งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนสุวิทย์ ทับ หิรัญรักษ์ DBA. Argosy University (USA) MBA. National University (USA) Cert: Kellogg School of Management (USA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนสุวิทย์ ทับ หิรัญรักษ์ DBA. Argosy University (USA) MBA. National University (USA) Cert: Kellogg School of Management (USA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนสุวิทย์ ทับ หิรัญรักษ์ DBA. Argosy University (USA) MBA. National University (USA) Cert: Kellogg School of Management (USA)

3 2 What is a product? A product is anything that is offered for sale for the purpose of satisfying a want or need on both sides of the exchange process

4 3 Customer expect benefits from features; in other words, a feature is a means to an end, not an end in itself (Sounds obvious but often overlooked) From the customer’s perspective, the product includes all the features all the features and all the corresponding benefits Important concept

5 4 องค์ประกอบของสิ่งที่นำเสนอต่อ ตลาด ( ลูกค้า )

6 5 Five product levels

7 6

8 7 Product hierarchy : 7 ระดับ Need family พาหนะในการเดินทาง Product family ทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ Product class รถยนต์ เครื่องบิน เรือ Product line รถยนต์เก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก Product type 2 ประตู 4 ประตู Brand โตโยต้า ฮอนด้า Product item Vios Altis

9 8 Product mix decision Product mix - a company’s complete assortment of product lines and items - กลุ่มของทุกสาย ผลิตภัณฑ์และทุก รายการที่ผู้ขายราย หนึ่งนำเสนอ

10 9 Width Width - number of different product lines Length Length - total number of items within the lines Length Length - total number of items within the lines Depth Depth - number of versions of each product Product Mix - all the product lines offered Product Mix - all the product lines offered Consistency Product mix

11 10 ตัวอย่างสายผลิตภัณฑ์ของ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ความกว้างของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ = จำนวนสายผลิตภัณฑ์ = 5 (1) ผลไม้กวน กล้วยกวน ทุเรียนกวน มะม่วงกวน ความลึก = 3 (2) บรรจุกระป๋อง ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ สับปะรด เงาะสอดไส้ - สับปะรด ความลึก = 5 (3) ผลไม้หยี มะม่วงหยี สับปะรดหยี มะยมหยี ฝรั่งหยี ความลึก = 4 (4) ทอดกรอบ ขนุนทอด ทุเรียนทอด กล้วยฉาบ ความลึก = 3 (5) แช่อิ่ม มะม่วง กระท้อน มะขาม มะปราง ความลึก = 4 ความยาวของสายผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน = 3+5+4+3+4 = 19

12 11

13 บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

14

15

16

17

18 สหพัฒนพิบูล

19 UNITED FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

20 19 Product line decisions 1. Product-line analysis Sales and Profits Product-line market profile

21 20 Market profile Figure 14.4: Product Map for a Paper-Product Line

22 21 2. Product-line length 2.1 Line stretching decision Downward or Downmarket stretch Upward of Upmarket stretch Two-way stretch

23 22 2.2 Line filling decision – Line Filling Just-noticeable difference 3. Line modernization decision 4. Line featuring decision 5. Line pruning decision

24 23 การตัดสินใจในผลิตภัณฑ์แต่ ละรายการ  Product attribute decision  Product quality  Product features  Product design  Brand decision  Packaging decision  Label decision

25 24 Brands  Brands  Brand mark  Logo  Trade mark  Copyrig ht  Patent

26 25  Slogan  Brand personality  Brand loyalty  Brand attitude  Brand positioning  Brand image  Brand equity or brand value

27 26

28 27 Brand equity No Brand Loyalty (customer will change) No Brand Loyalty (customer will change) Satisfied Customer (no reason to change) Satisfied Customer (no reason to change) Satisfied & Switching Cost Values the Brand (brand as friend) Values the Brand (brand as friend) Devoted to Brand Devoted to Brand

29 28 Branding Decision Brand No brand Brand- Sponsor Decision Manu- facturer brand Distribu- tor (private) brand Licensed brand Brand- Name Decision Individual brand names Blanket family name Separate family names Company- individual names Brand- Repositioning Decision Reposi- tioning No reposi- tioning Brand- Strategy Decision Line extension Brand extension Multi- brands New brands Cobrands การตัดสินใจในตราสินค้า

30 29 Brand selection: Consider ease in pronouncing, writing, remembering, image, negative or controversial overtones, geographic limitations, and whether product line can be expanded with same name Brand selection

31 30 Individual brand – ชื่อตราเฉพาะ – ตั้งชื่อสินค้าที่ แตกต่างกันสำหรับแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์ Family brand – ตรารวมสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ – ตั้ง ชื่อตราสินค้าเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของ บริษัท เช่น sony, nokia, toyota Sepatate family brand – ตรารวมแยกกันสำหรับ ผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม – nestle – เนสกาแฟ คอฟฟี่เมต ไมโล ตราหมี Company individual name– ชื่อบริษัทรวมกับชื่อ เฉพาะ – แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อบริษัทกับชื่อ ผลิตภัณฑ์ - toyota soluna, toyota exsior, toyota corollar Brand selection

