งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CD Selection System Implementation & Testing, Plan, Result and Evaluation March 6 th, 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CD Selection System Implementation & Testing, Plan, Result and Evaluation March 6 th, 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CD Selection System Implementation & Testing, Plan, Result and Evaluation March 6 th, 2010

2 Agenda Implementation –Plan and Result Testing –Plan and Result –Test Demo Post phase Evaluation Conclusion Lessons Learn and Future Works Questions and Answers

3 IMPLEMENTATION Plan and Result

4 TESTING Plan and Result

5 Test plan

6 วัตถุประสงค์ในการ ทดสอบ ความต้องการลูกค้าคุณภาพ ของระบบ ความเสี่ยง ข้อมูลในระบบ ความถูกต้องความสมบูรณ์ การ ทดสอบ

7 วิธีการทดสอบ Unit Test System Test

8 สภาวะที่ใช้การทดสอบ Server and Client Intel®Core™ 2 Quad @ 2.40 GHz 2.00 GB Windows 7 Professional 32-bit

9 การควบคุมการทดสอบ requirements review design review code review

10 ระบบที่ทำการทดสอบ Browse by category Search CD Add item to cart View cart edit quantity from cart remove item from cart Check out cart

11 กำหนดการส่งมอบงาน ลักษณะงานผู้รับผิดชอบวันที่เสร็จงาน กำหนดกรณีทดสอบ Testers 1 มีนาคม 2553 ตรวจสอบกรณีทดสอบ Test Lead, Dev. Lead, Testers 1 มีนาคม 2553 กำหนดข้อมูล และขอบเขตในการ ทดสอบ Test Lead 1 มีนาคม 2553 ทำการทดสอบตามกรณีทดสอบ Testers 2 มีนาคม 2553 ระบุผลการทดสอบกรณีต่างๆ Everyone testing the product 2 มีนาคม 2553 จัดทำรายงาน และติดตามสถานะการ ทดสอบ Test Lead รายสัปดาห์ ทำการทดสอบระบบทั้งหมด Testers 3 มีนาคม 2553 ทำรายงาน และติดตามการทดสอบ ระบบ Test Lead 3 มีนาคม 2553 ดำเนินการทดสอบการยอมรับของ ลูกค้า กลุ่มตัวแทนผู้ใช้งาน 4 มีนาคม 2553 ทำรายงาน และติดตามการทดสอบ การยอมรับ กลุ่มตัวแทนลูกค้า 5 มีนาคม 2553 สรุปรายงานการทดสอบ Test Lead 6 มีนาคม 2553

12 ปัญหาในการทดสอบ บางขั้นตอนจำเป็นต้องให้ข้อมูลเสร็จ สมบูรณ์ unit test ต้องมีการเขียน driver เพื่อ ใช้ทดสอบ

13 การควบคุมการทำงานภายใต้ กรอบงานที่กำหนด บุคคลซอฟต์แวร์อุปกรณ์ข้อมูล

14 ความเสี่ยง ตารางเวลา เทคนิค การจัดการ บุคคล ความต้องการของลูกค้า

15 เครื่องมือ

16 Test Case & Result

17 Unit Test Browse CD CaseCategoryExpected Result 1'''= 0' 2'k''= 0' 3'avre oiu*&$''= 0' 4'Rock''= 2' 5'Jazz''= 1' 6'Pop''= 1' 7'Rap''= 1' 8'ROCK''= 2' 9'POP''= 1' 10'JAZZ''= 1' 11'RAP''= 1' 12'rock''= 2' 13'pop''= 1' 14'jazz''= 1' 15'rap''= 1'

18 Browse CD

19 Unit Test Search CD Ca se CategoryTypeExpected Result 1'' '> 0' 2'k''''= 0' 3'avre oiu*&$''''= 0' 4'''Title''= 5' 5'k''Title''= 0' 6'avre oiu*&$''Title''= 0' 7'g''Title''= 2' 10'avre oiu*&$''Artist''= 0' 11'g''Artist''= 2' 12'''Category''= 5' 13'k''Category''= 0' 14'avre oiu*&$''Category''= 0' 15'rock''Category''= 2' 16'''Record''= 5' 17'k''record''= 0' 18'avre oiu*&$''Record''= 0' 19'gmm''record''= 2' 20'''cne;vnu**#''= 5'

20 Search CD

21 Unit Test Add Order Cas e CartCd Id Quantit y UserExpected Result 1Instance of Cart 42''1 2Instance of Cart 'x'2''-2 3Instance of Cart 1'y'''-2 4Instance of Cart 120''1 5Instance of Cart 63''1 6 63 1 7Instance of Cart '6''3'''-4 8Instance of Cart 63''-4 9Instance of Cart 33''1 10Instance of Cart 63Instance of User 1

22 Add Order

23 Unit Test Edit Order Cas e CategoryTypeExpected Result 1array(10,10)‘Cart Object’array(10,10) 2array(200,50)‘Cart Object’array(200,50) 3array(0,0)‘Cart Object’array(0,0) 4array(-5,-5)‘Cart Object’array(-5,-5) 5array(50,-5)‘Cart Object’array(50,-5) 6array(-5,50)‘Cart Object’array(-5,50) 7array(200,50, 100) ‘Cart Object’array(200,50, 100) 8array(0,0,0)‘Cart Object’array(0,0,0) 9array(-2,-4,-6)‘Cart Object’array(-2,-4,-6) 10array(-6,8,10)‘Cart Object’array(-6,8,- 10)

24 Edit Order

25 Unit Test Remove Order Cas e CartCd IdExpected Result 1Instance of Cart 41 2 'x'0 3Instance of Cart 10 4 10 5 60 6''60 7Instance of Cart '6'0 8Instance of Cart 60 9 31 10Instance of Cart 60

26 Remove Order

27 Unit Test Check Out Cas e CategoryTypeExpected Result 1‘’‘Member Object’ 0 2‘’ 0 3‘List of Order’‘’1 4‘List of Order’‘’0 5‘List of Order’‘Member Object’ 1 6‘List of Order’‘’0 7 ‘Member Object’ 0 8‘’ 0 9‘List of Order’‘Member Object’ 1 10‘List of Order’‘’0

28 Check Out

29 System Test Browse by category Search CD Add item to cart View cart edit cart Check out cart

30 POST PHASES EVALUATION

31 CONCLUSION

32 LESSONS LEARN & FUTURE WORKS

33 QUESTIONS AND ANSWERS

34 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt CD Selection System Implementation & Testing, Plan, Result and Evaluation March 6 th, 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google