งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO CREDIT MANAGEMENT 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO CREDIT MANAGEMENT 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO CREDIT MANAGEMENT www.themegallery.com 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th

2 บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 2 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th Risk appraisal factors  charateristics  capacity  capital  condition  collateral  country

3 Credit Risk = Character+ Capacity + Capital  ใช้ได้ (fair)  น่าสงสัย (doubtful)  มีข้อจำกัด (limited)  อันตราย (danger)  ค่อนข้างไม่ดี (not good)  ไม่ดีเห็นชัด (truly bad)  ไม่น่าไว้ใจ (not trust worthy) 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 3 บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

4 Other factors  Customer policies  Bank attitude  Moral risks, Business risks, Financial risks 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 4 บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

5 Credit scoring / Credit rating  Founded  Qualifying : ISO, ม. อ. ก., ม. ผ. ช., อ. ย.  Brand  Growth rate  Financial statement presented  Business trend  Size of the firm,Ownership welknown 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 5 บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

6  Performance (profit / loss)  Average revenue  Current ratio  Debt to equity ratio  EBIT  R.O.A.  Auditor’s name 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 6 บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

7 สถาบันการเงินแบ่งความเสียหายเป็นการ จัดชั้นลูกหนี้ 6 ลำดับ ดังต่อไปนี้  1. หนี้ปกติ  2. หนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  3. หนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน  4. หนี้จัดชั้นสงสัย  5. หนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ  6. หนี้จัดชั้นสูญ 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 7 บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

8 Credit review  objective  increase / decrease  repayment ontime  over expansion  key man, management team  financial statement analysis  on schedule, break even point  credit line from other bank change 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 8 บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

9  collateral physical change  swot analysis  summary & comment 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 9 บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

10 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 10 Farm Supply  การผลิตรถแทรคเตอร์ อุปกรณ์ และอะไหล่  การต่อเรือประมง การผลิตแหและอวน  การผลิตเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในการเกษตร  การผลิตปุ๋ย สำหรับการเพาะปลูก บำรุงพันธุ์พืช  การผลิตยาป้องกัน กำจัดศัตรูพืช และสัตว์  การผลิตอาหารสัตว์  การรับจ้างไถดินเพื่อทำการปลูกพืช  การรับจ้างป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช  การรับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

11 Agro – Industry  โรงงานน้ำตาล  โรงงานทอกระสอบ  โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด  โรงงานผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ด และมันเส้น  โรงงานสกัดน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม น้ำมันพืช อื่นๆ  โรงงานผลิตชา และกาแฟ  โรงงานผลิตซอสมะเขือเทศ ซอสพริก  โรงหีบนุ่น  โรงหีบฝ้าย 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 11 บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

12  โรงงานผลิตเส้นใยมะพร้าว  โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง  โรงงานทำปลาป่น  โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น  โรงบ่มใบยาสูบ  โรงงานทำวุ้นเส้น  โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมสด 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 12 บทที่ 8 การประเมินความ เสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

13 ลักษณะพิเศษของสินเชื่อเพื่อการเกษตร  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก ทำให้มีต้นทุนการ ผลิตสูง  เกษตรกรไทยมีความเสี่ยงสูงจากการขาดความรู้ทาง วิชาการสมัยใหม่ มักอาศัยความชำนาญจาก ประสบการณ์ ขาดเงินลงทุน ราคาผลผลิตไม่แน่นอน  สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ต้องใช้เงินทุน หมุนเวียนสูงมาก เพราะต้องซื้อสินค้าจากเกษตรกร ด้วยเงินสดเท่านั้น และขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นหลักประกันมักมีปัญหา เพราะ มีชื่อผู้ถือครองหลายคน 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 13 บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

14 LOGO www.themegallery.com 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 14 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th


ดาวน์โหลด ppt LOGO CREDIT MANAGEMENT 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google