งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO CREDIT MANAGEMENT 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO CREDIT MANAGEMENT 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO CREDIT MANAGEMENT 18 กันยายน กันยายน กันยายน ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

2 บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง 18 กันยายน กันยายน กันยายน ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา Risk appraisal factors  charateristics  capacity  capital  condition  collateral  country

3 Credit Risk = Character+ Capacity + Capital  ใช้ได้ (fair)  น่าสงสัย (doubtful)  มีข้อจำกัด (limited)  อันตราย (danger)  ค่อนข้างไม่ดี (not good)  ไม่ดีเห็นชัด (truly bad)  ไม่น่าไว้ใจ (not trust worthy) 18 กันยายน กันยายน กันยายน บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

4 Other factors  Customer policies  Bank attitude  Moral risks, Business risks, Financial risks 18 กันยายน กันยายน กันยายน บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

5 Credit scoring / Credit rating  Founded  Qualifying : ISO, ม. อ. ก., ม. ผ. ช., อ. ย.  Brand  Growth rate  Financial statement presented  Business trend  Size of the firm,Ownership welknown 18 กันยายน กันยายน กันยายน บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

6  Performance (profit / loss)  Average revenue  Current ratio  Debt to equity ratio  EBIT  R.O.A.  Auditor’s name 18 กันยายน กันยายน กันยายน บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

7 สถาบันการเงินแบ่งความเสียหายเป็นการ จัดชั้นลูกหนี้ 6 ลำดับ ดังต่อไปนี้  1. หนี้ปกติ  2. หนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  3. หนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน  4. หนี้จัดชั้นสงสัย  5. หนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ  6. หนี้จัดชั้นสูญ 18 กันยายน กันยายน กันยายน บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

8 Credit review  objective  increase / decrease  repayment ontime  over expansion  key man, management team  financial statement analysis  on schedule, break even point  credit line from other bank change 18 กันยายน กันยายน กันยายน บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

9  collateral physical change  swot analysis  summary & comment 18 กันยายน กันยายน กันยายน บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

10 18 กันยายน กันยายน กันยายน Farm Supply  การผลิตรถแทรคเตอร์ อุปกรณ์ และอะไหล่  การต่อเรือประมง การผลิตแหและอวน  การผลิตเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในการเกษตร  การผลิตปุ๋ย สำหรับการเพาะปลูก บำรุงพันธุ์พืช  การผลิตยาป้องกัน กำจัดศัตรูพืช และสัตว์  การผลิตอาหารสัตว์  การรับจ้างไถดินเพื่อทำการปลูกพืช  การรับจ้างป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช  การรับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

11 Agro – Industry  โรงงานน้ำตาล  โรงงานทอกระสอบ  โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด  โรงงานผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ด และมันเส้น  โรงงานสกัดน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม น้ำมันพืช อื่นๆ  โรงงานผลิตชา และกาแฟ  โรงงานผลิตซอสมะเขือเทศ ซอสพริก  โรงหีบนุ่น  โรงหีบฝ้าย 18 กันยายน กันยายน กันยายน บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

12  โรงงานผลิตเส้นใยมะพร้าว  โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง  โรงงานทำปลาป่น  โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น  โรงบ่มใบยาสูบ  โรงงานทำวุ้นเส้น  โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมสด 18 กันยายน กันยายน กันยายน บทที่ 8 การประเมินความ เสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

13 ลักษณะพิเศษของสินเชื่อเพื่อการเกษตร  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก ทำให้มีต้นทุนการ ผลิตสูง  เกษตรกรไทยมีความเสี่ยงสูงจากการขาดความรู้ทาง วิชาการสมัยใหม่ มักอาศัยความชำนาญจาก ประสบการณ์ ขาดเงินลงทุน ราคาผลผลิตไม่แน่นอน  สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ต้องใช้เงินทุน หมุนเวียนสูงมาก เพราะต้องซื้อสินค้าจากเกษตรกร ด้วยเงินสดเท่านั้น และขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นหลักประกันมักมีปัญหา เพราะ มีชื่อผู้ถือครองหลายคน 18 กันยายน กันยายน กันยายน บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

14 LOGO 18 กันยายน กันยายน กันยายน ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทา


ดาวน์โหลด ppt LOGO CREDIT MANAGEMENT 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google