งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Development of Dial Diary for PC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Development of Dial Diary for PC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Development of Dial Diary for PC
นายดนุภพ ยากับ รหัส นายภัสชกฤษฏ์ เอียดเกลี้ยง รหัส นายสนธยา ศรีทร รหัส March 04th, 2011

2 สารบัญ บทนำ วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน ขอบเขตของโครงงาน
ขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน ประโยขน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา สรุปผล

3 บทนำ เนื่องจากในวันๆหนึ่งนั้นจะมีกิจกรรมให้ทำมากมายภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งหากไม่มีการวางแผน บริหาร และจัดการกับช่วงเวลาที่จะทำกิจกรรมนั้นๆ ก็จะเป็นสิ่งยากต่อการ บริหารจัดการกิจกรรมของเราในวันนั้นๆ ดังนั้นหากเรามีการวางแผน บริหาร จัดการกับช่วงเวลานั้นๆ ก็จะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดการทำงานที่เป็นกระบวนการ เป็นระบบ ระเบียบมากยิ่งขึ้น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงาน มีความคิดที่อยากจะพัฒนา Dial Diary ให้เกิดการใช้งานที่กว้างขึ้น โดยการพัฒนาเป็น Flash Application เพื่อให้ผู้ใช้งาน เกิดความสะดวกมากขึ้น ในการบริหาร จัดการตัวเอง ด้วย Dial Diary เพื่อให้ก่อเกิดศักยภาพของการทำงานในแต่ละวันของผู้ใช้งาน

4 วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน
เพื่อสร้าง application ขึ้นมาให้ใช้งานได้เหมือนกับ Dial Diary นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาเป็นทักษะด้านต่างๆ ของการเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการฝึกการบริหารงาน ภายในกลุ่ม และพัฒนาความรับผิดชอบของสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม และนำทักษะความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอดระยะเวลา 4 ปี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสูงสุดในการใช้ Dial Diary

5 ขอบเขตของโครงงาน โครงงานนี้ถูกจัดทำขึ้นในรูป Flash Application โดยจะสามารถได้เหมือนกันกับ Dial Diary ฉบับหนังสือ โดยใช้ภาษา Action Script 3 ในการพัฒนา โปรแกรมนี้สามารถเล่นได้บนระบบปฏิบัติการได้ 3 แบบ ด้วยกัน Windows OS Mac OS และ Linux ขึ้นไป

6 ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน
ช่วงที่ 1: ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ ช่วงที่ 2: ขั้นตอนการออกแบบ ช่วงที่ 3: ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ช่วงที่ 4: ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม ช่วงที่ 5: ขั้นตอนสรุปผลโครงการ

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เรียนรู้และฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกทักษะการพัฒนาโปรแกรมบน Flash ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา Action script 3 ฝึกความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เรียนรู้ประโยชน์ของ Dial Diary และการทำเอาประโยชน์นั้นมาปรับใช้

8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
Self – Development - 10 ช่องตามเชาวน์ปัญญาทั้งสิบด้านที่ Tony Buzan Roles / Goals - ตารางในหน้าขวามมือ ทำหน้าที่ช่วยให้การวิเคาระห์การใช้เวลาของคุณง่ายและสามารถเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์การใช้เวลา - Dial Diary

9 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
SQLite Adobe Flash Builder™ Adobe AIR Adobe Photoshop ™ Adobe Illustrator CS5 Adobe Flash CS5

10 การใช้โปรแกรม Dial diary

11 สรุปผล ผลที่ได้จากการทำโครงงานนี้คือ โปรแกรมช่วยจัดระบบในชีวิตประจำวัน ให้มีความสะดวกสบาย และฝึกนิสัยความรับผิดชอบให้กับผู้ใช้ โดยตัวโปรแกรมเองสามารถวางแผน การใช้ชีวิตนะระยะสั้น จนถึงระยะยาวได้ตลอดชีวิต สามารถบันทึกแผนการที่จะทำในอนาคต และ และตั้งเวลาการแจ้งเตือนได้ ตลอดจนสามารถเพิ่มกิจกรรมที่ทำในอดตีตแต่ไม่ได้ลงบันทึกได้ โปรแกรมยังถูกรองรับด้วย Windows OS Mac OS และ Linuxโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อีก

12 Questions&Answers


ดาวน์โหลด ppt The Development of Dial Diary for PC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google