งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่1 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่1 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนที่1 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ส่วนที่1 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Advertising Consumer Behavior)

2 ความหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) หมายถึง การกระทำใด ๆ ของบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้น ๆ ได้ การสื่อสารการตลาด เป็นกระบวนการนำเสนอสิ่งเร้าหลาย ๆ อย่าง บูรณาการประสานกันเป็นแผนชุดเพื่อสื่อความหมายถ่ายทอดไปยังตลาดเป้าหมาย โดยมีความมุ่งหวังเพื่อกระตุ้นให้ตลาดเป้าหมายเกิดการรับรู้ แปลความหมาย และตอบสนองตามที่ต้องการ โดยส่งผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น การสื่อสารการตลาดยังรวมถึงจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง และเสริมสร้างข่าวสารของบริษัทในปัจจุบัน ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเพื่อกำหนดโอกาสที่จะทำการสื่อสารใหม่ๆในอนาคตอีกด้วย

3 สรุป พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการสื่อสารการตลาด
สรุป พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการสื่อสารการตลาด เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงานการสื่อสารการตลาด และสามารถกำหนดเครื่องมือที่สอดคล้องกับกระบวนการในการตัดสินใจของผู้บริโภคได้

4 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลต่อกิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณาหลายประการเช่น
1. กำหนดรูปแบบสินค้าและบริการ 2. การออกแบบโฆษณาและการเลือกใช้สื่อ 3. การกำหนดกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา การจัดคอนเสิร์ต

5 ผลกระทบทางการตลาดที่เกิดจากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
ลักษณะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง การศึกษาสูงขึ้น - การโน้มน้าวใจยากขึ้น - ความภักดีต่อตราน้อยลง การแต่งงานช้าลง สนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น สนใจเปิดรับสื่อใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ข้อจำกัดเรื่องเวลา

6 บทที่ 2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Decision Making Process)
1. แบบจำลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดย Henry Assael การตอบสนองกลับ(Feedback) สิ่งเร้า/แรงกระตุ้น กระบวนการค้นหาข้อมูล ผู้บริโภค การตัดสินใจ ผลตอบรับ (Stimuli) ( Information processing) (The consumer) ( Decision Making) (Response)

7 แบบจำลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดย Hawkins, Best,Coney
การตัดสินใจอย่างง่าย (Nominal Decision Making) เป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากนัก เป็นสินค้าที่ไม่ต้องหาข้อมูลมากมาย อาจหาจากความทรงจำที่มีอยู่ในสมอง เป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงมากนัก และก็อาจไม่ส่งผลกระทบอะไรในด้านภาพพจน์ เช่น ขนมขบเคี้ยว แปรงสีฟัน ดินสอ การซื้อเกิดจากความภักดีในตราสินค้า หรือเป็นการซื้อซ้ำก็ได้

8 แบบจำลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดย Hawkins, Best,Coney (ต่อ)
การตัดสินใจแบบจำกัดขอบเขต (Limited Decision Making) เกี่ยวพันกับข้อมูลภายในที่มีอยู่ในสมองของผู้บริโภค และหาข้อมูลภายนอกเพิ่มเติมบ้าง หาทางเลือกไว้ 2-3 ทางเลือกเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ ไม่ต้องใช้ความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจ พิจารณาคุณสมบัติสัก 2-3 ประการก็เพียงพอ และมีการประเมินผลหลังการซื้อใช้บ้างเล็กน้อยเท่านั้น การตัดสินใจแบบนี้อยู่ระหว่างกลางระหว่างการตัดสินใจอย่างง่ายกับการตัดสินใจอย่างมาก เช่น ถ้าเราเข้าไปในร้านค้าแล้วหยิบกาแฟขึ้นมา 2 กล่อง เปรียบเทียบกัน โอยดูจากปริมาณและราคา ถ้าปริมาณเท่ากัน เราตัดสินใจเลือกราคาที่ถูกกว่า

9 แบบจำลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดย Hawkins, Best,Coney (ต่อ)
การตัดสินใจอย่างเต็มรูปแบบ (Extended Decision Making) เกี่ยวพันกับการหาข้อมูลจากภายในและข้อมูลจากภายนอกอย่างกว้างขวาง จะมีการประเมินทางเลือกจากหลาย ๆ ทาง และจะมีการประเมินผลหลังการซื้อใช้อย่างมีนัยสำคัญ การตัดสินใจที่ต้องใช้ความคิดและข้อมูลที่มากจะเกิดขึ้นกับสินค้าที่มีราคาแพง หรือมีความเสี่ยงสูง หรือ สินค้าที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน ดังนั้นในแต่ละขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อต้องทำอย่างเข้มงวด

10 โดยสรุปกระบวนการตัดสินใจซื้ออย่างเต็มรูปแบบมี 5 ขั้นตอน
1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) 3. การประเมินทางเลือก (Alternative evaluation) 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase) 5. การประเมินผลหลังการซื้อ (Post purchase)

11 วิธีการเร่งรัดการตัดสินใจ
4.1 สร้างความแตกต่าง (Differentiation) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Pricing) สถานที่จำหน่าย (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) 4.2 ลดความเสี่ยง (Reduced perceived risk) การรับประกัน ภาพลักษณ์ของบริษัท ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ภาพลักษณ์ของตัวบุคคล


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่1 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google