งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา : งานบริหารและธุรการ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวจุฑาวรรณ สิทธิโชค สถาพร รหัสนักศึกษา 5210121018 อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. อนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา : งานบริหารและธุรการ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวจุฑาวรรณ สิทธิโชค สถาพร รหัสนักศึกษา 5210121018 อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. อนันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา : งานบริหารและธุรการ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวจุฑาวรรณ สิทธิโชค สถาพร รหัสนักศึกษา 5210121018 อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์ 1 ต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการค้นคืน สารสนเทศเชิงความหมาย สำหรับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2 ความสำคัญและที่มาของ งานวิจัย เอกสารกระดาษ จำนวนมาก ถูก แปลง จัดเก็ บ Electronic files File System ปรับเปลี่ยน รูปแบบการ ค้นหา Database งานสารบรรณ = การบริหารงานเอกสาร ( จัดทำ รับ ส่ง เก็บรักษา ยืม ทำลาย ) งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ = การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่าน ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลขนาด ใหญ่ มีเอกสารหลาย รูปแบบ ตรงตาม ความ ต้องการ ของผู้ใช้ ? 2

3 วัตถุประสงค์ 1. สร้างต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการค้นคืน สารสนเทศ เชิงความหมาย สำหรับงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ 2. สร้างรูปแบบข้อมูลเชิงความหมาย สำหรับองค์ความรู้ ตามแนวคิดออนโทโลยี 3. พัฒนาการค้นคืนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถค้นคืน ได้อย่างถูกต้อง และตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้ 3

4 ประโยชน์จากงานวิจัย 1. พัฒนาต้นแบบออนโทโลยีได้เหมาะสม สำหรับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. รูปแบบข้อมูลเชิงความหมายที่ เหมาะสมสำหรับงานสาร - บรรณ อิเล็กทรอนิกส์ 3. ผู้ใช้สามารถสืบค้นเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ได้ตรงตามต้องการ 3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหาร จัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ 4

5 งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง Ontology Technology Full-Text search Keyword search Semantic search Matching Technique 5

6 โครงสร้างระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ 6 ฐานข้อมูล 3. จัดทำ ดัชนี 4. ค้นหา 5. แสดงผล 2. สร้างตัวแทน เอกสาร 1. รับ ข้อมูล 6. รายงาน 7. ติดตาม

7 การสร้างตัวแทนเอกสาร จัดทำ ดัชนี และค้นคืน Transaction + Electronic documents Document Representation Indexing Database (Ontology-Based) Searching Query Result lists Retrieve Text Processing 7

8 หลักการและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ระบบค้นคืนเอกสารสารสนเทศ (Information Retrievals System : IRS) ประมวลผลเอกสาร (Document Operations) สร้างตัวแทนเอกสารหรือดัชนี (Index or Document Representation) ประมวลผลคำค้น (Query Operations) สร้างตัวแทนคำค้น (Query Representation) ค้นคืนเอกสาร (Searching) 8

9 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP: Natural Language Processing) การตัดคำ Word segmentation การกำกับหน้าที่ของคำ (Word segmentation and Part-Of Speech tagging) การวิเคราะห์นิพจน์ระบุนาม (Name Entity Analysis) การวิเคราะห์นามวลี (Phrase Analysis) 9

10 สร้างตัวแทนเอกสาร ( Document Representation) โดยอาศัย ทฤษฎี Ontology = เทคโนโลยีด้านการ พัฒนาภาษาเชิงความหมาย เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถตีความหมาย และทำ ตามคำสั่งได้ อธิบายแนวคิดตามขอบเขต (Domain) ที่สนใจ กำหนด คุณสมบัติ และความสัมพันธ์ สิริรัตน์ ประกฤติกรชัย, 2550 ตัวอย่าง : ออนโทโลยีเกี่ยวกับพืช 10

11 การจัดทำดัชนี ( Indexing) รูปแบบของเอกสารปกติ ระบบดัชนี รวดเร็ว ง่ายต่อการคืนค้น o ตัวอย่างเช่น Inverted Index 11

12 ส่วนการสร้างออนโทโลยีและข้อมูลเชิงความหมาย............................................. รูปแบบเอกสาร ไม่สามารถประมวลผลข้อความได้ (Scan files) สามารถประมวลผลข้อความได้ (PDF files, Office Document) การสร้างออนโทโลยีสำหรับงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ สร้างข้อมูลเชิงความหมาย จัดระเบียบข้อมูลเชิงความหมายโดยพิจารณาค่า น้ำหนักความสัมพันธ์ การจัดทำดัชนี ส่วนการทดสอบการค้นคืน พัฒนาแอพพลิเคชั่น ทดสอบการค้นคืน................. กระบวนการวิจัย 12

13 13 ออนโทโลยีสำหรับ งานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

14 แผนการดำเนินงาน ขั้นตอน 255325542555 89101112123456789101112123 1. ศึกษาข้อมูลและ สำรวจปัญหา 2. วิเคราะห์ความ ต้องการของผู้ใช้ 3. ออกแบบระบบ และฐานข้อมูล 4. พัฒนาระบบ 5. ทดลองและ ประเมินผล 6. เสนอผลการ ดำเนินงานและ ส่งมอบ 14

15 คำถาม / ข้อเสนอแนะ 15


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา : งานบริหารและธุรการ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวจุฑาวรรณ สิทธิโชค สถาพร รหัสนักศึกษา 5210121018 อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. อนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google