งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (มาตรา 56 ทวิ) จะเสียเฉพาะผู้มีเงินได้ในมาตรา 40 (5) ถึง 40 (8) เท่านั้น โดยอัตราการหักค่าใช้จ่าย ใช้อัตราเดียวกับการเสียทั้งปี แต่อัตราการหักลดหย่อน ใช้ครึ่งหนึ่งของอัตราทั้งปี 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภงด. 90 สำหรับผู้มีเงินได้ทุกประเภท ทั้งปี ยื่น มกราคม – มีนาคม ปีถัดไป ภงด. 91 สำหรับผู้มีเงินได้เฉพาะมาตรา 40 (1) ทั้งปี ยื่น มกราคม – มีนาคม ปีถัดไป ภงด. 94 สำหรับผู้มีเงินได้มาตรา 40 (5) ถึง 40 (8) ครึ่งปี ยื่น กันยายนปีนั้น 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สถานที่ยื่นแบบ กทม. ยื่นที่สรรพากรพื้นที่สาขา / ทางไปรษณีย์ / ธนาคารพาณิชย์ไทย / เวบไซต์ ต่างจังหวัด ยื่นที่สรรพากรพื้นที่สาขา 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

4 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การชำระภาษี เงินสด ธนาณัติ เช็คธปท. , เช็คที่มีธนาคารค้ำประกัน ,เช็คธนาคาร , เช็คบุคคลธรรมดาในเขตเคลียริ่ง 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

5 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเป็นรายเดือน ให้คูณด้วย 12 กรณีจ่ายเป็นรายครึ่งเดือน ให้คูณด้วย 24 กรณีจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ให้คูณด้วย 52 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

6 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สำหรับ เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (1) และ 40 (2) ที่ได้รับครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน การหักค่าใช้จ่ายให้ทำดังนี้ หักขั้นที่ 1 นำ 7,000 คูณจำนวนปีที่ทำงานมา หักขั้นที่ 2 (นำเงินที่ได้รับจริง ลบขั้นที่ 1) x 50 % ค่าใช้จ่ายรวมที่หักได้ = ยอดรวมของทั้ง 2 ขั้น 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

7 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รายได้ตาม ม. 40 (3) และ ม. 40 (4) เฉพาะดอกเบี้ย เสียภาษี ณ ที่จ่าย 15 % รายได้ตาม ม. 40 (4) เฉพาะเงินปันผล เสียภาษี ณ ที่จ่าย 10 % รายได้ตาม ม. 40 (5) และ 40 (6) เสียภาษี ณ ที่จ่าย 15 % รายได้ตาม ม. 40 (5) , (6) , (7) , (8) ที่ผู้จ่ายเงินเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่การจ่ายแต่ละครั้งเกิน 10,000 บาท เสียภาษี ณ ที่จ่าย 1 % 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

8 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รายได้ ม. 40 (8) เรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์ วิธีการคำนวณ เงินได้พึงประเมิน หักค่าใช้จ่าย 50 % เหลือ 50 % หารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง คิดภาษีตามอัตรา โดยไม่มีการยกเว้น 150,000 บาท ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

9 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การขายสินค้าทางการเกษตรกรรม ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 0.75 % รายได้จากวิชาชีพอิสระ ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % แต่ถ้าได้รายได้วิชาชีพอิสระจากองค์กรสาธารณกุศล ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10 % รายได้จากการรับจ้างทำของ ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % รายได้จากการประกวด แข่งขัน ชิงโชค ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % รายได้ของนักแสดงสาธารณะที่มีภูมิลำเนาในต่างประเทศ ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10 % รายได้ของนักแสดงสาธารณะที่มีภูมิลำเนาในประเทศ ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % รายได้จากค่าโฆษณา ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 2 % 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

10 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หน้าที่ของผู้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย คำนวณเงินภาษี นำส่งสรรพากรอำเภอ ภายใน 7 วัน ยื่นแบบเป็นรายตัวผู้เสียภาษีอากร ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้เสียภาษีเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

11 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การขอคืนเงินภาษี ใช้แบบ ค. 10 ขอคืนในแบบ ภงด. 90 หรือ แบบ ภงด. 91 ต้องขอคืนภายใน 3 ปี แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม 1.5 % ต่อเดือน โทษทางอาญา แล้วแต่กรณี ร้ายแรงที่สุดจำคุก 3 เดือน ถึง 7 ปี ปรับ 2,000 – 200,000 บาท 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

12 Thank You ! 4 เมษายน 2560 ผศ.กฤษฎา สังขมณี


ดาวน์โหลด ppt ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google