น มกราคม – มีนาคม ปีถัดไป ภงด. 94 สำหรับผู้มีเงินได้มาตรา 40 (5) ถึง 40 (8) ครึ่งปี ยื่น กันยายนปีนั้น 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 2

3 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา สถานที่ยื่นแบบ กทม. ยื่นที่สรรพากรพื้นที่สาขา / ทางไปรษณีย์ / ธนาคารพาณิชย์ไทย / เวบไซต์ www.rd.go.thwww.rd.go.th ต่างจังหวัด ยื่นที่สรรพากรพื้นที่ สาขา 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 3

4 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การชำระภาษี  เงินสด  ธนาณัติ  เช็คธปท., เช็คที่มีธนาคารค้ำ ประกัน, เช็คธนาคาร, เช็คบุคคล ธรรมดาในเขตเคลียริ่ง 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 4

5 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่ จ่าย กรณีจ่ายเป็นรายเดือน ให้คูณ ด้วย 12 กรณีจ่ายเป็นรายครึ่งเดือน ให้คูณ ด้วย 24 กรณีจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ให้คูณ ด้วย 52 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 5

6 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา สำหรับ เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (1) และ 40 (2) ที่ได้รับครั้ง เดียวเพราะเหตุออกจากงาน การหักค่าใช้จ่ายให้ทำดังนี้ หักขั้นที่ 1 นำ 7,000 คูณจำนวนปี ที่ทำงานมา หักขั้นที่ 2 ( นำเงินที่ได้รับจริง ลบ ขั้นที่ 1) x 50 % ค่าใช้จ่ายรวมที่หักได้ = ยอดรวม ของทั้ง 2 ขั้น 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 6

7 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา รายได้ตาม ม. 40 (3) และ ม. 40 (4) เฉพาะ ดอกเบี้ย เสียภาษี ณ ที่จ่าย 15 % รายได้ตาม ม. 40 (4) เฉพาะเงินปันผล เสีย ภาษี ณ ที่จ่าย 10 % รายได้ตาม ม. 40 (5) และ 40 (6) เสียภาษี ณ ที่จ่าย 15 % รายได้ตาม ม. 40 (5), (6), (7), (8) ที่ผู้ จ่ายเงินเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่การจ่าย แต่ละครั้งเกิน 10,000 บาท เสียภาษี ณ ที่จ่าย 1 % 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 7

8 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา รายได้ ม. 40 (8) เรื่องการขาย อสังหาริมทรัพย์ วิธีการคำนวณ เงินได้พึงประเมิน หักค่าใช้จ่าย 50 % เหลือ 50 % หารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง คิดภาษีตามอัตรา โดยไม่มีการยกเว้น 150,000 บาท ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 8

9 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การขายสินค้าทางการเกษตรกรรม ให้หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 0.75 % รายได้จากวิชาชีพอิสระ ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % แต่ถ้าได้รายได้วิชาชีพอิสระจากองค์กรสา ธารณกุศล ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10 % รายได้จากการรับจ้างทำของ ให้หักภาษี ณ ที่ จ่าย 3 % รายได้จากการประกวด แข่งขัน ชิงโชค ให้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % รายได้ของนักแสดงสาธารณะที่มีภูมิลำเนาใน ต่างประเทศ ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10 % รายได้ของนักแสดงสาธารณะที่มีภูมิลำเนาใน ประเทศ ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % รายได้จากค่าโฆษณา ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 2 % 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 9

10 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา หน้าที่ของผู้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย  คำนวณเงินภาษี  นำส่งสรรพากรอำเภอ ภายใน 7 วัน  ยื่นแบบเป็นรายตัวผู้เสียภาษีอากร  ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้เสียภาษีเพื่อเก็บไว้ เป็นหลักฐาน 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 10

11 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การขอคืนเงินภาษี  ใช้แบบ ค. 10  ขอคืนในแบบ ภงด. 90 หรือ แบบ ภงด. 91  ต้องขอคืนภายใน 3 ปี  แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม 1.5 % ต่อเดือน โทษทางอาญา แล้วแต่กรณี ร้ายแรงที่สุด จำคุก 3 เดือน ถึง 7 ปี ปรับ 2,000 – 200,000 บาท 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 11

12 LOGO www.themegallery.com 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 12 ผศ. กฤษฎา สังขมณี


ดาวน์โหลด ppt ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( มาตรา 56 ทวิ ) จะเสียเฉพาะผู้มีเงินได้ในมาตรา 40 (5) ถึง 40 (8) เท่านั้น โดยอัตราการหักค่าใช้จ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google