32 31 Brand Extension New Brand Name Product Category Line Extension Existing Multibrands New Brands Brand strategies

33 32 Brand strategies Line extensions – เพิ่มผลิตภัณฑ์เดิม โดยใช้ ตราเดิม ( เพิ่มสี ขนาด กลิ่น รูปแบบ ) Brand extensions – เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็น ผลิตภัณฑ์เดิม โดยใช้ตราเดิม – ( เพิ่มจากสบู่ มีครีมอาบน้ำ โฟมล้างหน้า ) Multibrands/Fighting brand – สินค้าใหม่ หลายตราสำหรับสินค้าชนิดเดิมที่มีลักษณะ อย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ( แพนทีน คลินิค รีจอยซ์ ) New brand – สินค้าใหม่ ตราใหม่ ( นมถั่ว เหลือง โย ) Cobrand/ Dual brand) – ใช้ตราสินค้าที่มี ชื่อเสียง 2 ตราขึ้นไป รวมกันในการเสนอขาย

34 33 Suggest Product Benefits Distinctive Lack Poor Foreign Language Meanings Suggest Product Qualities Easy to: Pronounce Recognize Remember Good brand names

35 34 การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ และ กลยุทธ์การตลาด Industrial- Goods Classification Consumer- Goods Classification Goods

36 35 Convenience Products Buy frequently & immediately > Includes: Staple goods Impulse goods Emergency goods > Low priced > Many purchase locations Consumer goods classification

37 36 Shopping Products Buy less frequently - Homogeneous - Heterogeneous > Gather product information > Fewer purchase locations > Compare for: Suitability & Quality Price & Style

38 37 Specialty Products Special purchase efforts > Unique characteristics > Brand identification > Few purchase locations

39 38 Unsought Products Unsought Products New innovations > Products consumers don ’ t want to think about. >Require much advertising & personal selling

40 39 Raw materials and parts Industrial goods classification 1. Raw materials - Farm products - Natural products 2. Manufactured materials and parts - Component materials - Component parts

41 40 Capital items 3. Installations - Building - Fixed equipment 4. Accessory equipment - Factory equipment and tools - Office equipment

42 41 Supplies and services 5. Supplies - Maintenance items - Repair items - Operating supplies 6. Services - Maintenance services - Repair services - Business advisory services

43 42 PLC : เป็นขั้นตอนชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย (1) ขั้นแนะนำ (Introduction) (2) ขั้น เจริญเติบโต (Growth) (3) ขั้น เจริญเติบโตเต็มที่ (Maturity) (4) ขั้นตกต่ำ (Decline) ซึ่งมี ผลกระทบต่อการนำผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ตลาดและการโฆษณา สินค้านั้น Product Life Cycle (PLC)

44 43 Sales and profit life cycle

45 44 Managing throughout the life cycle Introduction : Establishing sales and market share more important than profits

46 45 Growth : Sales grow fast and companies must concentrate on meeting demand through distribution and maintaining quality

47 46 Maturity : Sales slow down, Profits slip, Price and promotion important

48 47 Decline : New technologies and changing trends are leading reasons why products and product categories go into decline phase Requires choice between discontinuing the product or trying to rejuvenate it

49 48 รูปลักษณะอื่นของวงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์ Cost Product Life- Cycle Patterns

50 49 Style, Fashion, and Fad Life Cycles

51 50 1. Introduction - Heavy promotion - Building distribution - Product development - Little competition - Often negative profits - Often important to grab share early and hang on until profits com around Strategies throughout the life cycle

52 51 Rapid-skimming strategy Slow-skimming strategy Rapid-penetration strategy Slow-penetration strategy ราคาสูง ราคาต่ำ ส่งเสริมการตลาดมากส่งเสริมการตลาดน้อย Four Introductory Marketing Strategies

53 52 2. Growth  Improve product quality and add new product features and improved styling  Add new models and flanker products  Enter new market segments  Increase distribution coverage and enter new distribution channels  Shift from product-awareness advertising to product-preference advertising  Lower prices to attract next layer of price- sensitive buyers

54 53 3. Maturity 3.1 Market Modification 3.1 Market Modification - Expand number of brand users by: - Expand number of brand users by: 1.Converting nonusers 2.Entering new market segments 3.Winning competitors’ customers

55 54 - Convince current users to increase usage by: - Convince current users to increase usage by: 1.Using the product on more occasions 2.Using more of the product on each occasion 3.Using the product in new ways

56 55 3.2 Product modification Quality improvement Feature improvement 3.3 Marketing-Mix Modification Prices Distribution Advertising Sales promotion Personal selling Services

57 56 4. Decline Stage  Increase firm’s investment (to dominate the market and strengthen its competitive position)  Maintain the firm’s investment level until the uncertainties about the industry are resolved.  Decrease the firm’s investment level selectively by dropping unprofitable customer groups, while simultaneously strengthening the firm’s investment in lucrative niches  Harvesting (“milking”) the firm’s investment to recover cash quickly  Divesting the business quickly by disposing of its assets as advantageously as possible.

