งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Advertising Consumer Behavior)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Advertising Consumer Behavior)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส่วนที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Advertising Consumer Behavior)

3 ความหมาย  พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) หมายถึง การกระทำใด ๆ ของ บุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ที่ ตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้น ๆ ได้  การสื่อสารการตลาด เป็นกระบวนการ นำเสนอสิ่งเร้าหลาย ๆ อย่าง บูรณาการ ประสานกันเป็นแผนชุดเพื่อสื่อความหมาย ถ่ายทอดไปยังตลาดเป้าหมาย โดยมีความ มุ่งหวังเพื่อกระตุ้นให้ตลาดเป้าหมายเกิดการรับรู้ แปลความหมาย และตอบสนองตามที่ต้องการ โดยส่งผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น การ สื่อสารการตลาดยังรวมถึงจุดมุ่งหมายเพื่อ ปรับปรุง และเสริมสร้างข่าวสารของบริษัทใน ปัจจุบัน ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเพื่อ กำหนดโอกาสที่จะทำการสื่อสารใหม่ๆใน อนาคตอีกด้วย

4 สรุป พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการ สื่อสารการตลาด  เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อนำมาใช้ใน การวางแผนงานการสื่อสารการตลาด และสามารถ กำหนดเครื่องมือที่สอดคล้องกับกระบวนการในการ ตัดสินใจของผู้บริโภคได้

5 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลต่อกิจกรรมทางการตลาด และการโฆษณาหลายประการเช่น  1. กำหนดรูปแบบสินค้าและบริการ  2. การออกแบบโฆษณาและการเลือกใช้สื่อ  3. การกำหนดกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ เช่น การ ประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา การจัดคอนเสิร์ต

6 ผลกระทบทางการตลาดที่เกิดจาก แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค เปลี่ยนแปลง  ลักษณะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง  การศึกษาสูงขึ้น - การโน้มน้าวใจยากขึ้น - ความภักดีต่อตราน้อยลง  การแต่งงานช้าลง  สนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น  สนใจเปิดรับสื่อใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น  ข้อจำกัดเรื่องเวลา

7 บทที่ 2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Decision Making Process) 1. แบบจำลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดย Henry Assael การตอบสนองกลับ (Feedback) สิ่งเร้า / แรงกระตุ้น กระบวนการค้นหาข้อมูล ผู้บริโภค การตัดสินใจ ผลตอบรับ (Stimuli) ( Information processing) (The consumer) ( Decision Making) (Response)

8 แบบจำลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดย Hawkins, Best,Coney  การตัดสินใจอย่างง่าย (Nominal Decision Making) เป็น การตัดสินใจซื้อสินค้าที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากนัก เป็นสินค้าที่ ไม่ต้องหาข้อมูลมากมาย อาจหาจากความทรงจำที่มีอยู่ใน สมอง เป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงมากนัก และก็อาจไม่ส่งผล กระทบอะไรในด้านภาพพจน์ เช่น ขนมขบเคี้ยว แปรงสีฟัน ดินสอ การซื้อเกิดจากความภักดีในตราสินค้า หรือเป็นการซื้อ ซ้ำก็ได้

9 แบบจำลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดย Hawkins, Best,Coney ( ต่อ )  การตัดสินใจแบบจำกัดขอบเขต (Limited Decision Making) เกี่ยวพันกับข้อมูลภายในที่มี อยู่ในสมองของผู้บริโภค และหาข้อมูลภายนอก เพิ่มเติมบ้าง หาทางเลือกไว้ 2-3 ทางเลือกเพื่อ นำมาใช้ในการตัดสินใจ ไม่ต้องใช้ความ สลับซับซ้อนในการตัดสินใจ พิจารณาคุณสมบัติสัก 2-3 ประการก็เพียงพอ และมีการประเมินผลหลัง การซื้อใช้บ้างเล็กน้อยเท่านั้น การตัดสินใจแบบนี้ อยู่ระหว่างกลางระหว่างการตัดสินใจอย่างง่ายกับ การตัดสินใจอย่างมาก เช่น ถ้าเราเข้าไปในร้านค้า แล้วหยิบกาแฟขึ้นมา 2 กล่อง เปรียบเทียบกัน โอย ดูจากปริมาณและราคา ถ้าปริมาณเท่ากัน เรา ตัดสินใจเลือกราคาที่ถูกกว่า

10 แบบจำลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดย Hawkins, Best,Coney ( ต่อ )  การตัดสินใจอย่างเต็มรูปแบบ (Extended Decision Making) เกี่ยวพันกับการหาข้อมูลจาก ภายในและข้อมูลจากภายนอกอย่างกว้างขวาง จะมี การประเมินทางเลือกจากหลาย ๆ ทาง และจะมีการ ประเมินผลหลังการซื้อใช้อย่างมีนัยสำคัญ การ ตัดสินใจที่ต้องใช้ความคิดและข้อมูลที่มากจะเกิด ขึ้นกับสินค้าที่มีราคาแพง หรือมีความเสี่ยงสูง หรือ สินค้าที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน ดังนั้นในแต่ละขั้นตอน ของการตัดสินใจซื้อต้องทำอย่างเข้มงวด

11 โดยสรุปกระบวนการตัดสินใจซื้ออย่างเต็ม รูปแบบมี 5 ขั้นตอน  1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition)  2. การค้นหาข้อมูล (Information Search)  3. การประเมินทางเลือก (Alternative evaluation)  4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase)  5. การประเมินผลหลังการซื้อ (Post purchase)

12 วิธีการเร่งรัดการตัดสินใจ  4.1 สร้างความแตกต่าง (Differentiation)  4.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  4.1.2 ด้านราคา (Pricing)  4.1.3 สถานที่จำหน่าย (Place)  4.1.4 การส่งเสริมการขาย (Promotion)  4.2 ลดความเสี่ยง (Reduced perceived risk)  4.2.1 การรับประกัน  4.2.2 ภาพลักษณ์ของบริษัท  4.2.3 ภาพลักษณ์ของตราสินค้า  4.2.4 ภาพลักษณ์ของตัวบุคคล


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Advertising Consumer Behavior)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google