งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Development of Dial Diary for PC นายดนุภพ ยากับรหัส 5031808321 นายภัสชกฤษฏ์ เอียดเกลี้ยงรหัส 5031829521 นายสนธยา ศรีทรรหัส 5031846121 March 04 th,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Development of Dial Diary for PC นายดนุภพ ยากับรหัส 5031808321 นายภัสชกฤษฏ์ เอียดเกลี้ยงรหัส 5031829521 นายสนธยา ศรีทรรหัส 5031846121 March 04 th,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Development of Dial Diary for PC นายดนุภพ ยากับรหัส 5031808321 นายภัสชกฤษฏ์ เอียดเกลี้ยงรหัส 5031829521 นายสนธยา ศรีทรรหัส 5031846121 March 04 th, 2011

2 สารบัญ – บทนำ – วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน – ขอบเขตของโครงงาน – ขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน – ประโยขน์ที่คาดว่าจะได้รับ – ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา – เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา – สรุปผล

3 เนื่องจากในวันๆหนึ่งนั้นจะมีกิจกรรมให้ทำ มากมายภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งหากไม่มีการ วางแผน บริหาร และจัดการกับช่วงเวลาที่จะทำ กิจกรรมนั้นๆ ก็จะเป็นสิ่งยากต่อการ บริหาร จัดการกิจกรรมของเราในวันนั้นๆ ดังนั้นหากเรามี การวางแผน บริหาร จัดการกับช่วงเวลานั้นๆ ก็จะ ทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดการ ทำงานที่เป็นกระบวนการ เป็นระบบ ระเบียบมาก ยิ่งขึ้น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงาน มีความคิดที่ อยากจะพัฒนา Dial Diary ให้เกิดการใช้งานที่ กว้างขึ้น โดยการพัฒนาเป็น Flash Application เพื่อให้ผู้ใช้งาน เกิดความสะดวกมากขึ้น ในการ บริหาร จัดการตัวเอง ด้วย Dial Diary เพื่อให้ก่อ เกิดศักยภาพของการทำงานในแต่ละวันของ ผู้ใช้งาน บทนำ

4 วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน เพื่อสร้าง application ขึ้นมาให้ใช้งานได้ เหมือนกับ Dial Diary นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาเป็นทักษะด้านต่างๆ ของการเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการฝึกการบริหารงาน ภายในกลุ่ม และ พัฒนาความรับผิดชอบของสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม เพิ่มเติม และนำทักษะความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอด ระยะเวลา 4 ปี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสูงสุดในการใช้ Dial Diary

5 ขอบเขตของโครงงาน โครงงานนี้ถูกจัดทำขึ้นในรูป Flash Application โดยจะสามารถได้เหมือนกัน กับ Dial Diary ฉบับหนังสือ โดยใช้ภาษา Action Script 3 ในการพัฒนา โปรแกรมนี้สามารถเล่นได้บน ระบบปฏิบัติการได้ 3 แบบ ด้วยกัน Windows OS Mac OS และ Linux ขึ้นไป

6 ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน ช่วงที่ 1: ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ ช่วงที่ 2: ขั้นตอนการออกแบบ ช่วงที่ 3: ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ช่วงที่ 4: ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม ช่วงที่ 5: ขั้นตอนสรุปผลโครงการ

7 เรียนรู้และฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกทักษะการพัฒนาโปรแกรมบน Flash ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา Action script 3 ฝึกความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เรียนรู้ประโยชน์ของ Dial Diary และการ ทำเอาประโยชน์นั้นมาปรับใช้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา Self – Development - 10 ช่องตามเชาวน์ปัญญาทั้งสิบด้านที่ Tony Buzan Roles / Goals - ตารางในหน้าขวามมือ ทำหน้าที่ช่วยให้การวิเคา ระห์การใช้เวลาของคุณง่ายและสามารถ เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์การใช้เวลา - Dial Diary

9 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา SQLite Adobe Flash Builder™ Adobe AIR Adobe Photoshop ™ Adobe Illustrator CS5 Adobe Flash CS5

10 การใช้โปรแกรม Dial diary

11 สรุปผล ผลที่ได้จากการทำโครงงานนี้คือ โปรแกรมช่วยจัดระบบในชีวิตประจำวัน ให้ มีความสะดวกสบาย และฝึกนิสัยความ รับผิดชอบให้กับผู้ใช้ โดยตัวโปรแกรมเอง สามารถวางแผน การใช้ชีวิตนะระยะสั้น จนถึงระยะยาวได้ตลอดชีวิต สามารถบันทึก แผนการที่จะทำในอนาคต และ และตั้งเวลา การแจ้งเตือนได้ ตลอดจนสามารถเพิ่ม กิจกรรมที่ทำในอดตีตแต่ไม่ได้ลงบันทึกได้ โปรแกรมยังถูกรองรับด้วย Windows OS Mac OS และ Linux โปรแกรมนี้เป็น โปรแกรมที่ถูกเขียนให้สามารถพัฒนา ต่อไปได้อีก

12 Questions&Answers


ดาวน์โหลด ppt The Development of Dial Diary for PC นายดนุภพ ยากับรหัส 5031808321 นายภัสชกฤษฏ์ เอียดเกลี้ยงรหัส 5031829521 นายสนธยา ศรีทรรหัส 5031846121 March 04 th,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google