งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Implementation & Testing, Plan, Result and Evaluation March 6th, 2010

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Implementation & Testing, Plan, Result and Evaluation March 6th, 2010"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Implementation & Testing, Plan, Result and Evaluation March 6th, 2010
CD Selection System Implementation & Testing, Plan, Result and Evaluation March 6th, 2010

2 Agenda Implementation Plan and Result Testing Test Demo
Post phase Evaluation Conclusion Lessons Learn and Future Works Questions and Answers

3 Plan and Result Implementation

4 Plan and Result testing

5 Test plan

6 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ
ความต้องการลูกค้า คุณภาพของระบบ ความเสี่ยง ข้อมูลในระบบ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การทดสอบ

7 วิธีการทดสอบ Unit Test System Test

8 สภาวะที่ใช้การทดสอบ Server and Client Intel®Core™ 2 Quad @ 2.40 GHz
2.00 GB Windows 7 Professional 32-bit

9 การควบคุมการทดสอบ requirements review design review code review

10 ระบบที่ทำการทดสอบ Browse by category Search CD Add item to cart
View cart edit quantity from cart remove item from cart Check out cart

11 กำหนดการส่งมอบงาน ลักษณะงาน ผู้รับผิดชอบ วันที่เสร็จงาน กำหนดกรณีทดสอบ
Testers 1 มีนาคม 2553 ตรวจสอบกรณีทดสอบ Test Lead, Dev. Lead, Testers กำหนดข้อมูล และขอบเขตในการทดสอบ Test Lead ทำการทดสอบตามกรณีทดสอบ 2 มีนาคม 2553 ระบุผลการทดสอบกรณีต่างๆ Everyone testing the product จัดทำรายงาน และติดตามสถานะการทดสอบ รายสัปดาห์ ทำการทดสอบระบบทั้งหมด 3 มีนาคม 2553 ทำรายงาน และติดตามการทดสอบระบบ ดำเนินการทดสอบการยอมรับของลูกค้า กลุ่มตัวแทนผู้ใช้งาน 4 มีนาคม 2553 ทำรายงาน และติดตามการทดสอบการยอมรับ กลุ่มตัวแทนลูกค้า 5 มีนาคม 2553 สรุปรายงานการทดสอบ 6 มีนาคม 2553

12 ปัญหาในการทดสอบ บางขั้นตอนจำเป็นต้องให้ข้อมูลเสร็จสมบูรณ์
unit test ต้องมีการเขียน driver เพื่อใช้ทดสอบ

13 การควบคุมการทำงานภายใต้กรอบงานที่กำหนด
บุคคล ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ ข้อมูล

14 ความเสี่ยง ตารางเวลา เทคนิค การจัดการ บุคคล ความต้องการของลูกค้า

15 เครื่องมือ

16 Test Case & Result

17 Unit Test Case Category Expected Result 1 '' '= 0' 2 'k' 3
'avre oiu*&$' 4 'Rock' '= 2' 5 'Jazz' '= 1' 6 'Pop' 7 'Rap' 8 'ROCK' 9 'POP' 10 'JAZZ' 11 'RAP' 12 'rock' 13 'pop' 14 'jazz' 15 'rap' Browse CD

18 Browse CD

19 Unit Test Search CD Case Category Type Expected Result 1 '' '> 0' 2
'k' '= 0' 3 'avre oiu*&$' 4 'Title' '= 5' 5 6 7 'g' '= 2' 10 'Artist' 11 12 'Category' 13 14 15 'rock' 16 'Record' 17 'record' 18 19 'gmm' 20 'cne;vnu**#' Search CD

20 Search CD

21 Unit Test Case Cart Cd Id Quantity User Expected Result 1
Add Order Case Cart Cd Id Quantity User Expected Result 1 Instance of Cart 4 2 '' 'x' -2 3 'y' 20 5 6 7 '6' '3' -4 8 9 10 Instance of User

22 Add Order

23 Unit Test Case Category Type Expected Result 1 array(10,10)
Edit Order Case Category Type Expected Result 1 array(10,10) ‘Cart Object’ 2 array(200,50) 3 array(0,0) 4 array(-5,-5) 5 array(50,-5) 6 array(-5,50) 7 array(200,50,100) 8 array(0,0,0) 9 array(-2,-4,-6) 10 array(-6,8,10) array(-6,8,-10)

24 Edit Order

25 Unit Test Case Cart Cd Id Expected Result 1 Instance of Cart 4 2 'x' 3
Remove Order Case Cart Cd Id Expected Result 1 Instance of Cart 4 2 'x' 3 5 6 '' 7 '6' 8 9 10

26 Remove Order

27 Unit Test Case Category Type Expected Result 1 ‘’ ‘Member Object’ 2 3
Check Out Case Category Type Expected Result 1 ‘’ ‘Member Object’ 2 3 ‘List of Order’ 4 5 6 7 8 9 10

28 Check Out

29 System Test Browse by category Search CD Add item to cart View cart
edit cart Check out cart

30 Post Phases Evaluation

31 Conclusion

32 Lessons learn & Future works

33 Questions and ANSWERs

34 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Implementation & Testing, Plan, Result and Evaluation March 6th, 2010

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google