58 57 Step 1 : Generate Ideas Step 2 : Screen Ideas Step 3 : Analyze the Product concept and potential Step 4 : Develop the Product Step 5 : Test Product and Marketing Mix Step 6 : Commercialize Product Developing new produces

59 58 Characteristics of the Innovation Rate of Adoption Relative advantage Compatibility Complexity Social Visibility Communicability Triability

60 59 1. The Product - Differential advantage over competing products - Innovative in fulfilling real consumer needs - Benefits fulfill consumer needs better - Features are more appealing Why products succeed

61 60

62 61 2. The Positioning and the Rest of the Marketing Mix - Company owns a powerful position :Xerox - Price is reasonable versus value perceived - Packaging - Effective promotion - Distribution where and when needed

63 62

64 63 3. The Product Development Process - Ideas are well screened and analyzed before development 4. Marketing Environment - Be the first product in a new category - Take advantages of changes in the environment - Take advantages of competitor’s mistakes

65 64 The company doesn’t understand the product, category, or the technology The product suffers from poor quality The target market doesn’t really exit Unexpected strong competition Government regulations Why products fail

66 65 การตัดสินใจในการบรรจุ ภัณฑ์ – Packaging – Package Primary Package Secondary Package Shipping Package

67 66

68 67 Factors which have contributed to the growing use of packaging as a marketing tool  Self-Service  Consumer affluence  Company and brand image  Innovation opportunity  Containment and protection  Usage  Communication  New product planning  Market segmentation

69 68  นโยบายและกลยุทธ์ของการ บรรจุภัณฑ์  Changing the package  Reuse packaging  Multiple packaging  Packaging the product line  แก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม 7Rs

70 69 7Rs  Recyc le  Refill  Reus e  Redu ce  Rejec t  Repai r  Reco very

71 70 Packaging Packaging functions a. Facilitating promotion b. Facilitating distribution Packaging considerations a. Safety of the package b. Environmental impact c. Cost of the package

72 71 Why Package Crucial as a Marketing Tool Self-service Consumer affluence Company & brand image Opportunity for innovation

73 72 Labeling functions Promotional support Design considerations Labeling

74 73 Labels Identify Describe Promote

75 74 การตัดสินใจในป้ายฉลาก Labeling  Brand label  Grade label  Descriptive label

76 75 Positioning is the act of designing the company’s offering and image to occupy a distinctive place in the the target market’s mind. Positioning

77 76 ตัวอย่างการกำหนดผังแสดง ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ราคาสูง คุณภาพสูงคุณภาพต่ำ ราคาต่ำ Louis vuitton

78 77

79 78

80 79 Positional yourself in the customer To determine the best position - Which factors are most meaningful to customers - How customers perceive competitive products with respect to those factors - How customers perceive your product with respect to the same factors

81 80 Competing for the best position Three choices if you’re not already the leader - Try to dislodge the leader - Try to settle for a different spot - Try to change the map by convincing customers to use different evaluative criteria

82 81 Choosing a positioning approach Depends on strengths of your product, factors important to customers and competition - by product differences - by product benefits - by product users - by product usage - against a particular competitor - against an entire product category - by association

83 82 Repositioning your products Writing the positioning statement Executing the positioning plan

84 83 คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ ลูกค้า

85 84 ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) เป็นข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเหนือกว่า แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคาที่ต่ำกว่า หรือการจัดหาผลประโยชน์ที่มากกว่าให้กับลูกค้า

86 85 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนวิธีใน การสร้าง ข้อได้เปรียบและขนาดของข้อ ได้เปรียบ

87 86 เครื่องมือในการสร้างความ แตกต่างทางการแข่งขัน 1.Product differentiation 2.Services differentiation 3.Personnel differentiation 4.Channel differentiation 5.Image differentiation

88 87 1. Product differentiation FormFeature Perfor- mance quality Confor- mance quality DurabilityReliability Repair- ability Style Design

89 88 Differences Worth Establishing Affordable Superior Profitable Preemptive Distinctive Important

90 89 2. Service differentiation Delivery Ordering Ease Ordering Ease Maintenance & Repair Maintenance & Repair Customer Training Customer Training Installation Customer Consulting Customer Consulting Miscellaneous Services

91 90 3. Channel differentiation Coverage ExpertisePerformance

92 91 Atmosphere Symbols Color Slogan 4. Image differentiation Media Events Identity versus image

93 92 Differentiation Variables ProductServicesPersonnelChannelImage FormOrdering ease CompetenceCoverageSymbols FeaturesDeliveryCourtesyExpertiseMedia PerformanceInstallationCredibilityPerformanceAtmosphere ConformanceCustomer training ReliabilityEvents DurabilityCustomer consulting Responsive ness

94 93


ดาวน์โหลด ppt 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนสุวิทย์ ทับ หิรัญรักษ์ DBA. Argosy University (USA) MBA. National University (USA) Cert: Kellogg School of Management (USA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google